доц. д-р Христо Момчилов

          Катедра: Икономика

          Академична длъжност: Доцент

          Научна степен: Доктор

          E-mail: hristo.momchilov@trakia-uni.bg

          Телефон: +359 42 699 429

          Кабинет: 141

 

Образование и научни степени

 •  2012 г. – Доцент, Тракийски университет – гр. Стара Загора, Стопански факултет, Област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление 3.8 „Икономика“, Научна специалност „Икономика и управление (по отрасли)“;
 • 2006 г. – Доктор, ВАК, Област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление 3.8 „Икономика“, Научна специалност „Икономика и управление (по отрасли)“;
 • 1997 г. – Магистър по Икономика, специалност „Аграрна икономика“.

Заемани административни длъжности:

 • Ръководител катедра „Икономика“

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Член на „Съюз на аграрикономистите в България“

Преподавани дисциплини:

 • Аграрна икономика (Стопански факултет)
 •  Аграрна политика  (Стопански факултет)
 • Икономическа политика на ЕС (Стопански факултет)
 • Производствена икономика и нормативно регулиране (Стопански факултет)
 • Методика за разработване на дипломна работа (Стопански факултет)
 • Икономика на селското стопанство (Аграрен факултет)

Научни интереси:

 • Производствени разходи в селското стопанство, ефективност на производството.
 • Аграрна политика на ЕС, инструменти на аграрната политика.

Специализации:

 • Czech Republic, Prague, University of Life Sciences – 2012
 • Spain, University of  Leon – 2013

Избрани публикации:

 • Монографии и книги

  • Момчилов, Хр., 2012, “Динамика на цените на едро и относителни цени на продуктите от овцевъдството в България в условията на Обща селскостопанска политика на Европейския Съюз”, ISBN 978 – 954 – 9383 – 95 – 9, РИК “Искра – М – И”, Стара Загора, 105 стр.
 • Учебници и учебни помагала

  . Яркова, Ю., Момчилов, Х., 2011, “Практикум по аграрна икономика”, ISBN 978 – 954 – 338 – 017 – 6, Академично издателство Тракийски Университет, Стара Загора, 137 стр.

  •  Атанасова, Т., Н. Костадинова, В. Гайдарджиева, Т. Танева, Л. Йорданова, Р. Отузбиров, Хр. Момчилов, В. Стойчева, И. Ненчева, 2011, “Методическо ръководство за разработване и защита на дипломна работа”, ISBN 978 – 954 – 9383 – 80 – 5, РИК “Искра – М – И”, Стара Загора, 124 стр.
  • Момчилов, Х., 2012, “Селскостопанска политика на ЕС” – адаптиран курс, ISBN 978 – 954 – 9383 – 87 – 4, РИК “Искра – М – И”, Стара Загора.
  • Момчилов, Хр., „Икономическа политика на ЕС“ – електронен учебник
 • Публикации в списания и сборници

Кайтазов, Г., Д. Алексиева, Хр. Момчилов, Ат. Генчев2000, “Анализ на икономическия ефект от замяна на част от протеина на фуражна смеска за птици с протеин от изсушени птичи екскременти” – Сборник от Национална конференция “Постижения в областта на аграрните и обществените науки”, ISBN 954 – 9794 – 18 – 8, стр. 50-55.

Момчилов, Хр., 2000, ”Анализ на ефективността и максимизация на печалбата при производството на прясно мляко “Верея- Тетратоп” – Международна юбилейна научна конференция “Икономиката и развитието на обществото”, 2000, ISBN 954 – 21 – 0125 – 2, стр. 205-211.

Момчилов, Хр., 2001, ”Динамика на цени на едро и относителни цени на промишлени средства за производство”, “Икономика и управление на селското стопанство”, брой 1, ISSN 0205 – 3845, стр. 23-24.

Станков, И., Хр. Момчилов, И. Георгиев, М. Петев, 2003, “Сравнителен икономически анализ на различни технологични решения в овцевъдството на примера на КОС – Ямбол” списание “Икономика и управление на селското стопанство”, брой 2, ISSN 0205 – 3845, стр. 35-36.

Момчилов, Хр., 2003, Максимизация на печалбата при производство на агнешко месо (на примера на овцеферма при ЗКПУ “Черноморец”, с. Равадиново, обл. Бургас), списание “Икономика и управление на селското стопанство”, брой 6, ISSN 0205 – 3845, стр. 105-107.

Georgiev, I., Hr. Momchilov, ,2003, An economic analysis of the efficiency of sheep- breeding case study: sheep farms in the southeast of Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, Vol. 1, May, ISSN 1312 – 1723, pр. 12-21.

Момчилов, Хр., 2010, Анализ на разходите и ефективността от производствата на земеделско предприятие, списание “Икономика и управление на селското стопанство”, брой 6, ISSN 0205 – 3845, стр. 62-65.

Momchilov, Hr., 2011, Analysis of costs and maximization of profit in the production of yellow cheese (the example of "Merone-N" Ltd., Alfatar) , Trakia Journal of Sciences, Vol.9, Suppl 2, ISSN 1313 – 7069, pр. 281-283.

Momchilov, Hr., 2012, “Analysis of profit and profitability of the company (the example of the "Biser Oliva",Stara Zagora)”, Trakia Journal of Sciences, Vol. 10, No 4, ISSN 1313 – 7069, рр 53-56.

Momchilov, Hr., 2012, “Analysis of factors influencing the prime costs of sheep-breeding products in of Coridel breed and Coridel and Texel crossbreed”, Trakia Journal of Sciences, Vol. 10, No 4, ISSN 1313 – 7069, рр 57-61.

Момчилов, Хр., 2012, Анализ на динамиката на цените на едро и относителните цени за продуктите от овцевъдството в България в условията на Общата аграрна политика на Европейския Съюз, Сборник доклади от Международна научна конференция “Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, 10-11 .05. 2012 г., Варна, ISBN 978 – 954 – 21 – 0602 – 9, стр. 370 – 374.

Pamukova, D., Hr. Momchilov, 2017, „Analysis of revenues and production costs of dairy sheep farm“, Trakia Journal of Sciences, Vol. 15, Supplement 1 2017, ISSN 1313 – 7069, рр 277-281.

Момчилов, Хр., Д. Памукова, Анализ на ефективността при производство на агнешко месо чрез кръстосване на местни овце с месодайни кочове, Сборник доклади от Научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони-икономика, иновации и растеж“, 12-13 .10. 2017 г., Варна, ISBN 978 – 954 – 21 – 0944 – 0, стр. 117 – 124.

Momchilov, Hr., D. Pamukova Influence of subsidies on the efficiency of production in sheep breeding (on the example of sheep farms from South-West Bulgaria), Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 421-425, 2019

Pamukova, D., Hr. Momchilov Analysis of the cost of production and profit maximization in sheep farms from South-West Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 426-430, 2019

Избрани участия в национални и международни конференции

 • Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, Стара Загора, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019;
 • Юбилейна международна конференция на Икономически Университет, Варна, 2017;

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • Университетски проекти

3И/16 Иновационен потенциал и индустриален растеж в ЮИР: фактори за въздействие

8И/15 Реиндустриализация – секторен анализ

10И/14 Счетоводно и информационно осигуряване на финансовия мениджмънт в туристическия бизнес

1И/14 Продуктова пазарна сила, концентрация и управление на корпоративните печалби в индутрията

4И/13 Детерминанти на инвестиционната активност на индустриалните фирми в условия на криза

1И/12 Оптимизационни модели за анализ и оценка на направленията в хранителната индустрия

1И/11 Влияние на финансово-икономическата криза върху направленията в хранителната индустрия – икономически анализ и оценка

2И/10 Управление на инвестициите в хранително-вкусовата и преработвателната индустрия в условията на криза

 • Национални проекти
 • «Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления BG051PO001-3.1.07-0014 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион»

Comments are closed