доц. д-р Десислава Иванова

           

           Академична длъжност: Доцент

           Научна степен: Доктор

           E-mail: desislava.ivanova@trakia-uni.bg

           Служебен телефон: +359 42 699 426

           Кабинет: 153

 Образование и научни степени

 • 2013 г. – Доцент, Област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление 3.8 „Икономика“
 • 2008 г. – Доктор, ВАК– гр. София, Област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление 3.8 „Икономика“, Научна специалност „Икономика и управление (по отрасли)“;
 • 2005 г. – Магистър по икономика, специалност: „Планиране на регионалното развитие“, Тракийски университет – гр. Стара Загора.

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Член на IAPNM International Association of public and nonprofit marketing
 • Член на АПИУИ, Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията
 • Scientific board of journal “Responsibility and Sustainability”

Преподавани дисциплини:

 • Инвестиции (Стопански факултет)
 • Икономика на индустрията (Стопански факултет)
 • Финансови деривати (Стопански факултет)

Научни интереси:

 • Управление на инвестиционни проекти
 • Диверсификация на производството
 • Индустриален растеж
 • Устойчивост в отрасъл туризъм

Специализации:

 • 2007, University ot Athnes, /по програма Socrat Erasmus/
 • 2009, Universidad de Leon, Леон, Испания /по програма Socrat Erasmus/
 • 2010, Czech University of Life Sciences, Прага, Чехия /по програма Socrat Erasmus/

Избрани публикации:

 • Монографии и книги

  Тотев Ст., Стоянчева Д., Иванова Д., Ангелова Р., Дончева Д., Иновационна активност и ефективност в индустрията: Емпирично изследване на предприятия в ЮИР",  изд. КОТА, гр. Стара Загора, 2020 г., ISBN: 978-954-305-565-4, e-book: ISBN 978-954-305-566-1;

  • С. Петранов, Т. Атанасова-Калайдиева, Р. Отузбиров, Н. Костадинова, В. Гайдарджиева, Б. Стойкова, Д. Стоянчева, Д. Иванова, Е. Генчев, К. Тонева., Бизнесът и развитието на регионите – Инвестиции в права върху индустриална собственост и икономически резултати: регионален анализ на ЮИР, РИК "Искра-М-И" Стара Загора, ISBN978-619-7095-21-0
  • Иванова, Д., Диверсификация на производството, Университетско издателство „Паисий Хилендарски” Пловдив, 2013, ISBN 978-954-423-884-1
 • Учебници и учебни помагала

  Иванова, Д., Инвестиции (методическо ръководство), УИ " „Паисий Хилендарски” Пловдив, 2017, ISBN 978-954-423-878-0

 • Публикации в списания и сборници

  Milev O., Georgiev I., Ivanova D., Stoyancheva D., Doncheva D., Profitability in Bulgarian food industry: influencing factors and their effects, Quality – Access to Success Journal, vol. 20 №169, 01 April 2019, pp. 145-150, SJR 2018 – 0.233;

  • Генчев, Е. Д. Иванова, Д. Стоянчева Индустриална динамика-състояние и детерминанти, научнаконференция “Образование, наука, иновации” Академия за иновации и развитие, София, декември, 2017г., ISBN 978-954-8655-68-2
  • Стоянчева, Д., Д. Иванова, Инвестиции в иновации и пазарни резултати в аграрния сектор, доклад, Научно-практическа конференция ,,Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж”, Варна, Октомври 2017 г., ISBN 978-954-21-0944-0
  • Desislava Ivanova, Oleg Milev, Ivan Georgiev, Promotional strategy for wine tourism development, Responsibility and Sustainability (RS)–Socioeconomic, Political and Legal Issues, vol. 2, issue 3, p.57-62, 2015
  • Ivanova D., Doncheva D., Milev O., Financial analysis of long-term sources of capital in tourist companies. Part I. Assets, Trakia Journal of Sciences, vol.11 (1), pp. 257-264, 2013;
  • Ivanova D., Doncheva D., Milev O., Financial analysis of long-term sources of capital in tourist companies. Part II. Liabilities, Trakia Journal of Sciences, vol.11 (1), pp. 265-273, 2013;
  • Georgiev, Ivanova, D., Innovative strategies in the management of alternative tourism, Responsibility and sustainability, ISSN: 2340-5813, Vol.2(1), pp.65-70, 2014
  • Doncheva. D., Ivanova D., Analysis of efficiency and profitability in the sector diversified tourist companies, Trakia Journal of Sciences, vol. 9 (3), pp. 254-258, 2011.
  • Ivanova, D., Estimation of the role if diversification on farm effectiveness by means of modeling. An application to bulgarian district of Stara Zagora, International Review on Public and Nonprofit Marketing,  ISSN: 1865-1984 (Print) 1865-1992 (Online), vol.4, n.1/2, December 2007), pp.125-132
  • Y Tsvetanova, I Georgiev, D Ivanova, Statistical analysis of the feasibility of alternative financing of rural tourism, Trakia Journal of Sciences, 3/7, pp.49-57, 2005

Избрани участия в национални и международни конференции

 • Industrial Growth Conference 2020, Nesebar, Bulgaria, 09-11 October 2020, organised by Association of Professors of Economics and Management in Industry (APEMI);
 • Fifth International Scientific Conference: Business and regional development, Stara Zagora, Bulgaria, 21-22 June 2019;
 • Регулярни участия в кръгли маси, организиран от АПИУИ от 2017 г.;
 • Юбилейна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред индустриалния растеж в България“ по случай 70 години катедра „Индустриален бизнес“ към УНСС, 12-14.10.2018 г., с. Равда;
 • Международна конференция „Интелигентна специализация и технологичен трансфер като иновационни двигатели на регионален растеж“ – 03-04.05.2018 г., НДК, гр. София, организирана от Joint Research Centre from the European Commission;
 • Fourth International Scientific Conference: Business and regional development, Stara Zagora, Bulgaria, 2017;
 • Научно-практическа конференция с международно участие „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“ – 12-13.10.2017 г., гр. Варна, катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – гр. Варна;
 • Юбилейна научна конференция „20 години Тракийски университет”, 19-20.05.2015 г.;
 • Third International Scientific Conference: Business and regional development, Stara Zagora, Bulgaria, 2013;
 • Second International Scientific Conference: Business and regional development – Rural areas – a look towards Europe 2020”, Stara Zagora, Bulgaria, 2011.

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • Международни проекти

-Project “Solutions and interventions for the technological transfer and the innovation of the agro-food sector in South East regions”, TECH.FOOD, 2007-2013, Член на екипа

 • Национални проекти

  Схема  BG051PO001-3.1.07 „ Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда ” BG051PO001-3.1.07-0014; «Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион»

Университетски проекти

 • Ръководител на проект № 5И/20 „Проектно-базирано обучение на основата на съвместни инициативи, добри практики и казусни ситуации в реална бизнес среда“  (2020-2022 г.);
 • Участник в проект № 3И/19 „Влияние на държавното финансиране върху резултатите от дейността на аграрните предприятия “ (2019 г.-2021 г.);
 • Участник в проект № 4И/18 „Максимизация на печалбата в туризма – възможности  и бариери“ (2018-2021 г.);
 • Участник в проект № 3И/17 “Фирмена демография и пазарни резултати“ (2017-2019 г.);
 • Участник в проект № 3И/16 “Иновационен потенциал и индустриален растеж в ЮИР: фактори на въздействие“ (2016 г.-2019 г.);
 • Ръководител на проект № 8И/15 „Реиндустриализация – секторен анализ“ (2015-2016 г.);
 • Участник в проект № 1И/14 „Продуктова пазарна сила, пазарна концентрация и управление на корпоративните печалби в индустрията“ (2013-2014 г).

Comments are closed