ас. Иванка Жекова

       Катедра: Икономика

       Академична длъжност: Асистент

       Научна степен: – 

       E-mail: ivanka.zhekova@trakia-uni.bg

       Телефон: +359 42 699 430

       Кабинет: 155

 

Образование и научни степени

 • 1997г. – Магистър по Икономика, Стопанска академия „Д. А.Ценов“ гр. Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“.
 • 2003 – Асистент в ТрУ
 • 2013 Докторант на самостоятелна подготовка

Преподавани дисциплини:

 • Статистика (Стопански факултет)
 • Икономическа статистика (Стопански факултет)

Научни интереси:

 • Статистика; Счетоводство; Икономически анализ, Регионална икономика.

Специализации:

Избрани публикации:

 • Монографии и книги
 • Учебници и учебни помагала
 • Публикации в списания и сборници

Studies on Socialization Characteristics Using Two Temperament Tests in German Dogue, Doberman and Riesenschnautzer Puppies

Krasimira Ivanova UZUNOVA, Ivanka  STOYCHEVA, Thonka MITEVA, Rumen BINEV, Andrey IVANOV, Anton ROUSENOV, Tontcho PENEV

J.Fac.Vet.Med. Istanbul Univ. 37(1), 43-51, 2011 Research Article

Markers of inflammation in experimentally induced pancreatitis in dogs (Part III): Blood plasma protein profiles and fibrinogen

D. Zapryanova, L. Lazarov, T. Mircheva Georgieva, J. Nikoliv, N. Goranov, I. Dinev, I. Stoycheva

Revue Med. Vet., 2011, 162,10, 449-453  IF = 0,22

“Методическо ръководство за разработване и защита  на дипломна работа”,

Атанасова, Т., Н. Костадинова, В. Гайдарджиева, Т. Танева, Л. Йорданова, Р. Отузбиров, Хр. Момчилов, Иванка  Стойчева, И. Ненчева, 2011, 22-27, РИК “Искра – М – И”, Стара Загора.

 A Study on the Temperament Type of Puppies in the Animated Toy Test with Regard to Their Proper  Socialization and Specific Behaviour Build-up

Ivanka  STOYCHEVA, Krasimira UZUNOVA, Rumen BINEV,Boycho BIVOLARSKI, Violeta GEORGIEVA, Anton RUSENOV, Todor SLAVOV

J.Fac.Vet.Med. Istanbul Univ, 2012 Research Article SJR=0.101

 INVESTIGATION OF SOME HAEMATOLOGICAL AND BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS IN CATTLE SPONTANEOUSLY INFECTED WITH BOVINE LEUKOSIS VIRUS

Sandev Nikolay,  Zapryanova Dimitrinka, Stoycheva Ivanka, Rusenova Nikolina, Mircheva Teodora

Мacedonian Veterinary Review 2013 ; 36 (2): 107-110  SJR=0.11

ANALYSIS OF PROVISION AND RELATIONS WITH PERSONNEL IN ENTERPRISES OF BULGARIAN TOURIST INDUSTRY

N. Penev, Iv. Stoytcheva, G. Kiryakova, N. Angelova

Trakia Journal of Sciences, Series Social Sciences

Volume 11, Suppl. 1,pp419-422,2013

STRUCTURAL DIFFERENCES IN THE ECONOMIC PERFORMANCE OF ENTERPRISES IN THE REGION OF STARA ZAGORA

Iv. Stoycheva Trakia Journal of Sciences, Series Social Sciences

Volume 11, Suppl. 1,pp168-175,2013

СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Тотев, С., Г. Сарийски, Ив. Стойчева

Сп.Икономическа мисъл, 4/ 2016, стр.3-21

 

Regoonal structural economic disparities in Bulgaria

Iv. Stoycheva Trakia Journal of Sciences, Series Social Sciences

Volume 15, Number 4, pp381-385,2017

 Pathoethology – A Contemporary Branch of Biological Science

Atanas CHILIKOV , Krasimira UZUNOVA , Mehmed HALIL , Nevena NIKOLOVA , Gergana NIKOLOVA , Ivanka STOYCHEVA, 2019

International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress

 Structural changes in sectoral employment

Trakia Journal of Sciences, Volume 17, Number 2, pp 180-186,2019

 

Избрани участия в национални и международни конференции

 • Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, Стара Загора, 2013, 2019;
 • International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress 2019

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • Университетски проекти
 • проект № 8И/15 „Реиндустриализация – секторен анализ“;
 • проект № 3И/2016 „Иновационен потенциал и индустриален растеж в ЮИР: Фактори за въздействие“;
 • проект № 1И/2018 Изследване функционирането и развитието на хранителната верига в България
 •  проект № 1И/2019 Реализация на аграрни продукти в контекста на устойчивата хранителна верига в България
 • Национални проекти
 • проект № BG051PO001-43.1.08-0009, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ „Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност”, 2013
 • проект № BG05М2ОPO001-2.002-0001 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Студентски практики”-фаза 1 – Академичен наставник;
 • проект № BG05М2ОPO001-2.013-0001 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Студентски практики”-фаза 2 – Академичен наставник;2020

Comments are closed