гл. ас. д-р Дора Дончева

            Катедра: Икономика

            Академична длъжност: Главен асистент

            Научна степен: Доктор

            E-mail: dora.doncheva@trakia-uni.bg

            Телефон: +359 42 699 428

             Кабинет: 139

 

Образование и научни степени

 • 2016 г. – Доктор, Тракийски университет – гр. Стара Загора, Стопански факултет, Област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление 3.8 „Икономика“, Научна специалност „Икономика и управление (по отрасли)“;
 • 2012 г. – Магистър по икономика, специалност: „Предприемачество и иновации“, Тракийски университет – гр. Стара Загора, Стопански факултет.

Заемани административни длъжности:

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Член на Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ) от 2017г.

Преподавани дисциплини:

 • Микроикономика (Стопански факултет)
 • Икономика на индустрията (Стопански факултет)
 • Производствена икономика (Стопански факултет)

Научни интереси:

 • Производителност
 • Ефективност
 • Конкурентоспособност
 • Индустриален растеж
 • Локално потребление и биоикономика

Специализации:

 • Леон, Испания, 2015 г., University of Leon

Избрани публикации:

 • Монографии и книги

  Тотев Ст., Стоянчева Д., Иванова Д., Ангелова Р., Дончева Д., Иновационна активност и ефективност в индустрията: Емпирично изследване на предприятия в ЮИР",  изд. КОТА, гр. Стара Загора, 2020 г., ISBN: 978-954-305-565-4, e-book: ISBN 978-954-305-566-1;

  • Алексиев Г., Дончева Д., Стоянов К., Станков К., Производствен потенциал и локално потребление на биопродукти от животновъдството в Югоизточен регион, изд. Кота, гр. Стара Загора, 2018 г., ISBN: 978-954-305-477-0.
 • Учебници и учебни помагала

  Дончева, Дора, Икономика на индустрията – методическо ръководство, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2017 г., ISBN: 978-619-202-2723.

 • Публикации в списания и сборници

  Doncheva D., Firm Competitiveness of Manufacturing Industry, Trakia Journal of Sciences, vol. 18, suppl.1, pp. 422-429, 2020;

  • Milev O., Georgiev I., Ivanova D., Stoyancheva D., Doncheva D., Profitability in Bulgarian food industry: influencing factors and their effects, Quality – Access to Success Journal, vol. 20 №169, 01 April 2019, pp. 145-150, SJR 2018 – 0.233;
  • Doncheva D., Economic dimension of sustainable tourism in Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, vol. 17, suppl. 1, p. 400-411, 2019;
  • G.Aleksiev, D. Doncheva, K. Stoyanov,  K. Stankov, Consumption and youth employment impact on production of Bulgarian organic products, Central European Review of Economics and Management (CEREM) Vol. 3, No 2, pp. 49-62;
  • Алексиев Г., Дончева Д., Стоянов К., Станков К., Фактори, определящи локалното потребление на био-продукти в Югоизточен регион (на примера на гр. Стара Загора), сп. „Управление и устойчиво развитие”, бр. 3, стр. 40-44, 2018;
  • Стоянов К., Дончева Д., 2018, „Потенциал на биологичното земеделие за повишаване конкурентоспособността на селските райони“, Сборник с доклади 2018 от Международна младежка научна конференция на тема „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони” – индексиран в CEEOL, 7 юни 2018 г. в УНСС, гр. София, Издателски комплекс УНСС, стр. 185-190;
  • G. Aleksiev, D. Doncheva, K. Stoyanov, K. Stankov, Production and consumption of Bulgarian organic products, Proceedings of the International Conference “Information Society and Sustainable Development” – ISSD 2018, Vth Edition, April 27-28, 2018, Targu-Jiu, Gorj County, Romania, „Academica Brâncuşi” Publisher, pp. 11-15;
  • D. Doncheva, G. Aleksiev, Estimation of the impact of local production on the local consumption of organic products in Bulgaria, Proceedings of the IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series (IBANESS) – Edirne/Turkey, 29-30 September 2018, pp. 879-888;
  • Aleksiev G., Doncheva D., Production capacity of Bulgarian organic animal husbandry, Trakia Journal of Sciences, vol. 15, suppl. 1, p. 252-255, ISSN 1313-7069, 2017;
  • Д. Дончева, К. Стоянов, 2017, Локалното потребление като фактор за развитие на производствения потенциал на българското биологично пчеларство, Сборник с доклади от научно-практическа конференция, организирана от катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна, съвместно с Асоциация на земеделските производители в България 12-13 октомври 2017 г., изд. „Наука и икономика“, стр. 146-154;
  • Doncheva D., Cluster – way for increasing the competitiveness of region, Trakia Journal of Sciences, vol. 14, № 3, pp. 275-280, 2016;
  • Дончева Д., Прогнозиране на фалита на големи индустриални фирми, сп. Индустриален мениджмънт, бр. 2, стр. 31-41, 2016;
  • Ivanova D., Doncheva D., Milev O., Financial analysis of long-term sources of capital in tourist companies. Part I. Assets, Trakia Journal of Sciences, vol.11 (1), pp. 257-264, 2013;
  • Ivanova D., Doncheva D., Milev O., Financial analysis of long-term sources of capital in tourist companies. Part II. Liabilities, Trakia Journal of Sciences, vol.11 (1), pp. 265-273, 2013;
  • Doncheva. D., Ivanova D., Analysis of efficiency and profitability in the sector diversified tourist companies, Trakia Journal of Sciences, vol. 9 (3), pp. 254-258, 2011.

Избрани участия в национални и международни конференции

 • Anniversary Scientific Conference with International Participation: 25 Years Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, 15 May 2020;
 • Industrial Growth Conference 2020, Nesebar, Bulgaria, 09-11 October 2020, organised by Association of Professors of Economics and Management in Industry (APEMI);
 • Fifth International Scientific Conference: Business and regional development, Stara Zagora, Bulgaria, 21-22 June 2019;
 • Регулярни участия в кръгли маси, организиран от АПИУИ от 2017 г.;
 • International Conference “Information Society and Sustainable Development” – ISSD, Vth Edition, April 27-28, 2018, Targu-Jiu, Gorj County, Romania;
 • IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series (IBANESS) – Edirne/Turkey, 29-30 September 2018;
 • Юбилейна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред индустриалния растеж в България“ по случай 70 години катедра „Индустриален бизнес“ към УНСС, 12-14.10.2018 г., с. Равда;
 • Европейска нощ на учените 2018 г., проведена на 28.09.2018 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – гр. Стара Загора;
 • Международна младежка научна конференция на тема „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони”, 7 юни 2018 г. в УНСС, гр. София;
 • Международна конференция „Интелигентна специализация и технологичен трансфер като иновационни двигатели на регионален растеж“ – 03-04.05.2018 г., НДК, гр. София, организирана от Joint Research Centre from the European Commission;
 • XX-та Международна научна конференция на тема „Управление и устойчиво развитие”, 23-25 март 2018 г. в Юндола, България;
 • Fourth International Scientific Conference: Business and regional development, Stara Zagora, Bulgaria, 2017;
 • Научно-практическа конференция с международно участие „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“ – 12-13.10.2017 г., гр. Варна, катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – гр. Варна;
 • Юбилейна научна конференция „20 години Тракийски университет”, 19-20.05.2015 г.;
 • Third International Scientific Conference: Business and regional development, Stara Zagora, Bulgaria, 2013;
 • Second International Scientific Conference: Business and regional development – Rural areas – a look towards Europe 2020”, Stara Zagora, Bulgaria, 2011.

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • Национални проекти

  Участник в Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН, 2019-2021 г.;

  • Участник в Проект № ДМ 05/4 „Производствен потенциал и локално потребление на биопродукти от животновъдството в Югоизточен район“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – конкурс „Финансиране на научни изследвания на млади учени 2016“, 2016- 2018 г.
 • Университетски проекти

  Участник в проект № 5И/20 „Проектно-базирано обучение на основата на съвместни инициативи, добри практики и казусни ситуации в реална бизнес среда“  (2020-2022 г.);

  • Участник в проект № 3И/19 „Влияние на държавното финансиране върху резултатите от дейността на аграрните предприятия “ (2019 г.-2021 г.);
  • Ръководител на проект № 4И/18 „Максимизация на печалбата в туризма – възможности  и бариери“ (2018-2021 г.);
  • Участник в проект № 3И/17 “Фирмена демография и пазарни резултати“ (2017-2019 г.);
  • Участник в проект № 3И/16 “Иновационен потенциал и индустриален растеж в ЮИР: фактори на въздействие“ (2016 г.-2019 г.);
  • Участник в проект № 8И/15 „Реиндустриализация – секторен анализ“ (2015-2016 г.);
  • Участник в проект № 1И/14 „Продуктова пазарна сила, пазарна концентрация и управление на корпоративните печалби в индустрията“ (2013-2014 г).

Comments are closed