ас. д-р Гергана Тодорова

Катедра: Индустриален бизнес и предприемачество

Научна Степен: асистент, доктор 

E -mail: gerganatodorova_@abv.bg

Служебен телефон: +359 42 699 …….

Кабинет: …..

 

 

 

 Образование и научни степени

2018 г. – Доктор по „Икономика и управление (селско стопанство)“, професионално направление       3.8 Икономика, Стопански Факултет, Тракийски университет

2011 г. – Магистър по „Предприемачество и иновации“, Стопански Факултет, Тракийски университет

2008 г. – Бакалавър по „Маркетинг“, Икономически университет – Варна

Академичен растеж:

2021г – асистент, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“, Стопански факултет

Преподавани дисциплини:

 • Планиране и прогнозиране
 • Предприемачество

Научни интереси:

 • Маркетинг
 • Интегрирани маркетингови комуникации
 • Директен маркетинг
 • Предприемачество
 • Планиране и прогнозиране
 • Инвестиционна активност на предприятията
 • Иновации

Специализации:

 • ERASMUS + Student mobility, 2017, DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE, Komotini, Greece
 • Work shop academic writing – 2016, MakeLearn Conference in Timisoara, Romania

Избрани публикации:

 

 • Todorova, G. (2015), “Marketing communication mix”, ISSN 1313-3551, Trakia Journal of Sciences, Vol. 13, Suppl. 1, pp 368-374
 • Кожухаров, М., Тодорова, Г. „Важността на брандинга за клъстерите“, Сборник доклади от XXV Международна научна конференция „Мениджмънт и качество“ за млади учени, гр. Ямбол, Май, 2016г., стр. 98-105
 • Genchev, E., Todorova, G., “Impact of promotion activities on brand sales”, ISSN 1313-3551, Trakia Journal of Sciences, Vol. 15, Suppl. 1, pp 181-185, 2017
 • Тодорова, Г. “Личните продажби – повратен елемент на маркетинг микс“,ISSN 1314-4669, Сборник доклади от XXVI Международна научна конференция „Мениджмънт и качество“ за млади учени, гр. Ямбол, Май, 2017г, стр. 238-247

Избрани участия в национални и международни конференции

 • XXVI Международна научна конференция „Мениджмънт и качество“ за млади учени, гр. Ямбол, Май, 2017г
 • XXV Международна научна конференция „Мениджмънт и качество“ за млади учени, гр. Ямбол, Май, 2016г.
 • Юбилейна научна конференция "20 години Тракийски университет", 2015г

Comments are closed