Обявени конкурси

Прием на редовни и задочни докторанти държавна поръчка за учебната 2018/2019 г.

Обявата е поместена в „Държавен вестник”, бр. 72/31.08.2018 г.

В срок 2 месеца считано от датата на обнародването в „Държавен вестник” кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до декана по образец (от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено в деловодството на факултета;

2. Автобиография – европейски формат;

3. Диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или академична справка за завършено обучение (оригинал или нотариално заверено копие);

4. Когато дипломата е за придобита в чужбина степен на висше образование или за периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, кандидатът прилага и решение на комисия по процедурата „За признаване от Тракийски университет на придобита в чужбина степен на висше образование”

5. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област;

6. Документ за платена такса;

 

Comments are closed