Магистърската програма по „БИОБАЗИРАНИ ИНДУСТРИИ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ“

Магистърската програма по „БИОБАЗИРАНИ ИНДУСТРИИ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ“ е разработена в направление 3.8. „Икономика и управление (на селското стопанство). Насочена е към предоставяне на обучение и теоретични познания, практически и аналитични умения за оценка и развитие на устойчиви био базирани индустрии. Разработеният материал предлага база за задълбочени изследвания, обучение, анализ и оценка по следните ключови въпроси: Укрепване и мащабиране на био-базирани сектори, отключване на инвестиции и пазари; Възможности за развитие на местните биоикономики; Екологичните граници на биоикономиката. Обучението отговаря на основните предизвикателства на биоикономиката, включително: характеристики и свойства на био базираните ресурси и продукти; пазари, иновации и обществена нагласа към био базираните продукти; устойчиви индустриални процеси; еко-предприемачество; политики и регулаторни механизми за стимулиране на био базирани индустрии; финансови инструменти инвестиции в био базирани индустрии и синя икономика.

Съществен принос за иновативността на програмата е дългогодишното успешно сътрудничество на преподавателите на Стопански Факултет при Тракийски Университет и University of Pannonia, Hungary. Екипите на двата университета работят заедно по подготовката и реализирането на програмата.

Магистърска програма „БИОБАЗИРАНИ ИНДУСТРИИ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ“ предлага целенасочено консолидиране на познанието и уменията за:

•Ключови методики за изследване на биоикономиката и устойчивото развитие, с които да се обобщи и оцени влиянието на посочените фактори и взаимовръзки. Предложеният механизъм обединява експертното мнение и оценка по сфери на влияние на различни нива, които засягат устойчивостта и нейните ключови характеристики.

•Идентифициране на селското стопанство като един от икономическите сектори, приоритетно свързан с биоикономиката, както и формулиране на приоритетите и политиките в сектора, които в най-общото си съдържание формулират и управлението и контрола на екосистемите.

•Изследване на възможностите за модифициране на производствените системи, за диверсифициране на производствени типове, и източници на допълнителни инвестиции.

•Анализ на потенциала за развитието на пазарите за био базирани услуги и продукти, и организиране процеса на комерсиализация – пазарна диференциация, генериране на приходи, алтернативни услуги, и устойчивостта на екосистемите.

Получената широкопрофилна подготовка е отлична основа за успешна професионална реализация на различни равнища на управление в бизнеса, в държавната и общинска администрация, неправителствени организации, асоциации и представителни организации.

Comments are closed