Инструкция за влизане в е-курс

ИНСТРУКЦИИ:

Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, въведените противоепидемични мерки и Заповедта на Ректора на ТрУ отменяща провеждането на присъствени учебни занятия и преминаване към онлайн-форма на обучение, Ви уведомяване за следното.  

1.Учебните занятия (лекции и упражнения) на студентите от всички специалности по всички дисциплини ще продължат да се водят дистанционно през електронната платформата на Тракийски университет достъпна на адрес https://edu.uni-sz.bg/. Използването на Тракийски електронен университет от студентите става чрез въвеждане на потребителско име и парола.

Инструкция за влизане в е-курс:

· Влизате в сайта на Тракийския електронен университет на адрес http://edu.uni-sz.bg

Влизането в системата Moodle  на Тракийски Електронен Университет (http://edu.uni-sz.bg/)  става с натискане на бутона ВХОД

· От представените емблеми/лог на отделните факултети, изберете тази на Стопанки факултет:

 

Влизате в Стопански факултет и избирате съответно образователно квалификационна степен – бакалавър или магистър.

· Влизането в съответният е-курс чрез вашият акаунт и регистрация.

Избирате курсът който трябва да посетите според приложения разпис за деня и седмицата:

 

Системата ще поиска от Вас потребителско име и парола, които Вие имате във прикачен файл с име.

 · Потребителски имена за достъп на студентите са пълните (дълги) факултетни номера, които са видни в студентската книжка на корицата, до снимката на студента.

 

· Паролата е ЕГН, която при желание се сменя от самия студент след успешно влизане в профила.

В някои дисциплини може директно да се премине към съдържанието им, а в други се изисква вписване от страна на съответния преподавател. В посочения пример има директно включване в дисциплината. При дисциплина, за която се изисква вписване трябва да се свържете с преподавателя за вписване на целия поток (ако това не е направено от негова страна).

Внимание! Указания за използване на Тракийски електронен университет от студенти: https://www.youtube.com/watch?v=FhqYPwEv4r4

· За контакти при проблеми при регистрация или допълнителни въпроси се обръщайте към администратора на ТрУ и СФ: support@trakia-uni.bg

2. Бихме желали да Ви информираме, че всеки студент, който има проблеми с регистрацията, с качването на различни видове учебни материали (тестове, презентации, задания, видео уроци и др.) ще получи помощ и подкрепа!

От друга страна, тези които нямат регистрация или имат проблеми в е-платформа и е-курс, може винаги да направите запитване на поддръжката на платформата моля да се обръщате към администратор за нашият университет и факултет на следния адрес support@trakia-uni.bg, който имейл е виден и най-долу вдясно на страницата на Тракийски електронен университет.

3. Информираме Ви, че е дистанционното обучение приоритетно ще се провежда през платформата Moodle на Тракийски университет (https://edu.uni-sz.bg/). Моля, посещавайте предвидените по учебен график лекции и упражнения. Изпълнявайте в посочените срокове заданията определени от вашите преподаватели. Вашата активност стриктно ще се следи.

Не изключваме и възможността и желанието Ви с преподавателя (при проблем с е-платформа) да работите и през другите безплатни платформи в Google като: Classroom или Google Meet, които дават широки възможности за on-line обучение, но Ви информираме, че е задължително да обучавате през платформата Moodle  на Тракийски университет (https://edu.uni-sz.bg/).

 

Внимание! В приложеният линк, ще намерите най-общи правила за работа в е-курсове в ТрУ към ЦЕДО: https://edu.uni-sz.bg/enrol/index.php?id=381

4. От друга страна всеки преподавател ще публикува в платформата и задания (упражнения), с които вие трябва да се справяте периодично. Всеки преподавател ще извежда и online занятия, които ще ви помогнат да преодолявате трудности с учебния процес, както и да задавате въпроси.

Липса на активност по отделните курсове от страна на студентите, пряко ще влияе върху заверката на семестъра.

5. Всички проблеми възникнали по работата в курса на студентско ниво, могат да се решават по 2 начина: лична кореспонденция с преподавателя или същата с курсов ръководител.

6. Информация за начина на заверяване на семестър на учебната 2020/2021г. Провежданото обучение в електронна среда изисква и нов дистанционен начин на заверяване семестъра в зависимост от присъствието и участието на нашите студенти.

Прилагаме следния отработен алгоритъм:

6.1. От експертите от Учебен Отдел на СФ, отговорни за съответната специалност и образователна степен ще бъдат подготвени актуални списъци по групи на студентите. Списъците са съобразени с финансовата издълженост на студентите.

6.2. Тези списъци ще бъдат изпратени до преподавателите (хабилитираните преподаватели), водещи съответната дисциплина. Те от своя страна е необходимо да ги предоставят на асистентите, водещи практическите занятия.

6.3. Асистентите, съобразно участието и активността на студентите в практическите занятия ще отбележат в списъците кои от студентите ще получат заверка и кои имат проблеми.

6.4. На основа информацията, която асистентите предоставят, хабилитираните преподаватели/водещи дисциплината попълват общия списък на студентите с и без заверка и връщат този списък в края на семестъра на експертите от Учебен отдел

6.5. След обобщаване на информацията за заверките от всички дисциплини, инспекторите ще подготвят изпитните протоколи и тези протоколи ще бъдат предоставени отново на хабилитираните преподаватели/водещи дисциплината и провеждащи изпита на студентите.

7. Изпитите ще се провеждат по график, утвърден от Учебен отдел на СФ.

До края на семестъра трябва да приключи провеждането на изпитите с редовно обучение и да бъдат оформени оценките на студентите. Във връзка с това семестриалните изпити по всички дисциплини на студентите от всички специалности при редовно обучение ще се проведат дистанционно (онлайн в платформата https://edu.uni-sz.bg/ и Googlemeet видео-срещи) по начин, съобразен със спецификата на дисциплината и техническите възможности.

При изпитите могат да се ползват различни подходи:

· само тест: · тест и събеседване – устен изпит;

 · тест със задаване – индивидуално или групово – на задачи и събеседване;

 · само събеседване – устен изпит,

· или други.

Внимание! Тази информация за начина на провеждане на изпитите ще важи и за задочно обучение в случай, че продължаваме да бъдем в дистанционен режим.

8. Съгласно стартиралата организация във факултета, бихме желали да ви уведомим, че всички инспектори учебни отдели и курсови ръководители по специалности са уведомени и ще организират регистрацията на студентите в платформата. Голяма част от тях, вече имат такава и я ползват от две и повече години. От наша страна сме създали организация да създадем и допълним курсовете в съответните образователни степени.

Благодарим Ви за отзивчивостта и отговорността в тези трудни моменти! Вярвам, че ще успеем да се справим с възникналите трудности! Своевременно ще бъдете уведомявани за последващи промени и мерки.

Уважаеми колеги, бъдете отговорни към своето здраве и здравето на околните! Поради динамичността на създалата се обстановка, оставаме на разположение по всяко време за Ваши въпроси по е-mail: penevbg@abv.bg (доц. д-р Николай Пенев – Зам. декан по УД на СФ), iskranencheva@abv.bg  (доц. д-р Искра Ненчева) и jenia.gundasheva@gmail.com (ст. преп. Женя Гундашева) вашите курсови ръководители.

 

доц. д-р Николай Пенев

Зам. декан по УД на СФ

доц. д-р Искра Ненчева

курсов ръководител

ст. преп. Женя Гундашева

курсов ръководител

 

 

Comments are closed