Заповед на Ректора за въвеждане на временни противоепидемични мерки

ЗАПОВЕД
No 111/17.01.2023 г.
Гр. Стара Загора

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и във връзка със Заповед No РД-01-12 от
16.01.2023 г. на Директора на РЗИ – СТАРА ЗАГОРА и въвеждане на временни
противоепидемични мерки за периода 17.01.2023 г. – 23.01.2023 г. и обявяване на грипна
епидемия на територията на Област Стара Загора
НАРЕЖДАМ:

I. С оглед намаляване на риска от разпространение на грип и остри респираторни
заболявалия сред студенти, преподаватели и служители на Тракийски университет гр.
Стара Загора и рязкото покачване на заболяемостта на населението, достигнала епидемични
стойности в различни области на страната възлагам на Ръководителите на структурните
звена да въведат необходимата организация за провеждане на учебния и изпитния процес в
Тракийски университет гр. Стара Загора при спазване на следните противоепидемични
мерки:
а) редовно проветряване и дезинфекция на помещенията на всеки два часа;
б) недопускане до работните помещения и помещенията за провеждане на учебни
занятия и изпити на лица с прояви на остри респираторни заболявалия (повишена
температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други подобни);
в) препоръчително поставяне на защитна маска за лице за еднократна или
многократна употреба по време на провеждане на изпитните процедури;
г) да се осигури максимално спазване на отстояние между присъстващите студенти
и преподаватели по време на упражнения, лекции, практики и изпити;
д) да не се допуска струпване на студенти, преподаватели и служители пред и в
работните помещения, аули, стаи и др.подобни.
II. Заповедта влиза в сила, считано от 18.01.2023 г.
III. Ръководителите на структурните звена да сведат заповедта до знанието на
студентите, докторанти и специализанти и всички други заинтересовани лица за сведение
и изпълнение.
IV. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на проф. д-р Румен Бинев -зам.-
ректор по АСД и проф. дн Нели Грозева -зам-ректор по УД.

Comments are closed