Правилник за дейността на Алумни клуб

ПРЕАМБЮЛ

Алумни клуб „Стопански факултет при Тракийски университет“ се организира с цел създаване на взаимоотношения между бивши и настоящи възпитаници, и академичната общност на факултета. Така създадената общност ще поддържа живи традициите на висшето икономичско образование в Стара Загора и ще изгради чувство на гордост и съпричастност към бъдещото развитие на факултета.

1. Наименование и символи

1.1. Пълното име на клуба е: Алумни клуб „Стопански факултет при Тракийски университет“

1.2. Информация относно клуба ще се публикува на интернет страницата на Стопански факултет при Тракийски университет

1.3. Символ на Клуба е неговото лого. Всеки от участниците получава Значка с логото.

2. Цели:

2.1. Изграждане и поддържане на база данни на възпитаници на Стопански факултет при Тракийски университет в съответствие със законодателството за защита на личните данни.

2.2. Да насърчава и укрепва връзките между бившите възпитаниците, обучаващите се и академичния състав на Стопански факултет при Тракийски университет.

2.3. Да подпомага сътрудничеството в различни сфери на социално-икономическия живот между Стопански факултет, Алумни клуба и други заинтересовани страни.

2.4. При възможност да оказва съдействие за професионалната реализация на възпитаниците на Стопански факултет и тяхното кариерно развитие.

2.5. Да инициира и провежда различни мероприятия с цел популяризиране дейността на Стопански факултет за повишаване капацитета на студентите, завършващи специалностите към катедрата, включително рекрутиране на студенти и кариерно развитие.

2.6. Да спомага за популяризиране на постиженията на членовете на Клуба и академичната общност на национално и международно ниво. Да повишава и защитава академичната репутация на факултета.

3. Членство

3.1. Клубът има два вида членове:

3.1.1. Редовни членове. Редовните членове на Клуба могат да бъдат всички физически лица, които са завършили някоя от специалностите в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ или ОНС „Доктор“ на Стопански факултет при Тракийски университет и приемат неговите устав и цели.

3.1.2. Почетни членове. За почетни членове могат да бъдат избирани участници в алумни обществото, които са оказали активна помощ при организацията и провеждането на значими за общността и факултета събития и с дейността си са издигнали престижа на Клуба и на самия факултет.

3.2. Кандидатите за членство подават заявление чрез Председателя на Управителния съвет на Алумни клуба, в която декларират, че приемат Устава и ще работят за постигане на поставените цели.

4. Органи на управление на Клуба

4.1. Клубът се представлява и управлява от Председател, подпомаган Зам.-Председател и Секретар.

4.2. Управителният съвет се състои от 7 (седем) члена, изпълняващ съвещателни и контролни функции.

4.3. Избор на Председател и Управителен съвет.

4.4. Мандатът на Председателя на клуба и на Управителният съвет е 4 (четири) години и съвпада с мандата на Декана на Стопански факултет. Едно лице може да бъде избирано за Председател на клуба за не повече от два последователни мандата.

4.5. Членовете на Управителният съвет могат да бъдат избирани независимо от броя на мандатите. Мандатът на избраните лица може да се прекрати предсрочно, по начина по който са избрани. Освобождаването става по тяхно желание или при неизпълнение на поетите функции или други уважителни причини.

4.6. Управителните органи могат да бъдат избрани с явните гласове на 2/3 от гласувалите членове на Клуба.

4.7. Заместник-председателят и Секретарят се избират от Управителния съвет по предложение на Председателя.

4.8. Председателят и секретарите на Клуба не са членове на Управителния съвет. Ако до избора им са били членове на Управителния съвет, овакантените от тях места се попълват от пълноправни членове по предложение на Управителния съвет и се избират с явните гласове на 2/3 от членовете на Клуба.

4.9. Председателят се отчита пред Управителния съвет в края на всяка година.

5. Права и задължения на членовете.

5.1. Членовете имат право да вземат участие във всички прояви, организирани от Клуба.

5.2. Членовете имат право на глас при вземането на решения относно управлението и дейността на Клуба.

5.3. Членовете са длъжни да спазват настоящия правилник, както и да защитават доброто име и репутация на Клуба, Стопански факултет и Тракийски университет.

6. Финансиране.

6.1. Проявите на Клуба се финансират от целеви дарения на членовете и други заинтересовани страни.

6.2. Изразходването на средствата става в съответствие с целите и задачите на Клуба от Председателят на Клуба.

7. Заключителни разпоредби.

7.1. Алумни Клубът на завършилите Стопански факултет при Тракийски университет влиза в състава и приема правилника на Алумни клуба на Тракийски университет.

7.2. Разпоредбите на настоящия Правилник могат да се изменят, отменят или да се добавят нови с явните гласове на 2/3 от гласувалите членове на Клуба.

7.3. Правото на глас при всички гласувания по настоящия правилник може да бъде изразено от всеки член на клуба и неприсъствено, чрез съответните технически средства – телефон, електронна поща или конферентна връзка.

7.4. Този правилник е приет на заседание на Факултетния съвет на Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора (Протокол № 2/28.10.2020 г.).

Comments are closed