Тюторна система

В СФ традиционен подход за обратна връзка е определянето на курсови ръководители за всяка специалност и курс на обучение, които подпомагат студентите през целия им период на обучение. През 2020 г. е въведена и Тюторната система за студентите от професионално направление „Икономика“, която  цели да осигури още по-тесен контакт между студентите и техните ментори. Предвиждат се периодични срещи в началото и края на всеки семестър.

Функциите на тютора обхващат: съдействие на студентите при избор на избираеми и факултативни дисциплини; представя мнения и становища на студентите пред ръководството на звеното; дава индивидуални инструкции и напътствия в хода на обучението, по отношение усвояването на учебния материал, съдейства на студентите при набавянето на учебници, лекционни курсове, ръководства и др.; при необходимост съдейства на студентите при настаняване в студентски общежития и при решаването на евентуални битови проблеми и др. 

Comments are closed