Правилник за учебната дейност на Факултета

Права на студента

Студентите в Стопански факултет при Тракийския университет се ползват от правата, предвидени в чл. 42, ал. 8 и чл. 70 от ЗВО:

 1. Да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално и кариерно израстване;
 2. Да избират от определените в учебните планове избираеми и факултативни дисциплини;
 3. Да преминават в обучение от една към друга образователна степен;
 4. Да се обучават едновременно в две специалности при ред и условия определени от правилата на факултета. За желаещите да се  обучават по втора специалност в СФ, трябва да е положен конкурсен изпит за специалността, да е  завършен успешно  първи курс и общият успех да  не е по-нисък от много добър (4,50). Формата на обучение може да е еднаква или различна от първата специалност;
 5. Да завършват предсрочно обучението си, съгласно условията, определени от правилата във факултета;
 6. Да участват в научноизследователската работа на Стопански факултет;
 7. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на факултета и университета;
 8. Да ползват университетските библиотеки, интернет залите, учебните и спортните зали на университета;
 9. Да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общности;
 10. Да се преместват в друго висше училище, факултет, специалност и форма на обучение. Прехвърлянето от една форма на обучение в друга се осъществява само при успешно полагане на всички изпити от предходна учебна година, след подаване на заявление до Декана на СФ (с необходимите документи) за одобрение;
 11. Да изразяват своето мнение за качеството на учебния процес по „Правила и процедури за проучване на студентската оценка за качеството на преподаване в Тракийски университет”, утвърдени от Академичен съвет.

Задължения на студента

 1. Да посещава редовно учебните занятия (лекции, упражнения и др.) и да се явява на всички контролни работи, представя курсови работи и проекти, провежда учебна практика и др., предвидени в учебния план на специалността.
 2. Да получава заверка на семестъра  при минимум 50% присъствие на лекции и при едно неизвинено отсъствие на упражнения.
 3. Да се подготвя системно за практическите и лекционните занятия.
 4. Да полага изпитите си в определените изпитни сесии.
 5. Да спазва всички разпореждания и указания на курсовите ръководители.
 6. Да информира курсовите ръководители за възникнали проблеми, свързани с учебната работа, социално–битовите условия, учебната практика и др.
 7. При отсъствия от учебни занятия, учебни практики и др. да информира курсовия ръководител за причините и да търси съдействието му за решаване на проблемите за отработването и извиняването им.
 8.  Да заплаща в определения срок семестриалната такса за обучение.
 9. Студент, който наруши ЗВО, Правилника за устройство и дейност на ТрУ и Правилника за организация на учебния процес в ТрУ, се наказва от Декана със „забележка” или „мъмрене”, а от Ректора по Доклад на Декана с отстраняване за срок от една или повече от една учебна година. Предложеният за наказание студент се изслушва.

Отсъствия на студента от занятия

 1. Студентът може да отсъства от учебни занятия за една учебна година по уважителни причини 30 (тридесет) календарни дни за редовна и 7 (седем) дни при задочна форма на обучение.
 2. По-продължително отсъствие, но не повече от 50 % от учебните занятия, се разрешава на състезатели, включени в национални и олимпийски отбори, и на хронично или тежко заболели студенти, представили документ от лекарска комисия (ЛЛК).
 3. Отсъствалите студенти отработват пропуснатите практически и семинарни занятия по ред, определен от съответната катедра. Отсъствията на студентите се извиняват от курсовите ръководители след представяне на нужните документи.
 4. Студенти пропуснали над 50 % от учебните занятия не получават заверка, независимо от това дали те са извинени или не.
 5. С решение на Факултетния съвет, Деканът може да завери служебно семестъра на студент, обучаващ се в редовна форма на обучение, който по уважителни причини не е изпълнил задълженията си по една дисциплина, като такава заверка се дава еднократно за целия курс на следване. Задочните студенти, имат право на служебна заверка за два семестъра през целия курс на обучение при доказани уважителни причини.
 6. Бременните студентки и студентките-майки с деца до шест годишна възраст от редовна форма на обучение ползват облекчен режим на следване – имат право на отсъствия до 50 % от учебните занятия за семестъра, след подаване на заявление в учебен отдел на СФ, придружено с нужните документи. Същите могат да се явят на изпит и по индивидуален график. Ако студентското семейство има едно и повече деца, които само отглеждат, облекчен режим могат да ползват и двамата родители.

Прекъсване, отстраняване и възстановяване на студентски права

 1. При тежко и продължително боледуване или при други уважителни причини, като майчинство, семейни и финансови затруднения, Ректорът по предложение на Декана, може да разреши на отделни студенти да прекъснат обучението си, но за не повече от пет години. При прекъсване на обучението за повече от 5 (пет) години, студентът губи студентски права. 
 2. Студент може да прекъсне обучението си, поради незаверен семестър.
 3. Студентите могат да прекъснат обучението си еднократно за целия срок. Изключения могат да се направят само при бременност, тежко и продължително боледуване и при специални семейни причини, удостоверени с документи. 
 4. Студенти с три и повече неположени изпити след ликвидационна сесия, прекъсват обучението си, поради слаб успех.
 5. Студентите се отстраняват от Университета при: не плащане в срок на семестриалната такса за обучение; представяне на неверни данни за себе си; системно неизпълнение на задълженията по утвърдения учебен план за специалността. Прекъсналите студенти поради слаб успех, при не полагане на изпитите си през годината на прекъсване се отстраняват от Университета със заповед на Ректора.
 6. При отстраняване на студент от университета, губи студентския си статус.
 7. Студентите се отписват от Университета при успешно завършване на обучението и по собствено желание.
 8. Студенти, които са отстранени, могат да възстановят студентските си права чрез конкурс, в съответствие с действащите изисквания за приемане на нови студенти в Университета. На възстановилите студентските си права се признават положените изпити, ако не са настъпили промени в съдържанието на съответните дисциплини. Курсът на обучение на същите се определя със заповед на Ректора по предложение на Декана.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed