СТРАТЕГИЯ за развитие на Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията за развитие на обучението в научната област 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, по специалностите „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“ в Тракийския университет, град Стара Загора, е ориентирана към насоките заложени в програмата „Цифрова Европа“( EC – Factsheet: Digital Europe Programme: a proposed €9.2 Billion of funding for 2021-2027, 26.06.2019), която в периода 2021-2027 има за цел осъществяване на цифрова трансформация в ЕС с максимална полза за обществото, с акцент към производствените предприятия и публичната администрация. Политиките на програмата Цифрова Европа са насочени към пет основни области: високопроизводителни пресмятания; изкуствен интелект; киберсигурност и доверие; модерни цифрови умения; оперативна съвместимост и цифрова трансформация. Всички тези области са включени в предложените учебни планове за двете дисциплини и отразяват желанието на академичния състав на Тракийския университет, град Стара Загора, да осигури адекватно висше образование, съобразено със съвременните тенденции в областта. Основен фактор за постигане на високо качество на образованието по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ има интеграцията на образователния процес с бизнеса. За тази цел в почти всички европейски стратегии се предлага създаването на такъв тип сътрудничество. Важно е да се отчита спецификата на региона и интереса от страна на бизнеса.

 Настоящата Стратегия има за цел да дефинира основните насоки за развитие на професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ в Тракийски университет, град Стара Загора, което ще  допринесе за развитието на образованието и науката в това направление и за неговото превръщане във фактор за развитие на икономиката, базирана на знанието и иновационните дейности, в страната и в частност в област Стара Загора.

Стратегията е съобразена със Политиката за развитие на Тракийски университет и с Мандатната програма Ректора на Тракийски университет, град Стара Загора, както и с Мандатната програма  на Кмета на град Стара Загора .

При разработване на Стратегията за развитие на ПН 4.6. Информатика и компютърни науки в  Стопански факултет на Тракийски университет са взети предвид:

 • Проект на Стратегия за развитие на висшето образование в Р България за периода 2021-2030 г.
 • Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.
 • Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG 2015).
 • Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р България 2014-2020.
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“.
 • Закона за развитие на академичния състав в Република България.
 • Закона за насърчаване на научните изследвания.
 • Стратегия „Европа 2030“;
 • Националната програма за развитие „България 2030“

Стратегията отчита и препоръките на Европейската комисия за развитие на висшето образование, съдържащи се в:

 • ЕК (2017) Съобщение за модернизация на висшето образование „Нов тласък за висшето образование в ЕС“ – COM(2017)0247;
 • ЕК (2018) План за действие в областта на цифровото образование – COM(2018)22;
 • ЕК (2018) Предложение за препоръка на Съвета относно насърчаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването – COM(2018)23;
 • ЕК (2018) Предложение за препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот – COM(2018)24;
 • ЕК (2018) Съобщение относно изкуствения интелект – COM(2018)237;
 • ЕК (2018) Съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Изграждане на посилна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата. Брюксел, 22.5.2018 г. – COM(2018) 268 final

както и:

 • Сериозния недостиг на ИТ специалисти в България.
 • Определянето на информационните технологии и информационните услуги за перспективен сектор на българската икономика.

        Във връзка с острата нужда от ИТ-специалисти във всички сфери на бизнеса в страната и област Стара Загора, Управителният съвет на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, на свое заседание прие решение да подкрепи необходимостта от стартиране на акредитация на бакалавърски специалности в Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки в Тракийски университет – Стара Загора. Мотивите за решението са следните:

 1. Над 60 фирми и компании развиват дейност в направление ИКТ и имат недостиг от специалисти, които да работят и предлагат услуги в сферата на:
 • Търговия и асемблиране на компютърна техника, изграждане на компютърни мрежи, комплексни информационни системи; комуникационно и мрежово оборудване, проектиране и изработване на системи за сигурност;
 • Проектиране, разработка и внедряване на програмни продукти;
 • Разработка и внедряване на приложен софтуер за управление на търговски дейности, управление на производствени процеси и човешки ресурси;
 • Разработването на софтуер за нуждите на геодезията, кадастъра и географските информационни системи;
 • Изработване на рекламни интернет страници, фирмени и корпоративни сайтове, индивидуални геймърски конфигурации;
 • Интернет комуникационни услуги;
 • Абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка на компютърна, офис техника; касови апарати и електронни везни;
 • Технологии и управление на бизнес процесите и аутсорсинг.

            Създаването на Индустриална зона „Загоре” в град Стара Загора привлича инвеститори с високотехнологично производство, което се нуждае също от висококвалифицирани кадри от ИТ сектора.

            Разкриването на бакалавърски специалности в професионално направление 4.6. в рамките на Тракийски университет е необходимо не само за покриване на нуждите не само в област Стара Загора, но и в цялата страна като мотивите на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” са общонационални.

 

 1. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:
 1. Развитие в Тракийски университет на специалности за ОКС „бакалавър“ Софтуерни технологии и Информационни технологии в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ за удовлетворяване на потребностите от ИТ специалисти, обогатяване на образователният имидж на Тракийски университет, град Стара Загора и укрепване на неговите позиции в образователното и научноизследователското пространство
 2. Повишаване конкурентоспособността на Тракийски университет чрез обучение на качествени и добре подготвени кадри с професионални умения в приоритетни области и конкретно в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“
 3. Превръщане на Тракийски университет в предпочитан избор за кандидат-студентите, които желаят да се обучават в областта на информатиката и компютърните науки.
 4. Непрекъснато подобряване на обучението и развитие на научните изследвания чрез прилагане на съвременни технологии, модерни средства и иновативни методи, както и изграждане на нов компютърен център към Тракийски университет.
 5. Подобряване реализацията на студентите чрез засилване на практическия компонент в учебния процес и сътрудничество с практиката.

 

 1. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

За реализиране на Стратегията се предвиждат приоритети и мерки, разпределени в следните направления:

 • Обучение на студенти
 • Научно-изследователска дейност
 • Институционални връзки
 • Връзка с представители на бизнеса
 • Връзка с професионалните гимназии за подготовка на ИТ-специалисти

 

 1. ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ

Обучението на студентите ще се извършва в компютърни зали, които са в рамките на Стопански факултет (СФ) на Тракийски университет, а по-нататък в изграждания нов компютърен център в рамките на СФ. Предвижда се обучение на студенти в специалностите „Софтуерно инженерство“ и „Информационни технологии“ в ОКС „Бакалавър“, в професионално направление 4.6., в тези центрове ще се обучават и студенти от други специалности като например „Информационни технологии в икономиката и управлението“ в професионално направление 3.8. и други. Водещи дисциплините ще бъдат преподаватели от катедра „Информатика и математика“, хабилитирани и атестирани в професионално направление 4.6.

Подготовката следва да се съсредоточи максимално върху придобиването на професионални знания и умения, които са пряко ориентирани към настоящите и бъдещи нужди на бизнеса. Стратегическата цел и конкретизираните цели, дефинирани в настоящата Стратегия са потвърждение на следваната от Тракийски университет политика за обучение и практическа подготовка на специалисти в професионално направление към което бизнесът проявява засилен интерес.

 

 1. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Дългосрочната цел на усилията на Тракийски университет по отношение развитието на професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ е заемане на позиция и налагане в научните изследвания в областта на информатиката и компютърните науки в България и международното научноизследователско пространство. Тази цел хармонира с дългосрочната цел на Тракийски университет (с хоризонт до 2025 г.) за превръщането на Университета в център за научна компетентност и с главната цел на действащата Мандатна програма по отношение на научните изследвания за развитие на научноизследователския потенциал на Университета, подобряване на качеството и въвеждане на високи академични стандарти при осъществяване на научните изследвания, с оглед успешното им реализиране на пазара на научна продукция.

За постигането на конкретните цели на Стратегията и по-специално на тази, свързана с непрекъснато развитие на научните изследвания чрез прилагане на съвременни технологии, модерни средства и иновативни методи, се залага на насочване на усилия и ресурси за постигане на два приоритета.

Превръщане на Тракийски унивeрситет в разпознаваем субект в националното и европейско научноизследователско пространство в професионално направление 4.6.

            –   Поддържане и разширяване на устойчиви връзки на Тракийски университет с бизнеса, публичния сектор, други научни институции с оглед постигане на по-висока приложимост на създадените научни продукти.

 

 1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ

Стратегическа мисия на Тракийски университет е създаване на взаимноизгодни партньорство с академични институции, като например ИИКТ-БАН и ТУ-София във връзка с учебния процес, научно-изследователската дейност, стажове за студентите и популяризиране на възможностите за следдипломна реализация. Участието на преподаватели от катедра Информатика и математика в международни и национални научни проекти включващи преподаватели от различни университети и научни институции от страната и чужбина води да издигане имиджа на Тракийски университет и неговото научно равнище в направление. 4.6. Преподавателите от катедрата осъществяват научна дейност и водят лекции в Софийския университет, ЮЗУ Благоевград, Нов Български университет и редица други университети в България и чужбина. Нивото на академичния състав на катедра Информатика и математика е високо като в катедрата има трима преподаватели с научна степен „Доктор на науките“, хабилитирани са пет преподаватели, които са ръководители на международни, национални и университетски научни проекти, в които участват много учени от страната и чужбина. Публикационната активност на преподавателите е на много добро качествено и количествено ниво с голям брой публикации с импакт фактор в съавторство с различни учени от страната и чужбина и многобройни цитирания на тези публикации от международно известни учени в списания с импакт фактор.

 

4. ВРЪЗКА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА

Катедра „Информатика и математика“, която ще администрира специалностите „Софтуерно инженерство“ и „Информационни технологии“, има традиции в сътрудничеството с водещи български софтуерни фирми и работи активно за привличането на нови потенциални партньори и работодатели, даващи възможност за стаж и работа на студентите от посочените специалности. Предвижда се със стартирането на новите специалности катедрата да сключи договорни споразумения с водещи фирми, работещи в областта на информационните и комуникационни, като се предвижда обучаваните студенти да продължат работата си в тях. Тези договори ще дават възможности за:

 •  Участие на представители на бизнеса в обучителния процес посредством изнасяне на лекции, провеждане на майсторски класове и консултации
 •       Осигуряване на възможности за реализация на преддипломната практика на   завършващите студенти
 •  Съвместно актуализиране на учебни програми
 •  Продължаване на работа във водещи софтуерни фирми

 

        5. ВРЪЗКА С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИТ-СПЕЦИАЛИСТИ

В град Стара Загора има три гимназии, в които се обучават ученици в сферата на информатиката и компютърните науки. Това са:

 • ПМГ „Гео Милев“, където се обучават ученици в следните профили: Софтуерни и хардуерни науки, Математически и Природни науки;
 • Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, където се обучават ученици по специалностите: Приложно програмиране, Системно програмиране, Компютърна техника и технологии и компютърни мрежи;
 • Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи, където се обучават ученици в специалностите: Приложен математик, Анализатор компютърни системи и Софтуерен анализатор.

Успешно завършилите ученици могат да продължат образованието си в новите специалности на Тракийския университет, а именно „Софтуерно инженерство“ и „Информационни технологии“. При акредитирането на професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки в Тракийски университет предстои сключване на договори с Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи, ПМГ „Гео Милев“, Професионалната гимназия по електроника „Джон Атанасов“ и Тракийски университет за съвместна учебна дейност по учебни предмети и модули за придобиване на профилирана и професионална подготовка във втори гимназиален етап от средната степен на образование, както и по учебни предмети за придобиване на специализираната подготовка в средната степен на образование, като обучението е по съгласувани учебни планове и се провежда от лица, заемащи академични длъжности във висшето училище. Това би допринесло за повишаване на качеството на профилираната и професионалната подготовката във втори гимназиален етап на средната степен в държавните и общинските училища от системата на предучилищното и училищното образование в отговор на динамично развиващите се обществени и икономически отношения и създадените традиции за сътрудничество между отделни професионални гимназии и висши училища. Дава възможност и към създаването на интегрирани професионални гимназии (ИПГ) към съответни висши училища, които да подготвят за тях бъдещи кандидат-студенти.

Comments are closed