Семестриални такси

Семестриалните такси за студентите редовно и задочно обучение задължително се внасят през първата седмица от започване на семестъра, по банков път, на следната сметка:

/заверката за платена такса се извършва в учебен отдел/
 

БАНКА – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД

КЛОН СТАРА ЗАГОРА

IBAN – BG 09UNCR70003116593030

BIC (SWIFT) – UNCRBGSF

или в касата на Стопански факултет.

СЛЕД ТОЗИ ПЕРИОД СТУДЕНТИТЕ НЯМА ДА ИМАТ ПРАВО ДА ПРОДЪЛЖАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ И ЩЕ ПРЕКЪСНАТ ПО ФИНАНСОВИ ПРИЧИНИ.

Leave a Reply