РЕГИСТЪР НА ДОКТОРАНТИТЕ

РЕГИСТЪР НА ДОКТОРАНТИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

Област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“

Професионално направление 3.8 „Икономика“

Докторска програма „Икономика и управление (селско стопанство)“,

Докторска програма „Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)“

Професионално направление 3.7 „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление на производството (селско стопанство)“

 

 

Име
Форма на обучение
Научен ръководител
Тема на дисертация
Срок на докторантурата
Елвира Петрова Делчева Редовна доц. д-р Искра Маркова Ненчва-Иванова Пазарни тенденции и регулаторни предизвикателства пред търговията с аграрни продукти в България 01.04.2021 г. – 01.04.2024 г.


Марияна Колева Банкова

Редовна

Проф. д-р Юлияна Иванова Благоева-Яркова, доц. д-р Таня Гочева Танева – Похлупкова

Развитие на човешкия капитал в област Стара Загора чрез обвързване на емоционалната интелигентност с професионални компетентности


01.03.2021 г. – 01.03.2024 г.

Елена Колева Господинова

Редовна

Доц. д-р Дарина Георгиева Заимова

Новата парадигма на социалното предпиемачество – преосмисляне на идеологиите за развитие


01.03.2021 г. – 01.03.2024 г.


Соня Пламенова Тодорова

Задочна

Проф. д-р Тодорка Атанасова-Калайджиева

Поземлените отношения в България – нормативно регламентиране и икономическа реализация

01.03.2021 г. – 01.03.2025 г.

Стоянка Желязкова Пастърмова-Цачева
Редовна
проф. д-р Юлияна Иванова Благоева-Яркова
Водено от общностите местно развитие чрез местни инициативни групи: постижения и предизвикателства
01.03.2020 ─ 01.03.2023
Калина Минева Петрова
Редовна
Проф. д-р Стефан Димитров Иванов
Местни финанси: оценка на структурните различия
01.03.2020 ─ 01.03.2023
Марин Петров Петров
Редовна
Доц. д-р Николай Пенев Иванов
Оценка на експортния потенциал на земеделски производители в България
01.03.2020 ─ 01.03.2023
Пламена Иванова Петкова
Редовна
Доц. д-р Христо Атанасов Момчилов
Оценка на общата факторна производителност в аграрния сектор (на примера на зърнопроизводството в Югоизточен район на Република България)
01.03.2020 ─ 01.03.2023
Даниела Емилова Ушатова
Задочна
проф. д-р Стефан Димитров Иванов
„Финансово състояние на общините в България“
01.03.2019 ─ 01.03.2023
Надя Василева Каратова
Задочна
проф. д-р Стефан Димитров Иванов
„Механизми за финансово изравняване на местните бюджети в България“
01.03.2019 ─ 01.03.2023
Марина Михайлова Димитрова
Редовна
Доц. д-р Николай Пенев Иванов
„Счетоводни проблеми при управлението на финансови ресурси на земеделските производители”
01.03.2019 ─ 01.03.2022
Любомира Венкова Спасова
Свободна
проф. Чавдар Христов – Софийски университет, гр. София
Убеждаващо въздействие на рекламните носители на мобилните оператори в България върху младото поколение на възраст от 18 до 25 години
05.07.2019 ─ 05.07.2022
Златина Николова Димова
Задочна
проф. д-р Мария Стоянова, – УНСС, гр. София
Съхраняване на българската единтичност в емиграция , чрез езика на българската народна песен
27.03.2018 ─ 27.03.2022
Петя Добромирова Атанасова
Задочна
Проф. Юлияна Иванова Благоева – Яркова
Интелигентна специализация на регионалното стопанство (примерът на област Ямбол)
01.03.2018 ─ 01.03.2022
Георги Златославеев Митев
Задочна
Проф. д-р Румен Отузбиров
Устойчивост на биологичното земеделие в България
01.03.2017 ─ 01.03.2021
Янислав Валентинов Андреев
Редовна
Доц. д-р Николай Пенев
Финансово-счетоводни аспекти на стопанската дейност в предприятията от аграрния сектор
01.03.2017 ─ 01.03.2021
Виолетка Любенова Желева
Редовна
Доц. д-р Блага Стойкова, Проф. д-р Иван Георгиев
Оценки на възможности за развитие на алтернативни форми на туризъм в област Стара Загора
01.03.2017 ─ 25.02.2020 Заповед на Ректора №759/18.03.2020 – отчислена с право на защита.
Дарина Стоянова Стоянова
Редовна
Доц. д-р Димитрина Стоянчева
Инвестиционно осигуряване на аграрното производство
01.03.2017 ─ 01.03.2021
Анастасия Христова Гидикова
самостоятелна
Доц. д-р Блага Стойкова, Проф. д-р Юлияна Яркова
Модел на устойчиво развитие на балнео и СПА туризма в област Стара Загора
25.01.2017 ─ 26.07.2020
Сузана Мохамед Смади-Делчева
задочна
Проф. д-р Георги Желязков Георгиев
Мултифакторен анализ на стартиращи предприятия (start-up) в индустриалния сектор
11.03.2016 ─ 11.03.2021
Женя Маринова Гундашева
Редовна
Пловдивски Университет-Пловдив, доц. д-р Малинка Дичева-Николова
Съвременен френски синтаксис
01.03.2015 ─ Отчислен с право на защита
Гергана Георгиева Тодорова
редовна
Доц. д-р Евгени Росенов Генчев
Влияние на комуникационния микс върху продажбите на фирмата
09.03.2015 ─ 08.02.2018
Михаил Тодоров Кожухаров
редовна
Доц. д-р Дарина Георгиева Заимова
Иновативни клъстерни мрежи и икономическо развитие
09.03.2015 ─ 08.02.2018
Кристина Георгиева Маринова
самостоятелна
Проф. д-р Георги Желязков Георгиев
Конкурентоспособност на българската птицевъдна индустрия в рамките на Европейския съюз
06.07.2015 ─
Иванка Стойчева Жекова
самостоятелна
Проф. д-р Стоян Тотев
Промени в регионалната отраслова структура и ефективност на производството
16.12.2013 ─
Димо Найденов Иванов
задочна
Проф. д-р Тодорка Атанасова-Калайджиева
Икономическо развитие на полупазарните земеделски стопанства в България в условията на ОСП на ЕС
04.04.2011 ─ 11.03.2016
Теньо Николов Манолов
самостоятелна
проф. д-р Стефан Димитров Иванов
Териториалната локализация на бизнеса /на примера на област Кърджали
13.12.2012 ─ 27.10.2015
Дора Тенева Дончева
редовна
Доц.д-р Десислава Иванова
Моделиране на конкурентоспособността на фирмено и отраслово равнище /на примера на големите индустриални фирми в Югоизточен район/
11.3.2013 ─ 11.3.2016
Константин Валентинов Стоянов
редовна
Проф. д-р Георги Желязков Георгиев
Функции и организация на социалното предприемачество в България
11.3.2013 ─ 02.2.2016
Емил Севдалинов Мутафов
редовна
проф.д-р Стефан Иванов и проф.д-р Венета Гайдарджиева
Общински публични услуги-обхват,структура,разходни отговорности
15.2.2012 ─ 02.10.2014
Аделина Иванова Петкова
задочна
Проф.д.ик.н. Иван Кънчев и проф. д-р Румен Иванов Отузбиров
Конкурентоспособност на лозаро-винарския сектор на Южен централен район
04.4.2011 ─ 20.11.2015
Георги Алексиев Алексиев
редовна
Проф. д-р Надка Стефанова Костадинова
Ефективност и конкурентност на българското пчеларство
04.4.2011 ─ 01.4.2014
Олег Насев Милев
задочна
Проф. д-р Георги Желязков Георгиев
Рентабилност на хранителната индустрия в област Стара Загора
03.2.2010 ─ 02.10.2014
 

Comments are closed