Регионална икономика

Завършилите бакалаври-икономисти специалност “Регионална икономика” получават задълбочени теоретични знания и практически умения в областта на:

 • принципите на пазарната икономика;
 • регионалната икономиката и политика;
 • регионалното управление;
 • планирането и прогнозирането;
 • развитието на регионите;
 • маркетинга и регионалните пазари;
 • финансирането на селските региони и свързаните с тях стопански и териториално-административни структури;
 • счетоводното отчитане на осъществяваната дейност;
 • разработването на проекти и тяхното реализиране;
 • инвестирането в регионалните бизнес единици;
 • мониторинга и финансово-икономическия анализ на частните и публични организационни структури за постигане на устойчиво регионално развитие;
 • използване на информационните технологии при управление на регионалното развитие;
 • местното управление и администрация и др.

Специалистите придобили тази образователна и квалификационна степен може да се реализират като:

 • икономисти, мениджъри, експерти и служители в частни и публични организационни структури на регионално, национално и европейско ниво;
 • финансово-икономически анализатори и експерти;
 • консултанти по регионална икономика и регионално управление;
 • преподаватели в средните професионални гимназии, колежите и университетите в страната;
 • изследователи в научни институти и университети в страната и чужбина.

Ръководител на специалността е доц. д-р Венета Гайдарджиева.

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

/ТУК ЩЕ ВИДИТЕ ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ, ИЗУЧАВАНИ В ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ, КАКТО И ТЯХНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРИ/

Завършващите четвърти курс студенти, респективно 8 семестър от учебния план на специалността ще проведат индивидуален, специализиращ преддипломен стаж с продължителност 125 часа, като след успешното му приключване и защита се присъждат 5 кредита.

Преддипломният стаж се провежда по избор на студента в общински служби и областни дирекции, Национална служба за съвети в земеделието, Агенции за регионално икономическо развитие, министерства, търговско-промишлени палати, сдружения на общините, фондации и други неправителствено организации, бизнес инкубатори, клъстери, търговски банки, кредитни кооперации, застрахователни дружества, данъчни служби, стопански предприятия (търговски дружества, кооперации, ЕТ) и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed