Регионална икономика и управление

Обучението по специалност „Регионална икономика и управление“ съчетава едновременно икономическа и управленска подготовка. Икономическата подготовка е насочена към изграждане на фундаментални икономически знания, които се надграждат от знания в областта на регионалната икономика и регионалното развитие. Управленската подготовка формира в специалистите-икономисти теоретични знания и умения за менажиране на процеси, структури и организации от публичния и частния сектор на регионално и национално ниво. 

Бакалавърската програма подготвя специалисти с висше икономическо образование на ниво 6Б „бакалавър“ по Националната квалификационна рамка и Европейската квалификационна рамка, които притежават задълбочени теоретични и практически знания в областта на регионалната икономика и регионалното управление.

Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), в редовна и задочна форма. Учебният план съдържа задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, осигуряващи минимум 240 кредита. При редовната форма на обучение е включен преддипломен стаж, които се провежда в национални и регионални институции, неправителствени и бизнес организации, банки и др. Обучението по специалността завършва с теоретичен държавен изпит или със защита на дипломна работа по теми, свързани с регионалното развитие и регионалното управление.

Основна цел на обучението по специалността „Регионална икономика и управление“ е да подготвя специалисти-икономисти с фундаментални и специализирани знания, както и практически умения в областта на: макроикономиката и микроикономиката; регионалната икономика и политика; регионалното управление; маркетинга; планирането и прогнозирането, финансите и счетоводството; аналитичните модели за управление на икономическия растеж на регионите и др.

Обучението по специалността е насочено към получаване на задълбочени знания в области, като:

 • институционално сътрудничество за икономическо, местно и регионално развитие;
 • интегрирано развитие и управление на местно, регионално и национално ниво;
 • финансиране на местното и регионално икономическо развитие;
 • анализ, оценка и управление на проекти за местно и регионално икономическо развитие;
 • инвестиране в регионални организации и бизнес единици;
 • съвременни информационни и комуникационни технологии, прилагани в регионалното икономическо развитие и др.

Бакалавърската специалност осигурява професионални умения и компетенции на специалиста-икономист да:

 • анализира и формулира стратегическите цели на регионалното икономическо и пространствено развитие;
 • участва в разработване и реализирането на общински планове, областни стратегии и регионални планове за развитие;
 • разработва и управлява проекти за регионално икономическо развитие;
 • прави оценка и предлага решения за ефективно управление на средства от финансовите инструменти на ЕС за развитие на регионите.

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

/ТУК ЩЕ ВИДИТЕ ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ, ИЗУЧАВАНИ В ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ, КАКТО И ТЯХНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРИ/

Възможна реализация на завършващите специалисти по регионална икономика и управление, като:

 • икономисти, мениджъри и експерти в частни и публични организационни структури на регионално, национално и европейско ниво;

   

  • икономически анализатори и експерти в агенции за регионално икономическо развитие, неправителствени организации;
  • консултанти по проблеми на регионалната икономика и регионалното управление;
  • преподаватели в университети, колежи, средни училища по икономически дисциплини;
  • изследователи в научни институти и университети в страната и чужбина и др.

Comments are closed