Преддипломен стаж

Преддипломен стаж за студентите (ОКС Бакалавър – спец. Бизнес икономика, Регионална икономика и Аграрна икономика), завършващи семестриално 2020 г.

Завършващите четвърти курс студенти, респективно 8 семестър от специалността провеждат индивидуален, специализиращ преддипломен стаж с продължителност от 125 часа, като след успешното му приключване и защита се присъждат 5 кредита.

Преддипломният стаж се провежда по избор на студентите в различни бизнес структури – малки, средни и големи предприятия; финансови институции – банки, кредитни кооперации; застрахователни дружества; счетоводни къщи; Национална агенция по приходите и нейните териториални подразделения, Стопанска камара, Търговско-промишлена палата, Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия и нейните регионални подразделения, бизнес инкубатори, клъстери, холдинги, консорциуми и др.

Да се проведе отчитане на преддипломен стаж на студенти, редовно обучение в ОКС „Бакалавър" за уч. 2019/2020 г. както следва:

1.  ПРЕДАВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ:

От 01.09 до 10.09 2020 г. от 9.00 до 16.00 ч.

Отговорник по приемане на докладите – ас. Иванка Жекова – стая № 155; телефон – 042 / 699 430

2.    ЗАЩИТА НА ДОКЛАДИТЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ:

НА 11.09.2020 г. от 13.00 ч.

3.    СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Председател: гл. ас. д-р Неделин  Марков 

Членове: гл. ас. д-р Румяна Ангелова

гл. ас. д-р Константин   Стоянов 

ас. Иванка  Жекова

 

Comments are closed