Правила за организация на тюторна система

I. Общи условия

Чл. 1. (1) По желание студентите избират тютори измежду преподаватели на основен трудов договор (ОТД) в Стопански факултет (СФ) на Тракийски университет (ТрУ).

Водещи принципи при избор на тютор са:

 • Взаимно доверие;
 • Възможност за поддържане на ефективна и пълноценна връзка между преподаватели и студенти.

(2) Академичното ръководство на факултета административно определя тютори (или курсови ръководители) за студентите от курсовете и специалностите в СФ, които не са използвали правото си на избор на тютор.

II. Цел и обхват на тюторната система

Чл. 2. С настоящите правила се регламентират правата и задълженията на тюторите на студентите от СФ.

Чл. 3. Целта на тюторната система е насочена към създаване на ефективна и пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Със своите компетенции и авторитет тюторите допринасят за качеството на обучение на студентите от СФ.

III. Подаване и утвърждаване на заявления за тютор

Чл. 4. (1)Тюторите се определят с Решение на Декански съвет в началото на всяка учебна година и отговарят за съответния студент по време на неговото следване.

(2) Списъкът на тюторите се формира от щатни преподаватели, изразили желание за тюторство за текущата учебна година.  

(3) Списъкът на тюторите се публикува на интернет страницата на факултета в началото на всяка учебна година.

Чл. 5. Всеки студент от СФ, редовно обучение има възможност да избере свой тютор. Изборът на тютор става чрез подаване на заявление (Приложение1) в Деканата на СФ, но не по-късно от 1 месец след началото на учебната година.

Чл. 6. Утвърждаването на заявленията за тютори се осъществява от Декански съвет.

Чл. 7. Студентите имат право в началото на всяка учебна година при необходимост да сменят тютора, чрез подаване на заявление до Зам.- декана по учебна дейност.

Чл. 8. Преподавател, който веднъж е определен за тютор, изпълнява ангажиментите си до дипломиране на студентите, на които е тютор. Предсрочното освобождаване на тютор става чрез подаване на заявление от преподавателя и решение на съвета на звеното.

IV. Задължения на тюторите и студентите

Чл. 9. Задължения на тютора:

 • Поддържа постоянна и системна връзка със студентите, за които отговаря. Запознава ги с по-важните решения на ректорското и на деканското/колежа/филиала ръководства, свързани с учебната работа, учебно-производствените практики, университетски мероприятия и такива организирани от звеното, в което се обучават студентите, социално-битови въпроси и др.
 • Оказва съдействие на студентите при избор на избираеми и факултативни дисциплини с цел натрупване на необходимите кредити.
 • Представя мнения и становища на студентите пред ръководството на звеното относно работата на отделни катедри, преподаватели, експерти, обслужващи звена и др.
 • Съдейства при необходимост за извиняване на отсъствията след представянето на заявление, придружено със съответните документи.
 • Помага на студентите при определяне на графиците за провеждането на изпитни сесии.
 • Информира се за учебния статус на студентите – броя на положените от тях изпити, получени оценки, заверки по съответните дисциплини и др.
 • Дава индивидуални инструкции и напътствия в хода на обучението, по отношение усвояването на учебния материал, съдейства на студентите при набавянето на учебници, лекционни курсове, ръководства и др.
 • При необходимост съдейства на студентите при настаняване в студентски общежития и при решаването на евентуални битови проблеми.

Чл. 10. Задължения на студентите към тюторите:

 • Спазват указанията дадени им от тюторите.
 • Информират тюторите за възникнали проблеми, свързани с учебната работа, социално-битовите условия, учебно-производствената практика и др.
 • При отсъствия от учебния процес информират тютора за причините и търсят съдействието му за решаване на възникнали проблеми.
 • Представят конкретни предложения и инициативи за подобряване на учебната работа, материалната база и др.

V. Етични разпоредби

Чл. 11. С настоящите правила се гарантират правата и задълженията на тюторите и студентите от Тракийски университет, както и прозрачна процедура на системата за избор на тютор, съобразена с вътрешните нормативни документи на ТрУ и СФ.

Чл. 12. За изпълнението на ангажиментите си като тютор на преподавателя се начисляват 5 учебни часа годишно извънаудиторна заетост, регламентирани във  Вътрешните правила за работна заплата (ВПРЗ).

Чл. 13. Един преподавател не може да бъде тютор на повече от десет студенти.

VI. Преходни и заключителни разпоредби

Чл. 14. По смисъла на настоящите Правила, „тюторът“ е преподавател на ОТД в СФ, който изпълнява функциите на наставник на съответния студент, като съветва и напътства студента по време на неговото обучение.

Чл. 15. За всички неуредени в настоящите Правила въпроси се прилагат правилата на българското законодателство.

Настоящите Правила са приети с решение на Факултетен съвет на СФ (Протокол №2/28.10.2020 г.) и влизат в сила от датата на приемането им.

Заявление за избор на тютор

 

Comments are closed