Организация и управление

Докторска програма „Организация и управление на производството (селско стопанство)“

 Професионално направление 3.7 Администрация и управление

Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Областите от знания и умения, за които се подготвят докторантите по докторската програма, включват:

 • икономически изследвания и анализ на бизнеса; управление на предприятието; организация и управление на производствените фактори; планиране на производствена структура; организация и управление на материално-техническата база; оценка на инвестиционни проекти; организация и управление на човешки ресурси  и др.

Цел на докторската програма е да се подготвят квалифицирани специалисти със задълбочени знания по организация и управление на стопанската дейност. Целта се осъществява чрез написване и защита на дисертационен труд и се постига чрез два основни класа задачи на докторантурата:

 1. Образователни задачи, които целят получаването на допълнителни знания на докторанта по:
 • фундаментални учебни дисциплини: теория на управлението,  мениджмънт на предприятието, макроикономика и микроикономика, статистика, иконометрия, финанси, организация и управление на човешките ресурси, организационна теория, социология
 • специализиращи учебни дисциплини – предприемачество и иновации, мениджмънт на МСП, финансов мениджмънт, управление на конфликти, кризи и риск в бизнеса; държавни институции и управление; планиране и управление на инвестициите, планиране на устойчиво развитие, бизнес етика и др.
 • научно-методическа подготовка – основи на научните изследвания,  количествени методи, приложна статистика и иконометрия и др.
 • компютърна и езикова подготовка – чужд език и информационни технологии в научните изследвания
 1. Научни задачи, свързани с:
 •  решаване на научни или научно-приложни проблеми, свързани с потребностите на бизнеса в страната, и в съответствие със съвременните постижения на науката и практиката
 • получаване на научни или научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос в творческо развитие на знания от специализираната литература и научните достижения в конкретната научна област

Придобиване на квалификационни умения на докторанта:

 • откроява нерешени или частично решени проблеми в конкретна научна област
 • систематизира и осмисля критично съществуващи научни тези, като заема аргументирана позиция
 • провежда успешно самостоятелно научно изследване
 • правилно интерпретира резултати от научното изследване, като ги оформя и представя разбираемо, логично и прецизно

Изисквания към подготовката на докторанти

Обучението на докторанти се осъществява по индивидуален учебен план и включва:

 • подготовка и полагане на изпити
 • работа по научното изследване
 • извеждане на занятия
 • защита на дисертационен труд

Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научния му ръководител

Стопански факултет, ТрУ предлага провеждането на организирано обучение по следните модули:

 • Макроикономика и микроикономика
 • Статистико-математически методи и моделиране
 • Информационни изследователски продукти
 • Методика на изследователската дейност

 

Comments are closed