Доктор

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016-2017 г. съгласно Решение № 328 на Министерския съвет от 03.05.2016 г. по следните научни специалности (докторски програми

Стопански факултет

1. Област на висше образование „3. Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление  „3.8. Икономика“, Докторска програма „Икономика и управление(селско стопанство)“,  Редовна форма на обучение – 3 бр.

2. Област на висше образование „3. Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление „3.8. Икономика“, Докторска програма „Народно стопанство(вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)“, Редовна форма на обучение – 1 бр.

3. Област на висше образование „3. Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление „3.7. Администрация и управление“, Докторска програма „Организация и управление на производството(селско стопанство)“, Редовна форма на обучение – 1 бр.

4. Област на висше образование „3. Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление „3.7. Администрация и управление“, Докторска програма „Организация и управление на производството(селско стопанство)“, Задочна форма на обучение – 1 бр.

Обявата е поместена в „Държавен вестник”, бр. 71/13.09.2016 г.

В срок 2 месеца считано от датата на обнародването в „Държавен вестник” кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до декана по образец (от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено в деловодството на факултета;

2. Автобиография – европейски формат;

3. Диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или академична справка за завършено обучение (оригинал или нотариално заверено копие);

4. Когато дипломата е за придобита в чужбина степен на висше образование или за периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, кандидатът прилага и решение на комисия по процедурата „За признаване от Тракийски университет на придобита в чужбина степен на висше образование”

5. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област;

6. Документ за платена такса;

Подаване на документи във: Стопански факултет – деканат, Студентски град, тел. 042/699 403 или 042/699 409;

Таксите за кандидатстване и обучение на докторантите са поместени в сайта на ТрУ.

 

 

Регистър на докторантите в Стопански факултет 

 

Име на докторанта

Научен ръководител

Тема на
дисертационния труд

Дата на
зачисляване

Дисертацията в момент на кой етап от разработката е

Срок на защита

1.

Задочен докторант
Димо Найденов Иванов

проф.д-р
Тодорка
Атанасова

Управление на аграрното производство в условията на динамично променящи се пазари

Заповед
№ 424 от 04.04.2011г.

Проучване на литературни източници за теоретичен анализ, методика на изследването-I-ва глава

До 30.03.2015г.

2.

Задочен докторант
Аделина Иванова
Петкова

проф.д-р
Румен Отузбиров

проф.д.ик.н
Иван Кънчев

Организационно-икономически проблеми на лозаро-винарския сектор (на примера на Южен Централен район в Република България)

Заповед
№ 425 от 04.04.2011г.

Проучване на литературни източници за теоретичен анализ, методика на изследването-I-ва глава

До 30.03.2015г.

3.

Редовен
докторант Дора Тенева Дончева

 

проф. д-р Иван Георгиев Иванов

Финансово-стопански анализ на дейността на индустриалния сектор в област Стара Загора

Заповед № 443/11.03.2013г

Проучване на практиката и теорията по проблема

До 07.03.2016г.

4.

Редовен
докторант Константин Валентинов Стоянов

 

проф. д-р Георги Желязков Георгиев

Функции и организация на социалното предприемачество в България

 

Заповед № 444/11.03.2013г.

Проучване на практиката и теорията по проблема

До 07.03.2016г

5.

Докторант в самост. форма на обучение Теньо Николов Манолов

проф. д-р Стефан Димитров Иванов

Териториална локализация на бизнеса /на примера на област Кърджали/

Заповед № 2358/13.12.2012г.

Усъвършенстване на структурата на дисертацията.Теоретични изследвания за обогатяване на първа глава от дисертацията

До 12.12.2015г.

 

6.

Докторант в самост. форма на обучение Иванка Стойчева Жекова

проф. д-р Стоян Анастасов Тотев

 

Промени в регионалната отраслова структура и ефективност на производството

Заповед № 2503/16.12.2013г.

Проучване на практиката и теорията по проблема

16.12. 2016г.

7.

Редовен
докторант Гергана Георгиева Тодорова

доц. д-р Евгени Росенов Генчев

Влияние на комуникационният микс върху продажбите на фирмата

Заповед № 483/09.03.2015г.

Проучване на литературни източници за теоретичен анализ, методика на изследването-I-ва глава

09.03.2018г.

8.

Редовен
докторант Михаил Тодоров Кожухаров

доц. д-р Дарина Георгиева Заимова

Иновативни клъстерни мрежи и икономическо развитие

Заповед № 484/09.03.2015г.

Проучване на литературни източници за теоретичен анализ, методика на изследването-I-ва глава

09.03.2018г.

Comments are closed