Публикации

Публикационна дейност е основен индикатор за оценка и рейтинг на национално и международно равнище на научните организации. Научноизследователската дейност на преподавателите в направлението винаги е била насочена към получаването на качествени и конкурентни научноизследователски резултати, които да бъдат публикувани в реномирани икономически списания

Стремежът на преподавателите от професионалното направление през периода е да отговори на въведените изисквания, като повишава международната си публикационна активност и цитируемост в международни издания, част от тях в списания реферирани в базите данни Scopus и Web  of  Science.

МОНОГРАФИЯ –  "ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ- ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ИНОВАЦИИ" "PLANNING AND MANAGEMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT – PROBLEMS, PROSPECTS, INNOVATIONS", Autors: Prof. Veneta Gaydardzhieva, PhD Prof. Stefan Ivanov, PhD Assoc. Prof. Elka Vassileva, PhD Ch.assist.prof. Nedelin Markov, PhD Petya Atanasova, PhD student Anastasiya Gidikova, PhD Student

Кръгла маса „Развитието на населените места и общините в област Стара Загора – с поглед след 2020 г." 23.04.2020

Публикации за 2017 година

Comments are closed