Проекти

Научно-изследователската дейност в Стопански факултет се реализира на основата на проектното финансиране. Проектната дейност е насочена както по усвояване на средствата от целевата субсидия за специфичната за ТрУ научна дейност (по Наредба № 9 на МОМН), така и по привличане на средства от национални и международни програми, които се осигуряват на конкурсен принцип.

Проектната дейност на академичния състав в СФ, финансирана по Наредба № 9 на МОМН е по следните направления:

•    Инфраструктурни проекти на ниво университет

•    Проекти за дофинансиране на научни форуми

Успех за Стопански факултет е привличането на средства за научно-изследователка дейност чрез разработване и участие в национални и международни проекти.

Comments are closed