Научни форуми

За осигуряване по-ефективно разпространение на резултатите от научно-изследователската дейност Стопански факултет насочва своите усилия към организиране на всеки две години на Международна научна конференция по актуални проблеми на социално-икономическо и културно развитие в условията на новите глобални предизвикателства и по-активно сътрудничество с бизнеса и публичната администрация.

Международната научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, която се организира от Стопански факултет, Тракийски университет, вече е популярна и привлича много участници. Втората (2011 г.) , Третата (2013 г.) и Четвърта (2017) международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” посрещнаха над 390 участници от 13 държави (България, Германия, Англия, Испания, Чехия, Русия, САЩ, Турция, Македония, Гърция, Австрия, Италия, Полша). Активни участници в конференцията са и студентите, които представят свои доклади. Целта на конференцията е да се подготви обосновка за актуализиране на политиките за развитие на бизнеса и регионите, съобразени с актуалните тенденции и добрите практики. Очакваните резултати са свързани с изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-практика-държавно управление" с насоченост към академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво. Докладите се публикуват в “Trakia Journal of Sciences”.

Публичността и разпространението на научните изследвания и резултати се осъществява и чрез организиране и съорганизиране на научни форуми, участия в научни форуми и дискусии, конкретни инициативи за осигуряване на публичност.

Comments are closed