Наука

Научноизследователската дейност на академичния състав на СФ и участието на студентите и докторантите се осъществява в рамките на международни научни проекти и научни проекти, финансирани по национални програми; със средствата на ФНИ; както и със средствата, отпуснати целево от Държавния бюджет за научна дейност.

Научните изследвания на преподавателите и популяризирането на научните резултати се стимулира от регулярното организиране на научни конференции с международно участие на равнище университет и факултет. Традиционна за Стопански факултет е Международната научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, която се организира регулярно на всеки две години.

Цялостната научноизследователска дейност на преподавателите в направлението е насочена към получаването на качествени и конкурентни научноизследователски резултати, които да бъдат публикувани в реномирани икономически списания. Стремежът на преподавателите от професионалното направление е да повишава международната си публикационна активност и цитируемост в международни издания, част от тях в списания реферирани в базите данни Scopus и Web  of  Science.

Приоритетни научни направления

  • Екоикономика, икономика на околната среда, кръгова икономика, oтраслова икономика
  • Организация, управление, предприемачество и финансов мениджмънт, пазари
  • Регионално развитие, селски райони, туризъм, публична и бизнес администрация,
  • Информационни технологии в образованието
  • Езикова компетентност
  • Спорт и здраве
  • Еко икономика, икономика на околната среда, кръгова икономика, отраслова

Comments are closed