Местни финанси

Обучението по специалността подготвя специалисти с висше икономическо образование на ниво 6Б „бакалавър“ по Националната квалификационна рамка и Европейската квалификационна рамка, които притежават задълбочени теоретични и практически знания в областта на местните финанси, свързани с новите научни постижения.

То е с продължителност 4 години – 8 семестъра, в редовна и задочна форма. Учебният план съдържа задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, осигуряващи минимум 240 кредита. За редовна форма на обучение е включен преддипломен стаж. Обучението по специалността завършва с теоретичен държавен изпит или със защита на дипломна работа.

Основна цел на обучението по специалността „МЕСТНИ ФИНАНСИ“ е да се подготвят специалисти с фундаментални и специализирани знания, както и практически умения в областта на: финансите в публичния сектор – бюджетно счетоводство и общински бюджет; местното самоуправление; регионалната икономика и политика; планирането, и прогнозирането на местните финанси; аналитичните модели за прогнозиране на местното развитие.

Обучението по специалността е насочено към получаване на задълбочени знания в областта на:

 • Теорията на публичните блага;
 • Организацията, финансирането и предоставянето на публичните услуги;
 • Формирането на бюджета, финансовите отношения между централния и общинските бюджети;
 • Собствените приходи на общините – местни данъци, такси, приходи от общинска собственост;
 • Местното самоуправление, предоставяните от общините услуги;
 • Общинската собственост и местната стопанска политика;
 • Финансовият одит и контрол в публичния сектор;
 • Разработването, финансирането и управлението на общински проекти

Бакалавърската специалност осигурява професионални умения и компетенции на специалиста да:

 • анализира и формулира стратегическите цели на развитието на общините;
 • анализира финансовото състояние на общината, разработва предложение за тригодишната бюджетна прогноза;
 • анализира местните данъци и такси и прави предложения за тяхната промяна;
 • анализира организацията на предоставяне, обхвата и качеството на общинските услуги и прави предложения за тяхното усъвършенстване;
 • разработва и прилага местни нормативни документи – наредби, правилници и други
 • участва в разработване на общински планове, областни стратегии и регионални планове за развитие;
 • разработва и управлява проекти на общината, финансирани от структурните и инвестиционни фондове на ЕС

Възможна реализация на завършващите специалисти по местни финанси е като:

 • икономисти в общинските финансови отдели/дирекции (бюджетари и счетоводители),
 • финансисти на общински структурни звена;
 • мениджъри, експерти и служители в публични организационни структури на местно, регионално, национално и европейско ниво;

  • икономически анализатори и експерти в агенции за регионално развитие, неправителствени организации;
  • консултанти по проблеми на регионалната икономика и регионалното управление;
  • преподаватели в университети, колежи, средни училища;
  • изследователи в научни институти и университети в страната и чужбина;
 • други позиции за квалификация „Икономист“;

  • и др.

Ръководител на специалността е ПРОФ. д-р СТЕФАН ИВАНОВ

Comments are closed