Контакти

 

 

Доц. д-р Димитрина Стоянчева
email: dimitrina.stoyancheva@trakia-uni.bg
тел:+359/42/699403
 

Координатор на Стопански факултет

гл.ас. д-р Константин Стоянов

email:konstantin.stoyanov@trakia-uni.bg

тел.+359/42/699 432

 

Ст. експ. НД – Деница Маркова 
email: denitsa.markova@trakia-uni.bg
тел.:+359/42/699409

Адрес:
гр. Стара Загора, 6000, Тракийски Университет, Стопански факултет , Студентски град

 

Comments are closed