Международна дейност

Международната дейност, осъществявана в Стопански факултет е насочена към развиване и утвърждаване на конкурентна позиция на факултета между българските висши училища, както и в международното образователно и научноизследователско пространство. Чрез сътрудничество с водещи международни партньори стремежът е към:

  •  съвместно създаване и предлагане на нови знания на академичната общност, бизнесаи широката общественост;
  •  създаване на конкурентна образователна среда за обучение, в която младите хора получават приобщаващото образование и европейско измерение на преподаването
  •  предприемане на инициативи за участие в европейски образователни мрежи в процеса на развитие на Европейско пространство за образование
  •  създаване на научни мрежи за насърчаване на научните изследвания чрез съвместна проектна дейност

Наши партньори в международната дейност са висшите училища, участващи в широко познатата програма на Европейския съюз – „Еразъм+“.
Реализирането на дейностите по програма „Еразъм+“ в СФ са тясно свързани с приоритетите, заложени в Стратегия за интернационализация на ТрУ –Стопански факултет, както и със спазването на принципите, заложени в подписаната Университетска Харта „Еразъм+“ 2014- 2021 година. Към момента функциониращите договори по програма „Еразъм+“ в Стопанскифакултет са: по КД103 – 24 броя, а по К107 – 13 броя.

Comments are closed