Информационни технологии

Обучението по специалност „Информационни технологии“ има за цел да подготви специалисти с висше образование на ниво 6Б „бакалавър“ по Националната квалификационна рамка (респективно Европейската квалификационна рамка), които притежават задълбочени теоретични и практически знания в областта на информационните технологии. Днес организации и компании от всякакъв вид зависят от информационните технологии и използват софтуерни системи, които трябва да работят правилно и ефективно, да бъдат сигурни и мащабируеми съобразно организационните цели и нужди на клиента. Специалността „Информационни технологии“ обхваща изучаването на системни подходи и приложно ориентирани аспекти за избор, разработване, приложение, интегриране и администриране на разнообразни софтуерни приложения и системи в съвременното дигитално общество и икономика.

Прием по специалността

Условията за прием на студенти в специалност „Информационни технологии”, ОКС „бакалавър“, редовно обучение се определя от Правилата за прием на студенти след средно образование в Тракийски университет, Стара Загора. Право да кандидатстват имат български граждани и граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили средно образование.

Придобити знания, умения и компетентности

Обучението по специалност „Информационни технологии“ за редовна форма на обучение е с продължителност осем семестъра или 4 години.

Компетенциите на бакалврите, завършващи специалността „Информационни технологии“ са комбинация от знания, умения и способности, които включват: анализиране на сложни приложни проблеми, идентифициране и дефиниране на софтуерни изисквания, приложение на софтуерни решения за решаване на приложни проблеми; проектиране, внедряване и оценка на софтуерно базирани решения, в това число отчитайки правни и етични принципи; идентифициране и анализиране на нужди на потребителите на ИТ решения и удовлетворяването им при избор, интегриране и администриране на софтуерни системи; ефективна комуникация с различни ИТ специалисти, изграждане и ефективно управление на екипи и управление на ИТ проекти.

Базовите знания и умения на завършилите сепциалност „Информационни технологии“ се изграждат в първите 5 семестъра от обучението чрез базова подготовка в областта на фундаменталните науки – физика и математика, както и изучаване на фундаментални дисциплини в информатиката и компютърните науки, които позволяват усвояване на знания и изграждане на умения за проектиране, разработване, интегриране и поддържане на софтуерни продукти: основи на програмирането, информационни системи, синтез и анализ на алгоритми, бази от данни, програмни езици и среди, интернет базирани технологии, софтуерни архитектури, компютърни мрежи, компютърни архитектури и периферия, операционни системи, проектиране и тестиране на софтуер, валидация и верификация на програмни системи, паралелно програмиране, програмиране за мобилни устройства, програмиране за разпределени среди, администриране на сървърни технологии, информационна сигурност, програмни технологии за сигурен код и др.

Бакалавърът, завършил специалност „Информационни технологии“ притежава специална професионална подготовка за разработване, приложение, интегриране и администриране на софтуерни системи. Тази квалификация се придобива от чрез изучаване на профилиращи избираеми дисциплини в 4, 5, 6, 7 и 8 семестър, насочени към изполване на съвременни програмни технологии за проектиране и имплементиране на ИТ решения, киберсигурност и информационна съвместимост на информационни системи, проектриране и изграждане на човеко-машинен интерфейс и др. За изграждане на поведенчески умения на студентите в семестър 3 са включени избираеми дисциплини в области като  маркетинг и мениджмънт на ИТ проекти, комуникационни умения. Допълнително изучаваните факултативни дисциплини в 6 и 7 семестър удовлетворяват специфични интереси на студентите. Избираемите и факултативните дисциплини са отворени за въвеждане на нови дисциплини, с които гъвкаво да се реагира на нови потребности съобразно динамично изменящата се конюнктура в областта на информационните технологи.

Обучението на студентите завършва с държавен изпит. Общият брой на кредити в специалност „Информационни технологии“, ОКС „бакалавър“, които трябва да придобие студентът за целия курс на обучение съгласно ECTS е минимум 240, в т. ч. 10 кредита за успешно издържан държавен изпит.

Бакалаврите по „Информационни технологии“ притежават общи умения за избор, разработване, приложение, интегриране и администриране на ИТ системи за нуждите на развитието на приоритетния за България сектор “Информационни и комуникационни технологии”. Дипломираните студенти по специалност „Информационни технологии“, ОКС „бакалавър“ имат следните по-важни специални умения: проектиране, разработване и администриране на мрежови ИТ системи, ИТ системи в разпределени среди, уеб системи и мобилни приложения, технологична интеграция и внедряване на системи, трансфер на технологии и интегриране на софтуерни решения, проктиране на софтуерни системи ориентирани към потребителите, изграждане и администриране на ефективни, сигурни и надеждни ИТ решения.

Завършващите бакалавърската програма по специалност „Информационни технологии” придобиват компетентности, вкл. за учене през целия живот:

Самостоятелност и отговорност

Прилагат придобитите знания и умения за решаване на проблеми от областта на информационните и комуникационни технологии в широк и мултидисциплинарен аспект, включително в непознато обкръжение.

Проектират и разработват софтуерни системи, ориентирани към потребителите, изграждане и администриране на ефективни, сигурни и надеждни ИТ решения.

Работят в ИТ проекти като изпълнители и ръководители с прилагане и разбиране на принципите и ролята на съвременните интерфейси при проектирането и реализирането на ИТ системи.

Притежават умения за самостоятелно решаване на проблеми в критични ситуации, за самостоятелно иницииране и прилагане на интердисциплинарно сътрудничество, както и за изграждане на сътрудничество и коопериране между научни организации и бизнеса.

Компетентности за учене

 Усвоява и развива капацитет за използване на разнообразни литературни източници и за придобиване на отлична литературна осведоменост за най-новите тенденции в развитието на науката и практиката на информационните технологии.

Търси и участва в допълнителни форми за квалификационна подготовка на национално и международно ниво, така също и в по-широк кръг на научното познание.

Комуникативни и социални компетентности

Придобита организационна култура, преносими умения и екипност в работната среда на специалисти в сферата на информационните технологии;

Усвоени съвременни, вкл. интерактивни методи за обучение, комуникация и популяризиране на научно-приложни изследвания, проекти и резултати;

Познаване на участническия подход, във формите и проявите на гражданското общество, придобито чувство за общностна принадлежност.

Професионални компетентности

Подготвеност за консултантска и експертна дейност в сферата на информационните технологии, за ясно и ефективно представяне на информирани предложения и иновативни идеи пред специалисти и неспециалисти.

Придобити управленски компетентности за различни структури за идентифициране и оценка на организационни изисквания, избор, проектиране, интегриране и администриране на ИТ базирани решения в организационна среда с ефективно прилагане на съвременни и нововъзникващи технологии, участие при планиране и изпълнение на ИТ проекти, формиране и управление на ИТ екипи; способност да намира подход за решаване на различни проблеми, свързани с професионалната сфера.

5. Професионална реализация

Бакалаврите, завършващи специалността „Информационни технологии“ придобиват знания и умения за избор, разработване, приложение, интегриране и администриране на ИТ решения, които могат да бъдат прилагани в комплексни бизнес, производствени и индустриални приложения.

Завършилите бакалаври по „Информационни технологии“ ще имат задълбочени познания и умения в областта на информационните технологии и ще бъдат подготвени за работа като квалифицирани практици или приложни изследователи, които прилагат умения за решаване на проблеми с използване на основни ИТ концепции, ефективни практики и стандарти в областта на информационните технологии и отговарят за системна интеграция, развитие, внедряване и експлоатация и управление на ИТ услуги и платформи, които отговарят на бизнес целите и нуждите на компании и организациии като анализират, проектират, разработват, адаптират и поддържат софтуерни системи.

Завършилите специалността бакалаври ще имат възможност за широка професионална изява в наши, чуждестранни и смесени фирми и проекти, като самостоятелни проектанти и членове на екипи, занимаващи се с изследване, анализ, проектиране, разработване, експлоатация и поддръжка на ИТ системи. Дипломираните студенти ще имат и компетенциите да разширяват своята квалификация чрез самообучение, фирмено обучение, следдипломно обучение, продължаване на образованието си в магистърска и докторска степен.

 

Учебен план на специалността

Comments are closed