Информационни технологии в икономиката и управлението

Обучението по бакалавърска програма „Информационни технологии в икономиката и управлението“ има за цел да подготви бакалаври с висше икономическо образование на ниво 6Б „бакалавър“ по Националната квалификационна рамка и Европейската квалификационна рамка, притежаващи теоретични и практически знания в областта на приложните аспекти на информационните технологии в икономиката и управлението

То е с продължителност 4 години – 8 семестъра, в редовна и задочна форма. Учебният план съдържа задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, осигуряващи минимум 240 кредита. За редовна форма на обучение е включен преддипломен стаж. Обучението по специалността завършва с теоретичен държавен изпит или със защита на дипломна работа.

Основна цел на обучението: е да се подготвят специалисти с фундаментални и специализирани знания, както и практически умения и компетенции за участия в дейности като приложно програмиране, администриране на база данни, системно администриране и други дейности, свързани с използването на дигиталните технологии в икономиката и управлението.

Обучението по специалността е насочено към получаване на задълбочени знания, практико-приложни умения и компетенции в областта на:

• Стопанската дейност, мениджмънта и маркетинга;

• Математико-икономически модели за бизнес;

• Разработка на информационни системи и анализ на бизнес данни;

• Програмиране за нуждите на стопанските сектори и публичната администрация;

• Софтуерно моделиране на бизнес операции;

• Интернет и облачни технологии за решаване на специфична бизнес проблематика;

• Използването на методи, свързани с реинженеринг, системно моделиране, симулация и др.

Възможна реализация на завършващите специалисти: това е широкоспектърна специалност, съобразена с потребностите на пазара на труда в условията на съвременното динамично информационно общество.

Дипломираните студенти могат да се реализират като:

• мениджъри и служители в национални и международни бизнес компании;

• експерти в държавната и публичната администрация;

• специалисти в софтуерни компании, финансови институции и др.;

• проектанти и администратори на информационни системи;

• преподаватели в университети, колежи, средни училища;

• изследователи в научни институти и университети в страната и чужбина и др.

РЪКОВОДИТЕЛ  НА СПЕЦИАЛНОСТТА  ПРОФ. ДМН  В. ВИДЕВ

Comments are closed