Стратегия

                                                                                                                                                                                                                                                                Консенсус

                                                                                                                                   Партньорство

                                                                                                                                   Престиж

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

(2020-2024 Г.)

Днес Стопанският факултет е едно от основните структурни звена в Тракийски университет, като обучава студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен. 

Историята на Стопански факултет при Тракийски университет започва с интегрирането на икономическото образование за нуждите на селското стопанство, като  през 1974 г. се открива обединена катедра „Икономика и организация” на тогавашния Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина /ВИЗВМ /. Началото на развитието на направление „Икономика” се поставя през учебната 1992/93 година с първата специалност с наименование „Агробизнес”. Същата е трансформирана в специалност „Аграрна икономика“ през 1998.

Специалността „Регионална икономика” е акредитирана през учебната 2003/2004г., като първа в ОКС „Бакалавър” за регистъра на специалностите от висшето образование на Република България. През април 2004 г. НАОА даде положителна оценка и на Проект за разкриване на нова магистърска специалност „Планиране на регионалното развитие”. Следват множество магистърски специалности, акредитирани през годините.

С решение на акредитационният съвет на НАОА от 2006г. е дадена положителна оценка на проекта за откриване на ново структурно звено – Стопански факултет към Тракийски университет, който е открит с постановление на Министерски Съвет  от 27 октомври 2008г.

През 2009г. е разкрита нова специалност „Бизнес икономика” за ОКС „Бакалавър”.

Днес  Стопански факултет при Тракийски университет се утвърждава като факултет с традиции и възможности на образователен и научен център в Югоизточния регион на България, подготвящ висококвалифицирани специалисти в образователноквалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“, и в образователната и научна степен „Доктор“ в областта на икономическите науки. Академичният състав на факултета провежда научноизследователска дейност на национално и международно ниво.  Целенасочено се оказва експертна помощ както на местните и регионални институции, така и на бизнеса, неправителствените организации и държавните органи. Сътрудничеството на международно ниво с висши училища и научни институции и организации на основата на подписани споразумения гарантира мобилност както за преподаватели, така и за студенти. 

Настоящата стратегия е разработена в съответствие със следните нормативни документи:

 • Закон за висшето образование;
 • Закон за развитието на академичния състав в Република България;
 • Стратегия „Европа 2030“;
 • Националната програма за развитие „България 2030“;
 • Стратегия за развитие на висшето образование в България 2014-2020 г.;
 • Проект на Стратегия за развитие на висшето образование в България 2021-2030г.;
 • Национална стратегия за учене през целия живот;
 • Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.;
 • Национална квалификационна рамка;
 • Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот;

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ:

 • Спазване на държавната политика в областта на образованието и в  частност политиките в сферата на висшето образование, върховенство на законите на Република България и изпълнение на основните нормативни документи на Тракийски университет.
 • Демократичност и прозрачност в управлението.
 • Консолидиране на общността в Стопански факултет чрез   равнопоставеност  на основните звена и отделните членове на колектива. Всеобща отговорност при вземане на важни за факултета решения.
 • Съхраняване на постигнатото, приемственост и надграждане.

СЪБЛЮДАВАНЕ НА ОСНОВНИ АКАДЕМИЧНИ ЦЕННОСТИ:

 • Поддържане и издигане на положителния имидж на Стопански факултет в обществения живот, неговото популяризиране и утвърждаване.
 • Обучението е основна дейност на факултета и включва две страни –  обучаващи и обучавани, които трябва взаимно да зачитат своите интереси и цели. Поддържане на етични и коректни отношения.
 • Академична свобода в научно-изследователската дейност. Зачитане на достойнството и академичните постижения на членовете на колектива.
 • Актуалност и достоверност на преподавания материал.
 • Съблюдаване на принципите на професионализъм и стремеж към иновации и просперитет.
 1. ВИЗИЯ, МИСИЯ И ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВИЗИЯ ЗА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Конкурентноспособност и гъвкавост.
 • Стопански факултет да възвърне и утвърди своето място като регионален лидер в областта на икономиката и други професионални направления, които да обслужват регионалното развитие, както и да повиши значимостта си в национален план.

 МИСИЯТА НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ е подготовката на висококвалифицирани компетентни, конкурентноспособни и креативни специалисти, провеждането на висококачествени научни изследвания и предоставянето на компетентно научно обслужване на практиката в областта на икономиката, политиката, управлението и цялостното социално икономическо развитие на местно, регионално и национално ниво.

Мисията следва да се реализира чрез:

•    Подготовка на специалисти за научноизследователска, преподавателска и практико–приложна дейност.

•    Развитие на теоретичните и теоретико-приложните изследвания и тяхното приложение в областта на регионалното стопанство.

•    Подготовка на кадри с висока степен на компетентност, притежаващи знания, умения и способности да участват пълноценно в управлението на икономическите процеси в страната и в регионите, решаването на актуални проблеми в областта на теорията, политиката и практиката на съвременното икономическо развитие.

ЦЕЛТА НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ е да осигури устойчиво развитие на Стопански факултет при Тракийски университе  за периода 2020 – 2024 година.

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ на ръководството за периода 2020-2024 г. са:

Да подобри и разшири позициите на Стопански факултет при Тракийски университет като желано и търсено образователно средище на българско и международно ниво в областта на икономиката.

Да затвърди позициите на Стопански факултет при Тракийски университет като значим регионален център, с принос към развитието на област Стара Загора и изграждане на стабилни връзки между академичните среди, бизнеса, местните структури и неправителствени организации.

ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ СА:

 1. Активно участие на Стопански факултет в партньорски мрежи, инициативи и обединения при изграждането на бъдещото  българско и европейско образователно пространство.
 2. Повишаване качеството на образователната дейност в Стопански факултет чрез внедряване на нови и съвременни методи за обучение.
 3. Устойчивост и високи постижения при развитието на научноизследователската дейност на факултета.
 4. Усъвършенстване на управленската и административната дейност с цел стимулиране инициативата на всеки отделен член на академичната общност.
 1. ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОД-ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Адекватна подготовка и подсигуреност на обучението чрез съответстващо инстутиционализиране на Стопански факултет.

Адекватна подготовка и успешна процедура за получаване на програмна акредитация на професионалните направления и докторски програми, в които Стопански факултет при Тракийски университет традиционно обучава студенти.

Въвеждане на дистанционно обучение и цялостно развитие в онлайн-среда.

Форми за продължаващо и/или следдипломно обучение и квалификация, които да развиват дейността на СФ, в т.ч. и продължаващо обучение през целия живот.

Възможност за обучение по втора специалност.

Привличане на специалисти от бизнеса, местната власт и НПО в учебния процес.

Регулярно актуализиране на учебните програми.

Обратна връзка със студентите за актуалност на преподавания материал, достъпност до информация; ангажираност на студентите в учебния процес и др.

 1. ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОД-ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ ПО НАУЧНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ

Развитие на академичния състав. Подпомагане на кариерното развитие на преподавателите.

Стимулиране и подпомагане на проектната дейност.

Активно сътрудничество с местната администрация, държавни институции,бизнеса и НПО за съвместни проекти, форуми и научна дейност.

Развитие на международната дейност. Засилване на преподавателската и студентската мобилност по европейски и международни програми.

Създаване и утвърждаване на международна програма /ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“/.

Включване в рейтинговата листа на международни класации / QS World University Rankings или U-Multirank /.

 1. ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОД-ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ  ПО ЦЯЛОСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

Ежегодна своевременна и интензивна кандидатстудентска кампания.

Подобряване на съществуващите възможности за онлайн образователен процес, за популяризиране на актуална и пълна информация за образователната, научноизследователската и художественотворческата дейност на професионалното направление.

Изграждане организация за управление на информацията, свързана с реализацията на обучението по професионалното направление и последваща реализация на завършилите студенти (alumni).

Търсене и осигуряване на възможност за увеличаване на собствените приходи на факултета, които да гарантират по-добра среда за нормална академична дейност.

Устойчиво нарастване на доходите.

 1. ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА:
 • Засилена научно-изследователска и международна дейност.
 • Привличане на кандидат-студенти както от цяла България, така и от чужбина (в т.ч. от етническите български общности извън страната ни);
 • Подобреяване на административната и информационно-комуникационна  инфраструктура във Факултета.
 • Укрепване на академичния състав на факултета, академично израстване на преподавателите и повишаване квалификацията на служителите;
 • Утвърждаване и разширяване на партньорството с местната власт, бизнеса и неправителствените организации;
 • Организиране и провеждане на научно-изследователски и обществено значими прояви, в т.ч. конференции, кръгли маси с активното участие на академичния състав  и студентската общност.
 • Повишаване на международната и вътрешната мобилност на преподаватели и студенти.
 • Подобряване на възможностите за реализация на завършилите студенти. Успешно кариерно развитие на бившите възпитаници.
 • Поддържане и затвърждаване на положителния имидж на Стопански факултет при Тракийски университет  като образователен и научно изследователски център в Югоизточния регион на страната.

Comments are closed