СТРАТЕГИЯ за развитие на Професионално направление 3.8 Икономика

в Стопански факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

Увод
Целта на Стратегията за развитие на ПН 3.8 Икономика е да конкретизира
стратегическите цели и дейностите, заложени в Стратегията за развитие на Стопански
факултет при Тракийски университет, град Стара Загора по отношение на подобряване
на предлагания образователен продукт, утвърждаване водещи позиции в
научноизследователската дейност в направлението и оптимизиране на управленската
дейност.
Стратегията е съобразена със Политиката за развитие на Тракийски университет,
с Мандатната програма Ректора на Тракийски университет, град Стара Загора, както и с
Мандатната програма на Кмета на град Стара Загора.
Стратегията за развитие на ПН 3.8 в Стопански факултет на Тракийски
университет е разработена на основата на следните нормативни документи:
 Закон за висшето образование;
 Закон за развитието на академичния състав в Република България;
 Стратегия „Европа 2030“;
 Националната програма за развитие „България 2030“;
 Стратегия за развитие на висшето образование в България 2014-2020 г.;
 Закона за насърчаване на научните изследвания.
 Национална стратегия за учене през целия живот;
 Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България
2017-2030 г.;
 Съобщения на министрите, отговарящи за висшето образование в държавите от
Европейското пространство за висше образование
Стратегията отчита и препоръките на Европейската комисия за развитие на
висшето образование, съдържащи се в:
 ЕК (2017) Съобщение за модернизация на висшето образование „Нов тласък за
висшето образование в ЕС“ – COM(2017)0247;

 ЕК (2018) Предложение за препоръка на Съвета относно насърчаването на общите
ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на
преподаването – COM(2018);
 ЕК (2018) Предложение за препоръка на Съвета относно ключовите
компетентности за учене през целия живот – COM(2018)24;
 ЕК (2018) Съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Изграждане на
посилна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата.
Брюксел, 22.5.2018 г. – COM(2018) 268 final

Предизвикателства пред развитието на ПН 3.8 „Икономика“ в Стопански
факултет при Тракийски университет:
 Процесите на глобализиране на висшето образование и като резултат
нарастваща конкуренция освен на национално, също и на международно
равнище;
 Недостатъчно равнище на модернизация, включително дигитализация на
образователния процес и предлагане на разнообразни електронни форми на
обучение;
 Нарастващите изисквания на обучаващите се студенти и практиката към
придобитата квалификация, умения и компетенции, произтичащи от динамиката
на пазара на труда;
 Слаб интерес от страна на дипломираните студенти към развитие и кариера в
академичните среди;
 Последиците от демографската криза по отношение на намаляващия брой
кандидат-студентите в страната;
 Рестриктивна държавна политика по отношение на приема на студенти в ПН 3.8
Икономика, изразяваща се в целенасочена промяна на условията и редът за
определяне на субсидирания от държавата прием във висшите училища;

Ръководството на Стопански факултет при Тракийски университет определя три
приоритета за развитие на ПН 3.8. Икономика, чрез които да се реализират визията и
мисията, поставени в Стратегията за развитие на Стопански факултет.

ПРИОРИТЕТ 1. Утвърждаване на Стопански факултет при Тракийски
университет като предпочитано образователно средище в ПН 3.8 Икономика на
национално и регионално равнище.
Основни цели:
ОЦ1: Предлагане на качествен образователен продукт в съответствие с
динамиката на пазара на труда
 Своевременно актуализиране на учебните програми, съобразно променящите се
пазарни изисквания и потребностите на практиката.
 Търсене на възможности за развитие на съвместни учебни програми със
специалисти от други области и професионални направления, за да отговорим на
възникващо търсене на специалисти с ОКС „Бакалавър и ОКС „Магистър“ с
мултидисциплинарна подготовка;
 Привличане в учебния процес на изявени специалисти от практиката.
 Подобряване на практическата подготовка на студентите чрез засилване на
практическия компонент в учебния процес и сътрудничество с бизнеса
ОЦ2: Модернизация на образователния процес и стъпки към разработване на
дигитално образователно съдържание
 Развитие и гъвкавост на предлаганите форми на обучение, включително
електронно обучение и цялостно развитие в електронна среда;
 Въвеждане и акредитиране на дистанционна форма на обучение в ПН 3.8.
Икономика за специалности в ОКС „бакалавър”;
 Разширяване на съществуващите учебни електронни ресурси;
 Обогатяване на електронното образователно съдържание и форма с цел да
отговори на образователните потребности на младите хора;
 Насърчаване на изявени и отлични студенти да продължат обучението си в ОНС
„Доктор“ и/или да изберат академична кариера;
 Разширяване на формите за продължаващо и/или следдипломно обучение и
квалификация, които да развиват дейността на СФ, в т.ч. и продължаващо
обучение през целия живот;
 Привличане на кандидат-студенти както от цяла България, така и от чужбина (в
т.ч. от етническите български общности извън страната ни).

ПРИОРИТЕТ 2. Утвърждаване на Стопански факултет при Тракийски
университет като регионален лидер в научните изследвания в областта на
икономиката.
ОЦ1: Повишаване на разпознаваемостта и цитируемостта на академичния състав
в ПН 3.8 Икономика
Дейности:
 Включване на Стопански факултет при Тракийски университет в рейтинговата
листа на международни класации / QS World University Rankings или U-
Multirank /;
 Повишаване на цитируемостта и видимостта на научните резултати на
научноизследователския състав в ПН 3.8 Икономика в интернет пространството;
 Увеличаване на научните публикации в ПН 3.8 Икономика в издания видими в
световните бази данни Web Of Science и Scopus.
ОЦ2: Активизиране на сътрудничеството с други научни организации и
разширяване на партньорствата с практиката и държавата
Дейности:
 Развитие на съвместни програми в ОКС “Магистър“ и/или ОКС „Магистър“ с
други национални и/или чужди висши училища, съобразно пазарните
потребности;
 Насърчаване засилването на преподавателската и студентската мобилност по
европейски и международни програми;
 Задълбочаване на партньорските взаимоотношения с регионалните власти по
отношение на интелигентната специализация и развитието на регионите.
ПРИОРИТЕТ 3. Оптимизиране на управленската и административната дейност.
Дейности:
 Подобряване на съществуващите възможности за онлайн образователен процес,
за популяризиране на актуална и пълна информация за образователната,
научноизследователската и художественотворческата дейност на
професионалното направление;
 Изграждане организация за управление на информацията, свързана с
реализацията на обучението по професионалното направление и последваща
реализация на завършилите студенти (alumni);

 Оптимизиране на академичния състав на факултета при качествено и
своевременно академично израстване на преподавателите;
 Ежегодна своевременна и интензивна кандидатстудентска кампания.

Comments are closed