Документи

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТУДЕНТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.40, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ:

– Студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст;

– Докторантите на редовно обучение по държавна поръчка;

– Чуждестранните студенти – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст.

СЕ ОСИГУРЯВАТ ЗА СМЕТКА НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ, ЧРЕЗ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ ЛИЦАТА.

Ето защо, всички пълнолетни учащи се – студенти и докторанти до 26–годишна възраст във висшите училища следва да подават декларация за здравно осигуряване независимо от това дали подлежат на осигуряване по ред
на чл.40,ал.1,т.2 от ЗЗО.

Декларацията се подава задължително в началото на всяка учебна година, както и при промяна на декларираните обстоятелства.
Ако студентът не подаде декларация и не се осигурява на друго основание, отговорността е изцяло върху студента – той следва да се самоосигурява.
Студентите не следва да бъдат осигуряване след датата на първа сесия за защита на дипломна работа или държавен изпит.
Студент, който има доходи не следва да бъде осигуряван.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧАЩИТЕ СЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА СЪГЛАСНО ЧЛ.40,АЛ.2,Т.2,Т.3,ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ


ПРАВИЛА за реда на подаване и получаване на отговор на студентски ЗАЯВЛЕНИЯ в Стопански факултет при Тракийски университет

ЗАЯВЛЕНИЕ


ПРАВИЛА, ПРОЦЕДУРИ И АНКЕТНИ КАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

* Проучване мнението на работодателя ;

Проучване мнението на преподавателите от СФ ;

Проучване мнението на завършили специалисти ;

* Проучване мнението на студентите ;

* Проучване  на студентската оценка за академичността на взаимоотношенията в СФ;

* Оценка на учебните планове и програми от преподавателите в СФ ;

* Оценка на учебните планове и програми от студентите в СФ ;

*Уеб-базиран модул за генериране на студентско е-портфолио.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed