Акредитация

Акредитация на професионално направление 3.8 Икономика

Акредитационния съвет на НАОА дава програмна акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика" в Тракийски университет – гр. Стара Загора на основание обща оценка: 8.74 (осем цяло и седемдесет и четири стотни).

I.За ОКС «Бакалавър»

 • Аграрна икономика и търговия" – редовна и задочна форма на обучение.
 • „Регионална икономика и уоправление" – редовна и задочна форма на обучение.
 • „Бизнес икономика" – редовна и задочна форма на обучение.
 • "Местни финанси"  – редовна и задочна форма на обучение.
 • "Информационни технологии в икономиката и управлението" – редовна и задочна форма на обучение.

II.За ОКС «Магистър»

 • "Икономика и управление на бизнеса" – задочна форма на обучение.
 • "Финанси и счетоводство на фирмата" – задочна форма на обучение.
 • "Бизнес информационни технологии" – задочна форма на обучение.
 • "Икономика и мениджмънт на човешките ресурси" – задочна форма на обучение.
 • "Корпоративно предприемачество" – задочна форма на обучение.
 • "Биоикономика и екопредприемачество" – задочна форма на обучение.
 • „Предприемачество и стратегически маркетинг" – задочна форма на обучение.
 • Икономически анализи и проекти за регионално развитие" – задочна форма на обучение.
 • Икономика на алтернативния туризъм" – задочна форма на обучение.

        2.  Срокът на валидност на акредитацията е ПЕТ години, в съответствие с чл.
       79, ал. 4 от ЗВО.

       3.   Определя  капацитет на професионално  направление  3.8  „Икономика"  в
       Тракийски университет – гр. Стара Загора, за ОКС „бакалавър" – 950 студенти
       (редовна и задочна  форма  на  обучение), за  ОКС „магистър"  –  100  студенти
        (задочна форма на обучение).Общо за професионалното направление: 1050 студенти

 

                 III.За ОНС «Доктор»

 1. НАОА дава програмна акредитация на докторска програма „Икономика и управление (селско стопанство)" от професионално направление 3.8 „Икономика" в Тракийски университет – гр. Стара Загора, на основание обща оценка: 8.45 (осем цяло и четиридесет и пет стотни).

2. Срокът на валидност на акредитацията е ПЕТ години, в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗВО.

          3. НАОА дава програмна акредитация на докторска програма „Народно стопанство (вкл.
          регионална  икономика  и   история  на  народното   стопанство)"  
 от  професионално
          направление  3.8   „Икономика"  в  Тракийски  университет –  гр.   Стара Загора,  на
           основание обща оценка: 8.34 (осем цяло и тридесет и четири стотни).

          4. Срокът на валидност на акредитацията е ПЕТ години, в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗВО.

          5. НАОА дава програмна акредитация на докторска програма „Организация и управление
          на   производството  
  (селско    стопанство)"    от    професионално    направление    3.7
          „Администрация и управление"
 в Тракийски университет – гр. Стара Загора, на
          основание обща оценка: 8.31 (осем цяло и тридесет и една стотни).

          6. Срокът на валидност на акредитацията е ПЕТ години, в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗВО.

 

Акредитация на професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки

 

Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Р България, даде своята положителна оценка на проекта на Стопански факултет към Тракийски университет за откриване на ново професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, като по този начин Тракийски университет получи правото да обучава студенти в две нови акредитирани специалности – „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“.

На 28 септември 2021 г. стартира прием в двете бакалавърски специалности, в редовна форма, платено обучение. Приемът на документи за кандидатстване в двете нови специалности ще продължи до 27 октомври 2021 г.

 

Обучението е  с продължителност осем семестъра или 4 години.

 Семестриалната такса  е определена от държавните нормативни документи и е в размер на 1330 лв.

Балообразуващите оценки за класирането са от кандидатстудентски изпит по Математика или ДЗИ по Математика. Своевременно в Тракийски университет ще бъде проведен изпит по Математика.

Балът се образува от:

       Удвоената оценка от ДЗИ (матура) по Математика ИЛИ от кандидатстудентски изпит по  математика

       Оценки от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването са оценките от:

–         задължителна подготовка по Математика (или оценката от ДЗИ по Математика, ако има такава)

–          задължителна подготовка по Информационни технологии (при липса на оценка по информационни технологии се взема оценката по Информатика)

Comments are closed