Обявени конкурси

 

За учебна година 2021/2022

 
Тракийски университет – Стопански факултет
 
ОБЯВЯВА
 

 конкурси за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2021-2022 г. на основание Решение № 437 на Министерски съвет от 02.06.2021 г., и в съответствие със Закона  за развитие на академичния състав в Република България по следните докторски програми:

 

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

Редовна

Задочна

3. Социални, стопански и правни науки

3.7. Администрация и управление

Организация и управление на производството (селско стопанство)

3.8. Икономика

 

 

Икономика и управление (селско стопанство)

1

Регионално  стопанство и развитие 


 Обявата е поместена в „Държавен вестник”, бр. 95/16.11.2021 г.

В срок 2 месеца считано от датата на обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи за кандидатстване

 АДРЕС ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

6000 гр. Стара Загора,  Студентски град,Тракийски университет,  Стопански факултет – деканат

КОНТАКТИ

Научен отдел: ​ тел. 042 699 409

Зам Декан НМД: тел. 042 699 403


 

Comments are closed