Доктор

Обучението в докторантура се състои в повишаване на компетентността чрез образователни курсове и защита на докторска дисертация.

  • За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита ОКС „магистър“
  • Обучението за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор" в Стопански факултет се извършва при зачисляване на докторантите към катедрите на факултета
  • Приемът в редовна или задочна докторантура се извършва с конкурс, който  се открива не по-късно от 30-ти септември за всяка учебна година
  • Обучението в докторантура се осъществява по акредитирани докторските програми със срок:  
    • редовна докторантура – продължителност до 3 години
    • задочна докторантура – продължителност до 4 години
    • самостоятелна докторантура – продължителност до 3 години

Регистър на докторантите в Стопански факултет

Comments are closed