Регионално стопанство и развитие

Докторска програма  „Регионално стопанство и развитие" 

Професионално направление 3.8 Икономика

Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Приоритетните области при обучението на докторанти са свързани с регионалните аспекти на социално-икономическото развитие, което обучение е предназначено да отговори на обществената потребност от подготвени специалисти по регионална икономика, политика и развитие

Цел на докторската програма е подготовката на висококвалифицирани, компетентни, конкурентноспособни и креативни специалисти в областта на теорията, политиката и практиката на съвременното стопанство, на национално и регионално ниво.. Целта се осъществява чрез написване и защита на дисертационен труд и се постига чрез два основни класа задачи на докторантурата:

 1. Образователни задачи, които целят получаването на допълнителни знания на докторанта по интердисциплинарна образователна и научна подготовка, включително:
 • фундаментални учебни дисциплини
 • специализиращи учебни дисциплини
 • научно-методическа подготовка
 • компютърна и езикова подготовка
 1. Научни задачи – докторантите следва да:
 •  имат отлична литературна осведоменост за най-новите тенденции в развитието на науката и практикат на регионалното стопанство
 • откриват и точно да дефинират нерешени научнопрактически проблеми или проблеми, които се нуждаят от доразвитие, свързани с всички аспекти на регионалното стопанство
 • систематизират и критично да осмислят съществуващи научни тези и да представят аргументирано своите тези, концепции, модели, методи на изследване и др.
 • провеждат успешно самостоятелни научнопрактически изследвания по значими и мащабни проблеми на обществото и регионалното стопанство, да оформят и представят резултатите разбираемо, логично, прецизно и коректно
 • докторският труд да съдържа научни и научно-приложни резултати, значими за науката и практиката в сферата на регионалната политика и управление
 • постигнатите резултати при тяхното приложение в практиката да предполагат социално-икономически ефект за развитието на регионите
 • да популяризират научното знание и практически опит, като го правят достояние на световната научна и бизнес общественост, имаща отношение към проблемите на регионалистиката

Придобиване на квалификационни умения на докторанта:

 • прилага Регионалната политика на Европейския съюз с изпълнение на Лисабонската стратегия за превръщане на европейската икономика в най-конкурентноспособна икономика в условията на глобализация
 • прилага Регионалната политика на РБългария с нейното адаптиране към специфичните изисквания на местните и регионални условия
 • разработва и прилагат стратегии, планове и програми основани на новия кохезионен подход
 • разработва и управлява проекти за реализиране на целите на местното и регионално развитие за усвояване на средствата от: Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, донорски програми на Европейското икономическо пространство, както и други източници за национално и международно финансиране
 • разработва и прилага нови методи, средства и добри практики на икономиката на регионално и местно ниво на развитие

Стопански факултет, ТрУ предлага провеждането на организирано обучение по следните модули:

УЧЕБЕН ПЛАН НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

 

Comments are closed