Икономика и управление

Докторска програма  „Икономика и управление  (селско стопанство)”

Професионално направление 3.8 Икономика

Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Областите от знания и умения, за които се подготвят докторантите по докторската програма, включват:

 • икономически изследвания и анализ на аграрния бизнес; управление на аграрното предприятие; икономика и управление на поземлените ресурси; икономика и управление на материално-техническата база в селското стопанство; анализ и оценка на инвестиционни проекти в аграрния сектор и селските райони; икономика и управление на човешки ресурси в селското стопанство и др.

Цел на докторската програма е да се подготвят квалифицирани специалисти със задълбочени знания по организация и управление на стопанската дейност. Целта се осъществява чрез написване и защита на дисертационен труд и се постига чрез два основни класа задачи на докторантурата:

 1. Образователни задачи, които целят получаването на допълнителни знания на докторанта по:
 • фундаментални учебни дисциплини: икономика и управление на производството, агромениджмънт, макроикономика и микроикономика, икономика на предприятието, статистика, иконометрия, финанси, икономика и управление на човешките ресурси, социология
 • специализиращи учебни дисциплини – управленско счетоводсдтво, аграрна политика, икономически теории, управление на конфликти, кризи и риск в бизнеса; регионална икономика; икономика на агроиндустрията, бизнес етика
 • научно-методическа подготовка – основи на научните изследвания,  количествени методи, приложна статистика и иконометрия и др.
 • компютърна и езикова подготовка – чужд език и информационни технологии в научните изследвания
 1. Научни задачи, свързани с:
 •  решаване на научни или научно-приложни проблеми, свързани с потребностите на бизнеса в страната, и в съответствие със съвременните постижения на науката и практиката
 • получаване на научни или научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос в творческо развитие на знания от специализираната литература и научните достижения в конкретната научна област

Придобиване на квалификационни умения на докторанта:

 • откроява нерешени или частично решени проблеми в конкретна научна област
 • систематизира и осмисля критично съществуващи научни тези, като заема аргументирана позиция
 • провежда успешно самостоятелно научно изследване
 • правилно интерпретира резултати от научното изследване, като ги оформя и представя разбираемо, логично и прецизно

Изисквания към подготовката на докторанти

Обучението на докторанти се осъществява по индивидуален учебен план и включва:

 • подготовка и полагане на изпити
 • работа по научното изследване
 • извеждане на занятия
 • защита на дисертационен труд

Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научния му ръководител

Стопански факултет, ТрУ предлага провеждането на организирано обучение по следните модули:

УЧЕБЕН ПЛАН НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

 

Comments are closed