Бакалавър

ОКС Бакалавър

 

Професионално направление “Икономика”

Обучението в професионално направление “Икономика” при Тракийски университет започва със специалност “Агробизнес” през учебната 1992/1993 г. на основата на Закона за академичната автономия (раздел 3, ал.1 и 4), с решение на Академичния съвет (Протокол № 12/19.02.1992 г.) През 1996/1997 учебна година специалността е преименувана на “Аграрна икономика” в съответствие с Държавен регистър, акредитирана е двукратно през 1998 г. и 2007г. с решение на НАОА.

Специалността «Регионално планиране и развитие на селските райони»(РПРСР) към Тракийски университет за ОКС “бакалавър” е разкрита по законово установения ред през учебната 2003/2004 г., с решение на Академичния съвет Протокол №16/20.02.2002. На 07.11.2002г. (Протокол №35) НАОА дава положителна оценка на Проекта за откриване на тази специалност за ОКС “Бакалавър”, втора в професионално направление “Икономика” за университета.

Акредитираната специалност “РПРСР” е първата в ОКС “бакалавър” за висшето образование на Република България. Тя е включена от регистъра на специалностите от университетите на страните от ЕС. Специалността “Бизнесикономика” е трета в ОКС “бакалавър” и се разкрива на основа ЗВО с решение на Академичен съвет – Протокол №16/29.04. 2009 г.


Аграрна икономика , Бизнесикономика , Регионална икономика, Аграрна икономика и търговия,   Регионална икономика и управление, Информационни технологии в икономиката и управлението, Местни финанси .

 

Професионално направление “Информатика и компютърни науки”

Област Стара Загора е в тройката по средна работна заплата в страната. Още през 2019 г. по инициатива на кмета на община Стара Загора се организира работна среща по проблемите на взаимодействието между образованието и бизнеса, в която се включва и министърът на образованието и науката. Категорично е поставен въпроса за привличане на инвеститори в региона, които да разкриват производства с висока добавена стойност. По думите на министър Кр.Вълчев „Стара Загора е с голям потенциал, тук трябва да се заложи на индустрия с висока добавена стойност. Трябва да има инициатива на местната власт и на Тракийския университет, там трябва да има катедра за обучение в областта на информационните технологии и да се акредитират специалности“.

 Във връзка с острата нужда от ИТ-специалисти във всички сфери на бизнеса в страната и област Стара Загора, Управителният съвет на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, на свое заседание прие решение да подкрепи необходимостта от стартиране на акредитация на бакалавърски специалности в Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки в Тракийски университет – Стара Загора. Мотивите за решението са следните:

  1. Над 60 фирми и компании развиват дейност в направление ИКТ и имат недостиг от специалисти, които да работят и предлагат услуги в сферата на:
  • Търговия и асемблиране на компютърна техника, изграждане на компютърни мрежи, комплексни информационни системи; комуникационно и мрежово оборудване, проектиране и изработване на системи за сигурност;
  • Проектиране, разработка и внедряване на програмни продукти;
  • Разработка и внедряване на приложен софтуер за управление на търговски дейности, управление на производствени процеси и човешки ресурси;
  • Разработването на софтуер за нуждите на геодезията, кадастъра и географските информационни системи;
  • Изработване на рекламни интернет страници, фирмени и корпоративни сайтове, индивидуални геймърски конфигурации;
  • Интернет комуникационни услуги;
  • Абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка на компютърна, офис техника; касови апарати и електронни везни;
  • Технологии и управление на бизнес процесите и аутсорсинг.

Създаването на Индустриална зона „Загоре” в град Стара Загора привлича инвеститори с високотехнологично производство, което се нуждае също от висококвалифицирани кадри от ИТ сектора.

Основните насоки за развитие на ПН 4.6. Информатика и компютърни науки за периода 2020-2027 г. са дефинирани в Стратегията за развитие на ПН 4.6. Информатика и компютърни науки, Стопански факултет, Тракийски университет.

В съответствие на гореизложеното потребността на национално и регионално равнище от откриването на обучение в професионално направление „4.6. Информатика и компютърни науки“ за ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение е сериозна и мотивирана.

Параметрите на поставените цели на образователната дейност в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  изцяло съответстват на мисията, стратегическите цели и политика на Тракийския университет. Те проектират възможност за реализация при разнообразни условия и форми на организация на учебни и извънучебни дейности по информационни технологии. Фундаменталната подготовка по информационни технологии дава възможност на завършилите специалността за широка професионална изява в наши, чуждестранни и смесени фирми и проекти, като самостоятелни проектанти и членове на екипи, занимаващи се с изследване, анализ, проектиране, разработване, експлоатация и поддръжка на ИТ системи.  Целите и мотивите за програмна акредитация на специалността са в съответствие с образователната политика на институцията и на държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

Основната цел е свързана с образователната политика на Тракийски университет и Стопански факултет за оптимизиране на спектъра от направления и специалности за подготовка на кадри така необходими за сектора на информационните технологии. Акредитацията на професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  със специалности „Информационни технологии” и „Софтуерно инженерство“ цели широкопрофилна подготовка по информационни технологии с образователно квалификационната степен „бакалавър”.

 

Обучението в специалности „Информационни технологии” и „Софтуерно инженерство“ е  с продължителност осем семестъра или 4 години.

 Семестриалната такса  е определена от държавните нормативни документи и е в размер на 1330 лв.

Балообразуващите оценки за класирането са от кандидатстудентски изпит по Математика или ДЗИ по Математика. Своевременно в Тракийски университет ще бъде проведен изпит по Математика.

Балът се образува от:

       Удвоената оценка от ДЗИ (матура) по Математика ИЛИ от кандидатстудентски изпит по  математика

       Оценки от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването са оценките от:

–         задължителна подготовка по Математика (или оценката от ДЗИ по Математика, ако има такава)

–          задължителна подготовка по Информационни технологии (при липса на оценка по информационни технологии се взема оценката по Информатика)

Comments are closed