Актуално

През настоящата 2018/2019 академична година Стопански факултет при Тракийски университет, Стара Загора има увеличен прием за ОКС „Магистър“ за следите специалности:

Финанси и счетоводство на фирмата;Икономика и управление на бизнеса;Икономически анализи и проекти за регионално развитие;Предприемачество и стратегически маркетинг;Икономика на алтернативния туризъм; Бизнес информационни технологии; Икономика и мениджмънт на човешките ресурси.

Могат да кандидатстват завършилите ОКС „Бакалавър „ и „Магистър“ –икономисти и неикономисти, а също така и завършили ОКС „Професионален бакалавър“ в направление „Икономика“.

Срок за подаване на документи – 27.08. – 28.09.2018 г.

За повече информация: http://uni-sz.bg/truni7/

Центъра за магистърско обучение при СФ: 042 69 420: 0886 405592

Тракийски университет – Ректорат – Прием на магистри 042 699210

Comments are closed