Аграрна икономика и търговия

Обучението по специалност „Аграрна икономика и търговия” съчетава едновременно отраслова и функционална подготовка. Отраслова подготовка осигурява обучение на специалисти-икономисти за предприятия и структури в аграрния бизнес – частни земеделски стопанства, кооперации, търговски дружества с частна, публична и смесена форма на собственост. Функционалната подготовка изгражда специализирани знания за функциите по търговия, покупки, продажби, реализация, търговско представителство и посредничество на аграрни продукти и ресурси за тяхното производство.

Обучението е с продължителност 4 години (8 семестъра), в редовна и задочна форма на обучение. Учебният план съдържа задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Дипломирането се извършва чрез Държавен теоретичен изпит или защита на бакалавърска дипломна работа. За редовната форма на обучение е включен задължителен преддипломен стаж в предприятия от аграрния бизнес, търговски представителства, маркетингови и логистични отдели на фирми, счетоводни къщи, банки и др. Общият брой кредити от обучението е 240. Завършилите специалисти придобиват висше икономическо образование на ниво 6Б „бакалавър“ по Националната квалификационна рамка (респективно Европейската квалификационна рамка), които притежават задълбочени теоретични и практически знания в областта на икономиката, свързани с новите научни постижения.

Основна цел на обучението по специалността „Аграрна икономика и търговия” е да подготвя специалисти-икономисти за аграрния бизнес и търговията на продукти от него, маркетинга, управлението и финансирането му.

Обучението по специалност „Аграрна икономика и търговия” е насочено към получаване на задълбочени знания в областта на:

 • теоретичните основи на пазарната икономика;
 • математиката, статистиката, иконометрията и др.
 • пазарите, продуктите и конкуренцията в аграрния бизнес;
 • търговията, търговското представителство и посредничество;
 • европейската и българската аграрна политика;
 • правната рамка и регулация на аграрния бизнес и търговия;
 • маркетинга на аграрни продукти и техните производни;
 • разработването на инвестиционни проекти, бизнес планове на стопански единици;
 • анализ на стопанската дейност в аграрния бизнес;
 • управление на ресурсите и технологиите на производството във фамилните земеделски стопанства, малки, средни и големи аграрни предприятия;
 • счетоводното отчитане на дейността в аграрното производство;
 • прилагането на информационните технологии в аграрния бизнес.

Специалността осигурява професионални умения и компетенции на специалиста-икономист да:

 • управлява малки, средни и големи предприятия в аграрния бизнес;
 • представлява и посредничи при търговията с аграрни и хранителни продукти;
 • ръководи логистични и маркетингови отдели на предприятия и организации;
 • разработва бизнес проекти за създаване на собствен бизнес и икономическата оценка на инвестиционни проекти;
 • извършва икономически и пазарни анализи;
 • познава финансово-счетоводните и правни аспекти на аграрния бизнес.

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

/ТУК ЩЕ ВИДИТЕ ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ, ИЗУЧАВАНИ В ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ, КАКТО И ТЯХНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРИ/

Придобитите знания и умения позволяват на завършилите бакалаври-икономисти да се реализират в:

 • производствената сфера като мениджъри и икономисти на еднолични агрофирми, търговски дружества и аграрни кооперации;
 • сферата на преработката и търговията на аграрни продукти;
 • експерти по аграрен бизнес и брокери на земеделски и хранителни стоки;
 • обслужващи аграрното производство предприятия;
 • експерти по финансиране и кредитиране на аграрния бизнес;
 • експерти по аграрна икономика в неправителствени, браншови и регионални организации, съюзи и др.

Comments are closed