Ръководство

 

Декан

Проф. д-р Тодор Тодоров Стоянчев

тел.: 042/699 505; 0889124083

Е-mail: todor.stoyanchev@trakia-uni.bg

 

 

Зам.-декан

Учебно-методическа дейност

Доц. д-р Крум Владимиров Неделков

тел.: 042/699 556

Е-mail: krum.nedelkov@trakia-uni.bg

 

 

Зам.-декан

Клинична дейност, стажове и практики

Доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев

тел.: 042/699 512; 0882552289

Е-mail: plamen.georgiev@trakia-uni.bg; doz.plamengeorgiev@abv.bg

 

 

Зам.-декан

Научноизследователска дейност

Проф. д-р Георги Пенчев Георгиев

тел.: 042/699 658; 0889349279

Е-mail: g.penchev.georgiev@trakia-uni.bg; georgi_pnchv@yahoo.com

 

Leave a Reply