Програма Еразъм +

Летен стаж по програма Еразъм +

На вниманието на студентите от ВМФ:

Уважаеми колеги,

Желаещите студенти да кандидатстват за мобилност по програма Еразъм + с цел обучение през летния семестър на учебната 2017 – 2018 г. или практика (стаж) през лятото на учебната 2017 – 2018 г. трябва да подадат заявление до 30.09.2017 г. при координатора на програмата във ВМФ проф. Иван Пенчев, секция "Физиология на животните", стая 699-1. Освен заявление е необходимо уверение от д-р Надя Колева и документ за владеене на езика (сертификат), освен в случаите когато предвидената мобилност е на майчин език. Ако липсва сертификат може да се кандидатства с оценка по чужд език от дипломата за средно образование.

Всеки студент има право през целия период на следване на мобилност в рамките на 12 месеца обучение и 12 месеца практика (стаж).

Стажът може да бъде проведен освен в клиниките на ветеринарномедицинските факултети/университети, с които ВМФ има сключени договори и във ветеринарни клиники в страните от Европейския съюз плюс Турция и Македония. С клиниките се сключват временни договори като е необходимо студентите да имат писмено съгласие от съответната клиника.

Съгласно правилата на програма Еразъм + е разрешено студентите да проведат стаж и до 1 година след успешно дипломиране (успешно взети и двата Държавни изпити).

За повече подробности и всички въпроси, които ви интересуват се обръщайте към координатора на програма Еразъм + проф. Иван Пенчев.

На вниманието на преподавателите от ВМФ:

Уважаеми колеги,

На уебсайта на университета е изнесено класирането на преподавателите, кандидатствали за мобилност по програма Еразъм + с цел преподаване или обучение през учебната 2017 – 2018 г.

Напомняме, че съгласно новите правила на програма Еразъм + класираните преподаватели от ВМФ трябва да представят при координатора на факултета (проф. Иван Пенчев) съгласувани с приемащата институция работни програми (подписани и подпечатани) на преподаване и обучение до 30.09.2017 г. Непредставилите съгласувани работни програми до посочената дата ще отпаднат от класирането.

 

На вниманието на студентите от ВМФ:

Уважаеми студенти,

Има свободни места за летен стаж през 2017 по програма Еразъм +. За повече информация:

Еразъм координатор на ВМФ:

проф. Иван Пенчев

секция Физиология на животните

стая № 699-1

тел.: 0887064791

 

ЕРАЗЪМ + ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА ГОДИНА 2017 – 2018

АКТУАЛНИ НОВИНИ

 

На вниманието на преподавателите, желаещи да кандидатстват за мобилност по програма Еразъм + през учебната 2017 – 2018 г.:

1. Срокът за подаване на документи за мобилности през зимния и летния семестър на учебната 2017 – 2018 г. е 20 юни 2017 г.

2. При класирането влизат в сила новите правила за мобилности през учебната 2017 – 2018 г. Информация за тях може да намерите тук.

 

Уважаеми студенти и преподаватели,

Отворени са поканите за осъществяване на мобилности по програма Еразъм + за академичната 2017 – 2018 г.. Информация относно условията за кандидатстване и сроковете за подаване на документи може да намерите на тук, отдел Международна дейност на Тракийски университет (г-жа Рени Мицова) и координатора на Еразъм + във ВМФ проф. Иван Пенчев.

Документи за кандидатстване се подават в кабинета на проф. Иван Пенчев в стая 699-1.

Обръщаме внимание, че при класирането стриктно ще се спазват, както правилата на програма Еразъм +, така и допълнителните критерии.

При класирането на преподавателите ще се взема в предвид наличието на конкретна работна програма на обучение и/или преподаване по дни и тематични единици.

 

На вниманието на судентите и преподавателите от ВМФ!!!

Уважаеми колеги,

На интернет страницата на ТрУ е публикувано класирането на одобрените от Университетската комисия студенти и преподаватели от ВМФ, кандидатствали за мобилности по програма Еразъм+ за летния семестър (вкл. и летен и преддипломен стаж и стаж до една година след успешно дипломиране за студентите).

 

Критерии-допълнения_Решения СЕМИНАР- Erasmus-29-30 September 2016

 

На вниманието на судентите и преподавателите от ВМФ!!!

Уважаеми колеги,

На интернет страницата на ТрУ предстои да бъде публикувано окончателното класиране на одобрените от Университетската комисия студенти и преподаватели от ВМФ, кандидатствали за мобилности по програма Еразъм+ за летния семестър (вкл. и летен и преддипломен стаж и стаж до една година след успешно дипломиранеза студентите).

Важна информация за студентите!

Кандидатсвалите студенти е необходимо да се информират от интернет страниците на избраните от тях Ветеринарномедицински факултети или Университети за необходимите документи (Learning agreement for traineeship, Application form, молба за общежитие и др.), които трябва да се подадат там), сроковете за подаването им и за всички интерисуващи ги въпроси.

Такава информация бикновено е публикувана на интернет страниците на Университетите в раздела International relations, Erasmus+ Programe, Incoming students.

След като се запознаете с тази информация, се свържете с координатора на Програма Еразъм+ във ВМФ (проф. И. Пенчев) за съдействие при попълване на документите и при кандидатсването в избраните Факултети и/или Университети

На вниманието на заинтересованите студенти от ВМФ, желаещи да проведат обучение и/или практика (training) по програма Еразъм +. Предварителна информация относно двустранните договори на Тракийски университет с други университети по програма Еразъм +; начинът на подготовка на необходимите документи, процедура по кандидатстване да се търси на уебсайта на Тракийски университет на този линк.

Координатор на Програма Еразъм+ във ВМФ:

проф. И. Пенчев

 

Двустранни договори на ТрУ за участие в мобилностите по програма "Еразъм+" 

 

Уважаеми студенти и преподаватели, отворени са поканите за осъществяване на мобилности по програма Еразъм + за академичната 2016 – 2017 г.. Информация относно условията за кандидатстване и сроковете за подаване на документи може да намерите на уебсайта на университета, отдел Международна дейност на Тракийски университет (г-жа Рени Мицова) и координатора на Еразъм + във ВМФ проф. Иван Пенчев.

 

Уважаеми студенти и преподаватели, предстои отваряне на поканите за осъществяване на мобилности по програма Еразъм +. Следете уебсайта на университета и на ВМФ.

 

На вниманието на заинтересованите студенти от ВМФ, желаещи да проведат обучение и/или практика (training) по програма Еразъм +. Предварителна информация относно двустранните договори на Тракийски университет с други университети по програма Еразъм +; начинът на подготовка на необходимите документи, процедура по кандидатстване да се търси на уебсайта на Тракийски университет на този линк.

 

Студентите желаещи да осъществят обучение по програма Еразъм + трябва да търсят информация в посочените университети, в които се изучава ветеринарна медицина. Ако не владеят езика на съответната държава да проверят в сайта на съответния университет/факултет дали има обучение по ветеринарна медицина на английски език. Необходимо е също така преди да кандидатстват студентите да се запознаят подробно с учебния план/програма по ветеринарна медицина в избрания от тях университет/факултет. При необходимост да осъществят контакт с координатора по програма Еразъм + в съответния университет/факултет и да се информират за специфичните условия за кандидатстване и осъществяване на мобилността. След като направят избор през кой семестър искат да осъществят мобилност трябва да се срещнат с ръководителите на катедри/дисциплини във ВМФ като представят учебния план/програма в избрания от тях университет/факултет и предварително да получат уверение, за да се уточни признаването на проведените от тях курсове, положени изпити и получени кредити.

 

За повече подробности може да се отнесете и към координатора по програма Еразъм + на ВМФ проф. Иван Пенчев Георгиев. Информация за контакт и отдел Международна дейност на Тракийски университет.

 

Координатор Еразъм

Информация за връзка

Проф. Иван Пенчев Георгиев

Kатедра "Фармакология, физиология на животните и физиологична химия"

Секция "Физиология на животните"

Ветеринарномедицински факултет

Тракийски университет

6000 Стара Загора

имейл: ivanpenchev@uni-sz.bg, iv_p63@abv.bg

тел: 0887064791

 

Еразъм 2015

Нашите студенти

Бърно, Чехия – Presentation Brno ppt

 

Олщин, Полша – Presentation Olsztyn ppt

 

Международно сътрудничество

VETistanbul Group congress, 2014

            От 28 до 30 април 2014 година в Истанбул, Турция се проведе първия конгрес на

инициаторите за академично балканско ветеринарномедицинско сътрудничество – деканите на ветеринарни факултети от Турция, България, Босна и Херцеговина, Русия, Македония, Азърбейджан, Казахстан и Косово. В рамките на конгреса взеха участие и представители на Чехия, Гърция, Румъния, Киргистан и Мексико.

            Конгресът бе официално открит от декана на ВМФ в Истанбул проф. Халил Гюнеш, доктор хонорис кауза на Тракийския университет в Стара Загора. С почетна награда бе удостоен декана на ВМФ в Стара Загора проф. дн Михни Люцканов, както и други участници от организационния комитет.

            Най-многобройна и представителна бе групата участници от Стара Загора –  17 представители – с 5 професори, 2 доценти, 8 асистенти  и 2 аспиранта. От тях с орални презентации участваха 4-ма – проф. Илия Цачев, гл.ас Сашо Събев, ас.Нено Братоев и д-р Ивелина Павлова. Всички останали имаха чудесни постерни презентации.

            За отличното представяне на конгреса изключително много допринесе деканското ръководство – проф. дн Михни Люцканов и доц. двм Пламен Георгиев, както и международния отдел на ВМФ, които със своята загриженост показаха, че академичната старозагорска общност  е широко приета, ценена и разпознаваема зад граница, достойна за факултет с 90-годишна история.

Проф. двмн Илия Цачев

Отдел “Международно сътрудничество”

 

 

Comments are closed