Научни проекти

Конкурсна сесия 2012

НАУЧНИ ПРОЕКТИ – 2012 г. утвърдени на заседание на ФС на ВМФ с Протокол № 4 от 23.04.2012 г. 

 

Конкурсна сесия 2013

НАУЧНИ ПРОЕКТИ – 2013 г. утвърдени на заседание на ФС на ВМФ с Протокол № 12 от 17.04.2013 г.

 

Конкурсна сесия 2014

НАУЧНИ ПРОЕКТИ – 2014 г. утвърдени на заседание на ФС на ВМФ с Протокол № 22 от 11.04.2014 г.

Решение на ФС на ВМФ Протокол № 19 от 18.12.2013 г.

 

Конкурсна сесия 2015

НАУЧНИ ПРОЕКТИ – 2015 г. утвърдени на заседание на ФС на ВМФ с Протокол № 30 от 31.03.2015 г.и Протокол № 31 от 30.04.2015 г.

 

Конкурсна сесия 2016

НАУЧНИ ПРОЕКТИ – 2016 г. утвърдени на заседание на фс на вмф с протокол № 5 от 25.05.2016 г.

 

Конкурсна сесия 2017

НАУЧНИ ПРОЕКТИ – 2017 г. утвърдени на заседание на фс на вмф с протокол № 13 от 31.03.2017 г.

 

Конкурсна сесия 2018

НАУЧНИ ПРОЕКТИ – 2018 г. утвърдени на заседание на фс на вмф с протокол № 21 от 27.02.2018 г.

 

Конкурсна сесия 2019

Научни проекти 2019 г. утвърдени на ФС на ВМФ Протокол 30 от 28.03.2019 г.

 

Конкурсна сесия 2020

Научни проекти 2020 г. утвърдени на ФС на ВМФ Протокол 4 от 26.03.2020 г.

 

Конкурсна сесия 2021

Научни проекти 2021 г. утвърдени на ФС на ВМФ Протокол 16 от 27.04.2021 г.

 

Конкурсна сесия 2022

Научни проекти 2022 г. утвърдени на ФС на ВМФ Протокол 27 от 19.05.2022 г.

 

Конкурсна сесия 2023

НАУЧНИ ПРОЕКТИ –  2023 ГОДИНА, ВМФ, УТВЪРДЕНИ ОТ ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ – Протокол № 39/20.06. 2023 година

 

НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Ръководство или участие на преподаватели от ВМФ в международни проекти и програми

Проф. Теодора Мирчева (Prof. Teodora Mircheva Georgieva –  Член на Управителния съвет на – MC member) на COST Аction: CA15131: ”Animal Behavioural Management and Training of Laboratory Nonhuman Primates and Large Laboratory Animals: 2015-2020    

Проф. Иван Пенчев Георгиев (Prof. Ivan Penchev Georgiev – Заместник член на Управителния съвет – Vice MC member) на COST Аction: CA15131: ”Animal Behavioural Management and Training of Laboratory Nonhuman Primates and Large Laboratory Animals 2015-2020

Aс. Наталия Григорова (Asist. Natalia Grigorova – Член на Управителния съвет – MC Member)  COST Action CA18133, COST Association European Research Network on Signal Transduction:   Start Date: 11 March 2019; End Date: 10 March 2023 

COST Action 18217 – European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial   Treatment, MC member Миланова А. и MC substitute Милева Р.,  15.11.2019-14.11.2023 

Доц. Е. Вачкова COST Action CA16119 “In vitro 3-D total cell guidance and      fitness”(http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16119?management), зам. член на УС.(СРОК НА ПРОГРАМАТА: 15/09/2021)

Доц. Е. Вачкова и гл. ас. Н. Григорова:COST Action CA18133 „European Research Network on Signal Transduction“, (https://www.cost.eu/actions/CA18133/#tabs|Name:management-committee), членове на УС.(СРОК НА ПРОГРАМАТА:10/03/2023)

Доц. Т. Стоянчев : COST ACTION CA15215 – „Innovative approaches in pork production with entire mails” ръководител Professor Ulrike WEILER  от Universitaet Hohenheim (Германия); Период: октомври 2016 – октомври  2020, доц. Т. Стоянчев – член на управителният съвет в проекта; Статус на проекта: приключил;

 

Гл. ас. д-р Ралица Кючукова участва в един Международен проект – COST action (COST акция) № 18105 „Инспекция на месото, основана на извършването на оценка на риска и осигуряване на безопасността” Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS), период на изпълнение – 04. 03. 2019 – 03. 03. 2023 г. Организатор на проекта – Аграрен факултет на Университета в гр. Нови Сад, Сърбия, с участие на 28 държави. У нас е Центъра за оценка на риска (ЦОР) по ханителната верига с д-р И. Костов.

Доц. Надя Бозакава Член на Управителния съвет на Междуна програма INNOGLY COST Action CA18103 Action Title: Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets,  Head Project – Luigi Lay. Total Grant: 114,873,50 EUR

Доц. Лилко Доспатлиев: BUL/5/016   „Sustaining National effort in improving the productivity and quality of selected crops through nuclear techniques“ (01.01.2020 – 31.12.2021)-150 000 евро.(294 000 лв.) ръководител на проекта проф. д-р Нася Томлекова

Финансиран от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Организацията по прехрана и земеделие (ФАО).

 

      Национални проекти и програми

Н002/2018, 2019-2020 г., НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РЕПРОДУКТИВНИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“ – РЕПРОБИОТЕХ ФИНАНСИРАНА ОТ МОН, Участник проф. А. Миланова, ас. Росица Милева

 

Договор № КП-06-ПП/26, 12.2019 г., ФНИ Конкурс ,,БЪЛГАРСКА НАУЧНА      ПЕРИОДИКА            2019 г.“, Проект: Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, (7000 лв., приключил 12.2020 г.), Ръководител: А. Миланова

Доц. Е. Вачкова Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, финансирана от МОН. Номер на програмата: Н011/12.12.20182020. (СРОК НА ПРОГРАМАТА: декември 2021)

доц. Тодор Стоянчев Национален научен проект по Фонд научни изследвания Проект Н004/20.09.2019; Тема: „Оценка на риска от миризма на нерез при месо от некастрирани мъжки прасета и модели за използване на месото в месопреработката в България“; Финансираща организация: ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ;  Договор КП-06-КОСТ/17, вписан в регистъра на Тракийски университет с номер Н004/20.09.2019; ръководител на научен проект: доц. Тодор Стоянчев; Срок за изпълнение: 17 месеца (2.09.2019 – 2.03.2021), Финансиране 28 833 лв. Статус на проекта: текущ;

 

доц. Тодор Стоянчев Национален научен проект по Министерство на образованието и науката Проект Д 01287/07.10.2020 „GREENANIMO” по НП „Европейски научни мрежи“ 2020-2022 Номер в регистър на ТрУ М004/07.10.2020.  ръководител на научен проект: проф. дн Светлана Георгиева; Финансираща организация: Министерство на образованието и науката; Срок за изпълнение: 24 месеца (7.10.2020 – 7.10.2022), Финансиране 977 636лв.; Статус на проекта: текущ;

Доц. д-р Деян Стратев, и Гл. ас. д-р Ралица Кючукова участват в Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот “, Одобрена с РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми, Срок на програмата: до декември 2021 г.

Доц. д-р Гергана Николова Балиева – академичен наставник на студенти от ВМФ при ТрУ за провеждане на студентска практика по Национален проект BG05M20P001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР (част от приоритетна ос "Образование и учене през целия живот" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“). Сключен договор № 92/11.03.2020 г. между Тракийски университет и доц. Гергана Николова Балиева за академично наставничество. Поектът стартира през 2020 , но срокът за изпълнение не е посочен!

доц. Надя Бозакава Участие в НП „Strengthen research and innovation capacity for grazing livestock meat production in Bulgaria trough advanced knowledge transfer, “Greenanimo, в изпълнение на НП „Европейски научни мрежи“ приета с решение на Министерски съвет №557 от 06.08.2020 г., Споразумение № Д01/07.10.2020 г., Проект № М004/7.10.2020 от регистъра на ТрУ – 1000000 лв.

гл. ас. д-р  Мехмед Халил Участие в НП „Strengthen research and innovation capacity for grazing livestock meat production in Bulgaria trough advanced knowledge transfer, “Greenanimo, в изпълнение на НП „Европейски научни мрежи“ приета с решение на Министерски съвет №557 от 06.08.2020 г., Споразумение № Д01/07.10.2020 г., Проект № М004/7.10.2020 от регистъра на ТрУ – 1000000 лв.

       Доц. д-р Звезделина Любенова Янева – ръководител на Научна задача 2.2.2.4. Микроенкапсулиране на биоактивни растителни екстракти върху биополимерни матрици с приложение като биопрепарати в растениевъдството, Национална Научна Програма «Здравословни Храни за Силна Биоикономика и Качество на Живот» на МОН, Компонент 2: Растително здраве и безопасност в хранителните системи, РП 2.2. Екофункционална интензификация на стопанствата за устойчива биологична база – текущ (получени средства за първа и втора финансова година – 19 900.00 лв.; предвидени финансови средства за целия 4-годишен период на ННП – 40 000.00 лв.) (период октомври 2018 – октомври 2022 г.): ас. д-р Доника Иванова – член на работен колектив.

 

Договори с фирми

Н001/21.06.2019 г.; Договор за провеждане на научно изследване, отнасящ се до продукт на Биовет АД, гр. Пещера, Ръководител проф. А. Миланова, участник докторант Цветелина Петкова

 №173 ВМФ/23.06.2020 с MSD Animal Health Innovation GmbH, за клинично изпитване на противопаразитен продукт, с общ бюджет 26 750 Евро (заедно с допълнително споразумение №1 към договора от 06.10.2020). доц. Звезделина Киркова

Comments are closed