Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия

Ръководител на катедрата: Проф. двмн Иван Пенчев Георгиев

 

 

Секция: „Фармакология, токсикология и обща терапия”

Информация за секцията

Information about the department

 

Ръководител: Проф. двмн Анелия Миланова Кондева

 

Проф. двмн Анелия Миланова Кондева

тел.: (042) 699 696; e-mail: akmilanova@gmail.com; aneliya.milanova@trakia-uni.bg

Научни интереси: фармакология; фармакокинетика; антибактериални средства; противовъзпалителни средства; лекарствени взаимодействия; ABC транспортни протеини.

 

 

Ас. Росица Живкова Милева

тел.: (042) 699 624; e-mail: rossi_bu@abv.bgrositsa.mileva@trakia-uni.bg

 

Ас. Албена Ройдева

тел.: (042) 699 552; e-mail: albena.roydeva@trakia-uni.bg

 

Цветелина Владимирова Петкова – редовна докторантура по докторска програма «Фармакология»

тел.: (042) 699 623; e-mail: tsvetelina.petkova@trakia-uni.bg

 

Светла Апостолова – химик

 

Татяна Иванова – организатор обучение

 

Пенка Минчева – изпълнител, чистач

 

Програма за специализация по фармакология

Линк към учебник по фармакология

 

 

Секция: „Физиология на животните”

Ръководител: проф. двмн Иван Пенчев Георгиев

тел.: (042) 699 629; e-mail: iv_p63@abv.bg, ivanpenchev@uni-sz.bg
Научни интереси: ендокринен контрол на лактацията и метаболизма; полимеразно-верижна реакция (RT_PCR), IGF-I, IGF_I рецептор, IGF_II рецептор; серотонин; адреналин; соматотропен хормон; растеж и развитие на новородените; acute-phase proteins (акутно-фазови протеини); ендокринни заболявания, инсулинова резистентност, захарен диабет, затлъстяване.

 

Доц. д-р Екатерина Георгиева Вачкова, д.в.м.
тел.: (042) 699 634; e-mail: katvach@gbg.bg

Научни интереси: ранно отбити зайци, епидермален растежен фактор, EGFR, абсорбционна повърхност на тънките черва.

 

Гл. ас. д-р Наталия Григорова
тел.: (042) 699 628; e-mail: n.gr@abv.bg, nataliya.grigorova@trakia-uni.bg
Научни интереси: мултиензимни добавки, инсулинова резистентност, затлъстяване.

 

Гл. ас. д-р Женя Стоянова Иванова

тел.: (042) 699 631; e-mail: zhenya.ivanova.12@trakia-uni.bg
Научни интереси: ендокринология; инсулинова резистентност; затлъстяване; метаболитен синдром; акутно-фазови протеини; захарен диабет.

 

Ас. д-р Валерия Петрова

тел.:; e-mail: valeria.petrova1075@gmail.com

 

Румяна Господинова – техник химия

тел.: (042) 699 632; e-mail: rumi0612@abv.bg

 

Йорданка Атанасова – старши експерт, организатор учебен процес

 

Женя Татарджийска – изпълнител, чистач

 

 

Секция: „Биохимия”

 

 

Ръководител: проф. д-р Теодора Мирчева Георгиева, д.в.м.

тел.: (042) 699 635; e-mail: teodoramirchevag@abv.bg

Научни интереси: стрес чувствителни прасета; клинична ензимология; метаболизъм при преживните животни; растеж и развитие на новородените; полимеразно-верижна реакция (RT-PCR), IGF–I mRNA expression; IGF–I, IGF–I рецептор; серотонин; адреналин; acute-phase proteins (акутно-фазови протеини).

 

Доц. д-р Димитринка Стойчева Запрянова

тел.: (042) 699 637; e-mail: zaprianowa@abv.bg

Научни интереси: острофазови протеини и биохимичен профил на кръвта при норма и патология при селскостопански животни и риби.

 

Ас. д-р Моника Рачева Тонева

тел.: (042) 699 636; e-mail: monika_ra4eva@abv.bg

 

Мадлен Райкова Иванова – старши експерт, организатор обучение

 

Ивелина Динкова Иванова – изпълнител, чистач

 

    

 

 

Секция: „Химия”

 

 

Ръководител: Проф. д-р инж. Звезделина Янева

тел.: (042) 699 640; Е-mail: zvezdelina.yaneva@trakia-uni.bg ; z.yaneva@abv.bg

Научни интереси: Биоорганична химия; Синтез на биополимерни микро-/нано-формулировки; Течно-хроматографски и спектрофотометрични методи за анализ на биологично-активни субстанции; Енкапсулиране и in vitro освобождаване на биологично-активни субстанции; Сорбция на приоритетни и emerging замърсители от течна среда; Математическо моделиране на масопреносни процеси; Екологична химия.

 

Доц. д-р Лилко Доспатлиев

тел.: (042) 699 641; e-mail: lkd@abv.bg  

Научни интереси: Микровълнов синтез в аналитичната и медицинската химия; Здравен риск; Химичен състав; Органичен синтез на биологично активни вещества; Аминокиселинен състав; Антиоксидантна активност; Анализ на макро- и микроелементи във води, почви, растения, гъби и животни; Катализа и Математическо моделиране.

 

Доц. д-р инж. Доника Иванова

тел.: (042) 699 642; e-mail: donika.ivanova@trakia-uni.bg ; donika_georgiewa@abv.bg

Научни интереси: Основно са насочени към областта на биоорганчната химия.  Тук се отнасят и изследванията за изясняване на молекулярните механизми на действие на разлини природни и синтетични вещества, за които има данни, че притежават антиоксидантна и редокс-модулираща акивност, биха могли да проявяват синергитичен ефект в комбинация с конвенционални и ново проколение химиотерапевтици, с цел приложението им в актуални области като медицината, фармацевтиката, както и в хранително-вкусовата промишленост.  

 

Деница ГеоргиеваОрганизатор УД 

тел.: (042) 699 644; e-mail: denitsa.georgieva@trakia-uni.bg

 

Силвия ХристоваХимик 

тел.: (042) 699 644; е-mail: silviya.hristova@trakia-uni.bg

 

Дияна Димова – Изпълнител чистач

тел.: (042) 699 644; е-mail: diyana_dimova68@abv.bg

 

 

 

Comments are closed