Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство

Ръководител катедра: Доц. д-р Валентин Русев
адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора                           
тел.: (042) 699 538; E-mail: valentin-rusev@abv.bg

 

Секция „Качество и безопасност на храните”

Преподавани дисциплини:

Задължителни:

  1. Хигиена и технология на месо и месни продукти
  2. Хигиена и технология на мляко и млечни продукти
  3. Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход
  4. Биология и болести по хидробионтите

Избираеми:

  1. Лабораторен контрол на храни

 

Академичен състав

Доц. д-р Валентин Русев

тел.: (042) 699 538; E-mail: valentin-rusev@abv.bg

Научни интереси: микроструктура на колбаси; фалшификации колбаси; пчелен мед; заболявания по рибите; микробиология на мляко и млечни продукти.

 

Доц. д-р Динко Динков

тел.: (042) 699 539; E-mail: dinkodinkov@abv.bg

Научни интереси: пчелни продукти; остатъчни количества ксенобиотици; съвременни методи за изследване, добри производствени практики.

 

Проф. д-р Тодор Стоянчев

тел.: (042) 699 540; E-mail: todor.stoyanchev@trakia-uni.bg 

Научни интереси: хранителна микробиология, Campylobacter spp., птици, птичи продукти, молекулярни биологични методи при храни, PCR, PCR-RFLP, PFGE.

 

Доц. д-р Деян Стратев

тел.: (042) 699 537; Е-mail: deyan.stratev@trakia-uni.bg

Научни интереси: ветеринарно-санитарен контрол и микробиологично изследване на риба и рибни продукти, аеромонади, болести по рибите.

 

Гл. ас. д-р Ралица Кючукова

тел: (042) 699 695; E-mail: ralitsa.kjuchukova@abv.bg

Научни интереси: остатъчни количества от антибиотици в птици и риби; HPLC; ELISA.

 

Ас. Десислава Бангиева

тел: (042) 699 543; E-mail: desislava_bangieva@abv.bg

Научни интереси: микробиология на мляко и млечни продукти.

 

 

Ас. д-р Александра Даскалова

тел: (042) 699 535; E-mail: alex_doko@abv.bg

Научни интереси: хуманно отношение при животните, микробиология, безопасност на месо от риба, Listeria monocytogenes, Salmonella spp. .

 

 

Иван Димитров Генчев – докторант

тел: (042) 699 543; E-mail: drgenchev@gmail.com

Задочна докторантура по докторска програма «Ветеринарно-санитарна експертиза»

Научни интереси: безотпадни технологии в месната индустрия, странични животински продукти, безопасност и качество на месокостен хомогенат.

 

 

Михаил Владимиров Миланов – докторант

тел: (042) 699 543; E-mail: m.vlad.milanov@gmail.com

Редовна докторантура по докторска програма «Ветеринарно-санитарна експертиза»

Научни интереси: прогнозна микробиология на храните, Listeria monocytogenes и срок на годност при месо и месни продукти.

 

Даниела Минева – ст. експерт, организатор учебен процес

Катя Владова – ст. специалист, лаборант

Недялка Илчева – ст. специалист, лаборант

Мария Борисова – изпълнител, чистач

 

Обща информация

Допълнителна изпитна дата 06.10.2020 г.

План за практически занятия – зимен семестър

Избираема дисциплина "Лабораторен контрол на храни"

Prot_DNA_A_2015

Prot_DNA_A_2014

 

Секция „Ветеринарно законодателство”

 

Преподавани дисциплини:

Задължителни:

  1. Ветеринарномедицинско законодателство, държавна ветеринарна медицина и обществено здраве
  2. Съдебна ветеринарна медицина
  3. Професионална етика

Избираеми:

  1. История на ветеринарната медицина
  2. Мениджмънт на частната ветеринарномедицинска практика

 

Академичен състав

 

Доц. д-р Гергана Николова – Ръководител
тел.: (042) 699 550;

E-mail: gnikolova.vet@gmail.com
Научни интереси: ветеринарномедицински мениджмънт; ветеринарномедицинско законодателство; хуманно отношение към животните; професионална етика; съдебна ветеринарна медицина; история на ветеринарната медицина; ветеринарномедицинско образование и професионално развитие.

 

Ас. Ласка Костадинова
тел.: (042) 699 547; E-mail: lkostadinova.vet@gmail.com
Научни интереси: ветеринарномедицински мениджмънт; мениджмънт човешки ресурси; ветеринарномедицинско законодателство; граничен ветеринарномедицински контрол; хуманно отношение към животните; професионална етика; съдебна ветеринарна медицина; история на ветеринарната медицина.

 

 

Ас. Иванка Асенова Лазарова

Редовна докторантура по докторска програма «Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване»

 

Димитрина Желева – главен специалист, организатор учебен процес

Дарина Минчева – изпълнител, чистач

 

Обща информация

Календарен план семинарни занятия 2016-2017 летен семестър

Календарен план лекции 2016-2017 летен семестър

Comments are closed