Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство

Ръководител катедра: Проф. д-р Тодор Стоянчев
адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора                           
тел.: (042) 699 540; E-mail: todor.stoyanchev@trakia-uni.bg

 

 

Секция „Качество и безопасност на храните”

Преподавани дисциплини:

Задължителни:

  1. Хигиена и технология на месо и месни продукти
  2. Хигиена и технология на мляко и млечни продукти
  3. Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход
  4. Биология и болести по хидробионтите

Избираеми:

  1. Лабораторен контрол на храни

 

Академичен състав

 

Проф. д-р Тодор Стоянчев

тел.: (042) 699 540; E-mail: todor.stoyanchev@trakia-uni.bg

Научни интереси: хранителна микробиология, Campylobacter spp., птици, птичи продукти, молекулярни биологични методи при храни, PCR, PCR-RFLP, PFGE.

 

Доц. дн Динко Динков

тел.: (042) 699 539; E-mail: dinkodinkov@abv.bg

Научни интереси: пчелни продукти; остатъчни количества ксенобиотици; съвременни методи за изследване, добри производствени практики.

 

Доц. д-р Деян Стратев

тел.: (042) 699 537; Е-mail: deyan.stratev@trakia-uni.bg

Научни интереси: ветеринарно-санитарен контрол и микробиологично изследване на риба и рибни продукти, аеромонади, болести по рибите.

 

Гл. ас. д-р Ралица Кючукова

тел: (042) 699 695; E-mail: ralitsa.kjuchukova@abv.bg

Научни интереси: остатъчни количества от антибиотици в птици и риби; HPLC; ELISA.

 

Гл. ас. д-р Александра Даскалова

тел: (042) 699 535; E-mail: alex_doko@abv.bg

Научни интереси: хуманно отношение при животните, микробиология, безопасност на месо от риба, Listeria monocytogenes, Salmonella spp.

 

 

Гл. ас. д-р Десислава Бангиева

тел: (042) 699 536; E-mail: desislava_bangieva@abv.bg

 

 

Ас. д-р Румяна Фасулкова

тел: (042) 699 543; E-mail: rumyana.fasulkova@trakia-uni.bg

Научни интереси: идентификация на микроорганизми от хидробионти, PCR, риба и рибни продукти, Vibrio parahaemolyticus.

 

 

Елица Стойкина – задочен докторант

тел: (042) 699 543; E-mail: echa1983@abv.bg

Задочна докторантура по докторска програма «Ветеринарно-санитарна експертиза»

Научни интереси:

 

 

Иван Генчев – задочен докторант

тел: (042) 699 543; E-mail: drgenchev@gmail.com

Задочна докторантура по докторска програма «Ветеринарно-санитарна експертиза»

Научни интереси: безотпадни технологии в месната индустрия, странични животински продукти, безопасност и качество на месокостен хомогенат.

 

 

Мария Христова – задочен докторант

тел: (042) 699 543; E-mail: m.v.hristova@abv.bg

Задочна докторантура по докторска програма «Ветеринарно-санитарна експертиза»

Научни интереси: нанотехнологии, храни, патогенни микроорганизми, нанокомплекси с биосензори, идентификация на микроорганизми.

 

Даниела Минева – ст. експерт, организатор учебен процес

Катя Владова – ст. специалист, лаборант

Недялка Илчева – ст. специалист, лаборант

Гергана Славова – изпълнител, чистач

Ана Рашкова – изпълнител чистач (по заместване)

 

Обща информация

План за практически занятия – летен семестър

 

 

Секция „Ветеринарно законодателство”

 

Преподавани дисциплини:

Задължителни:

  1. Ветеринарномедицинско законодателство, държавна ветеринарна медицина и обществено здраве
  2. Съдебна ветеринарна медицина
  3. Професионална етика

Избираеми:

  1. История на ветеринарната медицина
  2. Мениджмънт на частната ветеринарномедицинска практика

 

Академичен състав

 

Доц. д-р Гергана Николова – Ръководител
тел.: (042) 699 550; E-mail: gnikolova.vet@gmail.com
Научни интереси: ветеринарномедицински мениджмънт; ветеринарномедицинско законодателство; хуманно отношение към животните; професионална етика; съдебна ветеринарна медицина; история на ветеринарната медицина; ветеринарномедицинско образование и професионално развитие.

 

Ас. Ласка Костадинова
тел.: (042) 699 547; E-mail: lkostadinova.vet@gmail.com
Научни интереси: ветеринарномедицински мениджмънт; мениджмънт човешки ресурси; ветеринарномедицинско законодателство; граничен ветеринарномедицински контрол; хуманно отношение към животните; професионална етика; съдебна ветеринарна медицина; история на ветеринарната медицина.

 

 

Гл ас. д-р Иванка Лазарова

тел.:; E-mail:
Научни интереси:

 

 

Здравко Тодоров – редовен докторант

тел: 0889023205; E-mail: zdravko8432@gmail.com

Редовна докторантура по докторска програма «Организация на ветеринарномедицинската дейност и законодателство»

Научни интереси:

 

 

Димитър Танчев – задочен докторант

тел: 0889811521; E-mail: d.tanchev@bfsa.bg

Задочна докторантура по докторска програма «Организация на ветеринарномедицинската дейност и законодателство»

Научни интереси:

 

 

Ралица Ранкова – задочен докторант

тел: 0888558158; E-mail: rrankova@mzh.government.bg

Задочна докторантура по докторска програма «Организация на ветеринарномедицинската дейност и законодателство»

Научни интереси:

 

Димитринка Желева – главен специалист, организатор учебен процес

Дарина Минчева – изпълнител, чистач

 

Обща информация

 

Comments are closed