Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести

Ръководител: проф. двмн Илия Цачев Цачев

адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора

тел.: (042) 699 616; Е-mail: ilia_tsachev@abv.bg

 

Секция: „Паразитология и инвазионни болести”.

 

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ В МОМЕНТА

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

НАУЧНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

КОНСУЛТАТИВНА, ЕКСПЕРТНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

 

Преподавателски състав към момента

 

Доц. д-р Андрей Иванов Иванов – отговорник секция

тел.: (042) 699 589; Е-mail: andrey1958@abv.bg

Научни интереси: саркоцистоза по селскостопанските и диви животни, гиардиоза и криптоспоридиоза, хепатозооноза по кучето и дивите каниди, антихелминтна резистентност.

  

 

Доц. д-р Петьо Неделчев Прелезов

тел.: (042) 699 590; Е-mail: pprelesov@abv.bg

Научни интереси: пухоперояди по кокошовите птици; антихелминтна резистентност по овцете; ектопаразити по дивите каниди и дребните преживни.

  

Доц. д-р Звезделина Тодорова Киркова

тел.: (042) 699 591; E-mail: z.t.kirkova@abv.bg

Научни интереси: трихуроза по кучетата.

 

  

Гл. Ас. д-р Петър Тодоров Илиев

тел.: (042) 699 587; Е-mail: petyo_todorow@abv.bg)

Научни интереси: ветеринарна хелминтология.

 

Ас. Никола Стефанов Низамов

тел.: (042) 699 590; E-mail: nikola_nizamov@abv.bg

Научни интереси: ветеринарна ентомология.

 

Дарина Стоянова

Главен специалист, организатор обучение

Тел: (042) 699 592; E-mail: daravet@abv.bg

 

Нела Григорова

Главен специалист, вет. фелдшер

Тел: (042) 699 592; E-mail: nela.grigorovo@trakia-uni.bg

 

Мария Стайкова

Изпълнител, чистач

 

Антон Стойчев Тонев – задочна докторантура по докторска програма «Паразитология и инвазионни болести на животните и човека»

 

 

Секция: „Ветеринарна микробиология”.

Ръководител: Доц. д-р Николай Георгиева Сандев, д.в.м.

 

Историческа справка

 

    

Доц. д-р Николай Георгиев Сандев, д.в.м.

тел.: (042) 699 602; Е-mail: n_sandev@abv.bg

Научни интереси: епизоотологични  проучвания на ензоотичната левкоза по говедата; вирусни инфекции по еднокопитни.

  

Проф. дн Валентина Стаматова Урумова

тел.: (042) 699 603; E-mail: valentina_62@abv.bg

Научни интереси: антибиотикорезистентност на патогенни микроорганизми проблемни за селскостопанските животни.

  

Доц. д-р Николина Велизарова Русeнова, д.в.м.

тел.: (042) 699 604; E-mail: n_v_n_v@abv.bg

Научни интереси: конвенционална и молекулярна характеристика на микроорганизми с ветеринарномедицинско значение.

  

Севда Димитрова

Старши експерт, ветеринарен лекар

 

Ваня Иванова-Костадинова

Главен специалист, организатор упражнения

Тел: (042) 699 293

 

Жана Караиванова

Изпълнител, чистач

 

Радостина Димитрова Стефанова – редовна докторантура по докторска програма «Ветеринарна микробиология»

 

 

Секция: „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина”.

Ръководител: проф. двмн Илия Цачев Цачев

 

Историческа справка

Информация за студенти

Лекционен курс по “ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА” – IV КУРС през учебната 2018/2019 г.

Лекционен курс и практически занятия по „ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ- ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ” –  V  КУРС  през  учебната 2018/2019 г.

COURSE: EPIDEMIOLOGY AND PREVENTIVE MEDICINE IV YEAR / VII SEMESTER

 

 

Проф. двмн Илия Цачев Цачев

Prof. Ilia Tsachev Tsachev, DSc

тел.: (042) 699 616; E-mail: ilia_tsachev@abv.bg

                                                                                                                                                                        

 

 

Проф. дн Михни Люцканов Стоянов

Prof. Mihni Lyutskanov Stoyanov, DSc

тел.: (042) 699 613; E-mail: mihni57@abv.bg

Научни интереси: епизоотологичен анализ и синтез; инфекциозна патология – диагностика и контрол на актуални за страната инфекциозни болести по стопанските животни.

 

  

 

Доц. д-р Владимир Светославов Петров

Assoc. Prof. Vladimir Svetoslavov Petrov, PhD

тел.: (042) 699 610; E-mail: vlado72@abv.bg

Научна активност

Scientific activity

                                                                                                                                                                        

 

 

Ас. Гошо Господинов Михайлов

Assist. Prof. Gosho Gospodinov Mihaylov

тел.: (042) 699 615; E-mail: gosho.mihaylov@trakia-uni.bg

Научни интереси: епизоотологичен анализ и синтез; инфекциозна патология – диагностика и контрол на актуални за страната инфекциозни болести.

  

 

Ас. Пламен Димитров Маруцов

Assist. Prof. Plamen Dimitrov Marutsov

тел.: (042) 699 693; E-mail: plamen_marucov@yahoo.com

                                                                                                                                               

 

 

Ас. д-р Георги Желев Георгиев

Assist. Prof. Georgi Zhelev Georgiev, PhD

тел.: (042) 699 614; E-mail: zhelev_vet@abv.bg

                                                                                                                                                                        

 

 

Гл. ас. д-р Койчо Петков Коев

Assist. Prof. Koycho Petkov Koev

тел: (042) 699 617; E-mail: kokicvet@gmail.com

Научни интереси: зоонози, клинична микробиология, епидемиология

                                                                                                                                                                        

 

Красимира Господинова

Старши експерт, биолог

Тел: 699 620; E-mail: krasimira.gospodinova@trakia-uni.bg

 

Велина Динкова

Старши експерт, микробиолог

Тел: (042) 699 619

 

Тодор Денев

Изпълнител, животновъд

 

Цанка Гайдарова

Изпълнител-чистач

 

Илиян Илиев Лазаров – задочна докторантура по докторска програма «Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните»

Красимира Желязкова Господинова – задочна докторантура по докторска програма «Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните»

Цветомир Геновелов Евстатиев – задочна докторантура по докторска програма «Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните»

 

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Ръководител проф. дн Михни Люцканов

ПРИЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ 8.00 ДО 14.00 ЧАСА

БАКТЕРИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ИМУНОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ВЕКТОРНИ БОЛЕСТИ

МИКОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

Comments are closed