Докторски програми

Във Ветеринарномедицински факултет гр. Стара Загора се извършва обучение по образователна и научна степен „Доктор“ по следните 17 докторски програми:

– Ветеринарна хирургия
– Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни
– Патология на животните
– Ветеринарно-санитарна експертиза
– Паразитология и инвазионни болести на животните и човека
– Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване
– Организация на ветеринарномедицинската дейност и законодателство
– Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните
– Анатомия, хистология и цитология
– Фармакология
– Морфология
– Генетика
– Физиология на животните и човека
– Ветеринарна микробиология
– Биоогранична химия, химия на природните и физиологично активните вещества
– Хранене и диететика
– Биохимия

Всички докторски програми са в област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление „Ветеринарна медицина”. Извършва се в самостоятелна, редовна (в това число и платена), а така също и в задочна форма. Докторантите получават възможност за изява и усъвършенстване в този уникален на нашата академична среда ареал. Освен това иновативните подходи за придобиване на знания и умения позволяват успешно комуникиране и интегриране с други научно-изследователски и образователни среди, най-вече в областта на медицината, биологията, фармацията, техниката и биотехнологиите.
Съгласно Болонския процес обучението по докторска програма (докторантурата) се определя като третата степен на висшето образование. Представлява продължение на обучението на студентите.

Кои са предимствата, които предлага докторантурата ?

1. Обучаемите имат статут на студенти, при което получават стипендия и съдействие при настаняване в общежитие.
2. Обучаемите използват всички възможности, които им предлага Факултета и звеното в което работят при придобиване на теоретични знания и практични умения, също и потнециала при включването им в научно-изследователски проекти, както и достъпа им до специализирана информация на едно високо ниво.
3. Съществуват възможности за мобилност и специализация в други звена и университети в чужбина, не само по време на обучението, но и след това.
4. Придобилите докторска степен съчетават многостранни, мултидисциплинарни и иновативни умения и компетенции с актуални познания в конкретна област на ветеринарномедицинската наука. Те са в състояние да допринасят за постигане на широкообхватните нужди на обществото и трудовия пазар, не само у нас, но и в рамките на Европейския съюз и други страни.
 

 

Докторанти

Списък на докторантите (редовни и задочни) – 2022/2023 г.

Списък на докторантите (редовни и задочни) – 2021/2022 г.

 

 

С П И С Ъ К   Н А  Д О К Т О Р А Н Т И Т Е

НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2023 г.

1. Генади Николаев Костадинов – докторска програма „Морфология"

2. Бетина Стефанова Бонева – докторска програма "Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните"

3. Николай Тончев Николов – докторска програма "Патология на животните"

„Жизнен цикъл на докторанта“

Обучението на докторанти по докторските програми във ВМФ се осъществява в различни форми.

         Редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка Предложенията за прием на редовни и задочни докторанти по акредитирани докторски програми се подават от катедрата в началото на календарната година, съгласно сроковете от „Министерството на образованието и науката” (МОН) и разглеждат се на Факултетен съвет (ФС). Същите се утвърждават от Академичния съвет (АС) на ТрУ, след което научен отдел ежегодно внася предложените заявки в МОН.

         Конкурсът стартира чрез Заповед на Ректора и след това се обявява от Научен отдел в „Държавен вестник” не по-късно от месец септември за всяка учебна година. Обявата се помества и на интернет страницата на ТрУ. В двумесечен срок кандидатите за участие в конкурсите подават в деканата набор от документи).

Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия, включваща декана, ръководителят на катедрата и преподавател в докторската програма, назначена със заповед на ректора на ТрУ. Комисията разглежда документите на кандидатите за съответствие със законовите изисквания, като взема решение за допускане в 20-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи. Деканът уведомява писмено кандидатите за резултатите от допускането им до участие в конкурса. Кандидатите се уведомяват за датата на изпитите най-късно един месец преди първия изпит, като същевременно с това те получават и конспект.

Конкурсът включва изпит по специалността и по чужд език. Провежда се от комисии, назначени със заповед на декана.

До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, успешно положили изпита по специалността. Протоколите на изпитните комисии се предават в научните отдели на факултетите. Кандидатите, успешно положили изпитите се класират по оценката от изпита по специалността.

Ръководителят на катедрата изготвя доклад до Декана за резултатите от проведения конкурс. Деканът внася във ФС доклада. Факултетният съвет взема решение за зачисляване на успешно представилите се кандидати до 1 месец след провеждане на изпита и не по-късно от 30 март. В решението се посочва темата на дисертацията и научният ръководител на докторанта, който се избира по предложение на съвета на катедрата. На база на решението на ФС Ректорът издава заповед за зачисляване на докторанта.

Финансирането на експерименталната работа на дисертационните трудове на редовните и задочните докторанти се извършва по отделни годишни план-сметки, приети от ФС и утвърдени от ректора на ТрУ.

Субсидията за издръжка на един докторант във ВМФ в редовна форма на обучение е в рамките на 7000 лева, това е сумата за научноизследователска дейност. За задочните докторанти сумата е 2600 лева (Решение на ФС на ВМФ – 2020 година).

Самостоятелна форма на обучение. Предвид спецификата и традициите във ВМФ болшинството от докторантите са на самостоятелна форма на обучение. По-голямата част от тях са асистенти и имат натрупан опит като преподаватели със съответна научна продукция. Зачисляването им в самостоятелна форма на обучение се извършва без изпит, през цялата академична година след разработване на основната част от дисертационния труд. Кандидатът подава в катедрата заявление по образец, заведено в деловодството на факултета, съпътстващи документи от правилника и проекта на дисертационния труд, както и библиография. Представената част от дисертационния труд се обсъжда от съвета на катедрата в присъствието на кандидата. При одобрение на работата на кандидата, ръководителят на катедрата прави предложение до декана за темата на дисертацията, научната област и научния ръководител или консултант. Въз основа на предложението, ФС на свое заседание взема решение за зачисляване на докторанта като утвърждава темата на дисертационния труд, научния ръководител или консултант и приема индивидуалния учебен план. Въз основа на решението на ФС ректорът на ТрУ издава заповед за зачисляване на докторанта.

Докторантура срещу заплащане В ТрУ, срещу заплащане, могат да се обучават докторанти български и чужди граждани. Важно условие за обучението на докторантите завършили в чужбина е признаването на тяхната диплома, както и владеенето на български или езика на който ще се осъществява самото обучение. Между платените докторанти и ТрУ се сключват договори. В договора задължително се описват условията, сроковете за обучение и сроковете за внасяне на съответните такси за обучение.

Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план, чието оформяне, структура и съдържание съответстват на утвърдения от АС образец. Учебният план се изготвя от докторантите и научните им ръководители или консултанти, обсъжда се от съвета на катедрата и се утвърждава от ФС в двумесечен срок, считано от датата на зачисляване на докторанта. Индивидуалният учебен план определя насочеността на докторантурата и се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Съществена част от него е изпитът по специалността. Той се полага по определен конспект  пред назначени от декана комисия, в състав от най-малко 3 хабилитирани лица и с участието на научния ръководител докторанта. Изпитът е писмен (с продължителност – 4 часа) и устен. За провеждането му се изготвя протокол, който се съхранява в научен отдел на деканата.

Докторант, който е завършил обучението си и е положил успешно предвидените в индивидуалния учебен план изпити се отчислява с право на защита, което се придобива с решение на ФС. Докторантите, придобили право на защита се отчисляват със заповед на ректора на ТрУ.

След завършване на дисертационната работа докторантът я представя на научния ръководител, който преценява готовността за защита. При положителна оценка научният ръководител уведомява ръководителя  на катедрата, който предлага на съвета на катедрата дата за откриване на процедура за предварително обсъждане, както и състава на разширения съвет за обсъждане. Последният се назначава от декана по предложение на научния ръководител или консултант, съгласувано с ръководителя на катедрата.

            Разширеният съвет на катедрата включва минимум 10 членове, от които не по-малко от 3 хабилитирани лица от съответната научна специалност, като останалите могат да бъдат хабилитирани или нехабилитирани с ОНС „доктор” в същата или сродна научна специалност, както и преподаватели без научна степен. Определянето на  членовете е по преценка на научния ръководител или консултант, съгласувано с ръководителя на катедрата. По право в разширения съвет на катедрата може да участва целият академичен състав. Заседанието му се счита за редовно, ако присъстват най-малко 2/3 от неговите членове, които са хабилитирани или имат научна степен. Кандидатът представя кратко експозе на проекта за дисертационен труд. На заседанието на разширения съвет на катедрата се представят минимум 2 отзива за дисертационния труд от хабилитираните лица, включени в неговия състав. Разширеният съвет на катедрата след обсъждане взема своите решения чрез явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите членове за готовността за защита на дисертацията пред научно жури. При положително решение се обсъжда и се излиза с предложение за състава на научното жури. Научният ръководител или консултант и докторантът задължително участват в обсъждане състава на научното жури и могат да дават свои предложения за членове.

Ръководителят на катедрата представя доклад до декана за взетите решения. В едномесечен срок след положителното решение за готовността за защита на разширения съвет на катедрата, кандидатът подава в научен отдел (научния секретар) на деканата изискуемия набор от документи за защита на дисертацията. Един комплект документи и една дисертация на хартиен носител се оставят в научен отдел на факултета. Въз основа на предложението на катедрата, ФС в срок не по-късно от един месец утвърждава научното жури и деканът прави предложение до ректора на ТрУ за назначаване на състава му.

В 7-дневен срок (работни дни) от предложението на ФС със заповед, ректорът назначава научното жури. То е в състав от пет хабилитирани лица. Най-малко един от членовете на журито е професор, двама са вътрешни и най-малко трима – външни за Тракийски университет. С допълнение на гореспомената заповед се определя и датата на защитата.

Членовете на журито изготвят две рецензии – поне едната от тях е от външно лице, което не е от академичния състав на ТрУ, както и три становища. Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават в научен отдел на факултета в 2 екземпляра до три месеца от избора на научното жури. Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на интернет страницата на ТрУ на български и на английски език.

Научното жури провежда публично заседание за защитата на дисертационния труд в едномесечен срок след публикуването на автореферата, рецензиите и становищата. На публичното заседание всеки член на научното жури публично обявява своята оценка – положителна или отрицателна след което председателят на научното жури обявява резултата от защитата. За успешно защитен се счита дисертационният труд, получил три или повече положителни оценки.

Comments are closed