Докторски програми

Във Ветеринарномедицински факултет гр. Стара Загора се извършва обучение по образователна и научна степен „Доктор“ по следните 13 докторски програми:

– Ветеринарна хирургия
– Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни
– Патология на животните
– Ветеринарно-санитарна експертиза
– Паразитология и инвазионни болести на животните и човека
– Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване
– Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните
– Анатомия, хистология и цитология
– Фармакология
– Морфология
– Генетика
– Физиология на животните и човека
– Ветеринарна микробиология

Всички докторски програми са в област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление „Ветеринарна медицина”. Извършва се в самостоятелна, редовна (в това число и платена), а така също и в задочна форма. Докторантите получават възможност за изява и усъвършенстване в този уникален на нашата академична среда ареал. Освен това иновативните подходи за придобиване на знания и умения позволяват успешно комуникиране и интегриране с други научно-изследователски и образователни среди, най-вече в областта на медицината, биологията, фармацията, техниката и биотехнологиите.
Съгласно Болонския процес обучението по докторска програма (докторантурата) се определя като третата степен на висшето образование. Представлява продължение на обучението на студентите.

Кои са предимствата, които предлага докторантурата ?

1. Обучаемите имат статут на студенти, при което получават стипендия и съдействие при настаняване в общежитие.
2. Обучаемите използват всички възможности, които им предлага Факултета и звеното в което работят при придобиване на теоретични знания и практични умения, също и потнециала при включването им в научно-изследователски проекти, както и достъпа им до специализирана информация на едно високо ниво.
3. Съществуват възможности за мобилност и специализация в други звена и университети в чужбина, не само по време на обучението, но и след това.
4. Придобилите докторска степен съчетават многостранни, мултидисциплинарни и иновативни умения и компетенции с актуални познания в конкретна област на ветеринарномедицинската наука. Те са в състояние да допринасят за постигане на широкообхватните нужди на обществото и трудовия пазар, не само у нас, но и в рамките на Европейския съюз и други страни.
 

Comments are closed