ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ЕНЕРГЕТИКА” В ТЕЦ 2

На 21 ноември студенти и преподаватели от специалност ”Топло и газоснабдяване” посетиха инсталацията за получаване на зелен водород в ТЕЦ 2. Студентите се запознаха с технологиите за получаване и съхраняване на водорода, както и приложението му в технологичните процеси в електроцентралата. Съвременните технологии в енергетиката са важна част от подготовката …

Continue reading

ФОТОКОНКУРС „МОЯТ ФАКУЛТЕТ И АЗ“

По случай 8 декември Студентски съвет при Факултет „Техника и технологии“ -Ямбол организира фотоконкурс на тема „МОЯТ ФАКУЛТЕТ И АЗ“. Срок за изпращане на снимките: 01.12.2022 г. Участниците представят по една снимка, направена в двора или в сградите на факултета, на която задължително присъстват и те. Снимката и информация за …

Continue reading

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, ОТЛИЧЕНИ ЗА ПРИНОС В ПУБЛИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И РЕЙТИНГА НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

30 преподаватели от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол бяха наградени за значим принос в публикационната дейност и рейтинга на Тракийски университет за 2021 г.: доц. д-р Златинка Казлачева, гл. ас. д-р Милен Димов, доц. д-р Красимира Добрева, доц. д-р Златин Златев, доц. д-р Таня Пехливанова-Гочева, гл. ас. д-р Галя …

Continue reading

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

Преподаватели от катедра „Хранителни технологии“ на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол участваха в обучението на учители от ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“ гр. Сливен, осъществено в рамките на проект  на BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран …

Continue reading

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ“ ICTTE 2022

Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2022 се проведе онлайн в периода 2-4 ноември 2022 г. Конференцията се организира ежегодно от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора от 2013 г. и през тази година се проведе в хибриден формат. Съорганизатори на конференцията …

Continue reading

ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ В „ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

В „Деня на отворени врати на Язаки България“ студенти и преподаватели от специалностите „Автоматика и компютърни системи“ и „Електротехника“ на Факултет „Техника и технологии“ посетиха и се запознаха с историята и дейността на предприятието. Фирмата е производител на автомобилни кабелни инсталации и един от най-големите работодатели в България. Основните клиенти …

Continue reading

!! СЪОБЩЕНИЕ !!

На основание Заповед 86/27.10.2022 г. на Декана на ФТТ във връзка с официалното откриване на Международна научна конференция “Техника, технологии и образование“ ICTTE 2022, учебните занятия за студенти от всички курсове на 02.11.2022 г. ще се прекъснат от 11:15 ч. до 12:00ч.. Пропуснатите лекции и упражнения да бъдат отработени допълнително. …

Continue reading

ТЕМАТИЧНА ЛЕКТОРИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ И КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ“ С УЧЕНИЦИ ОТ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ“ – ЯМБОЛ

През седмицата на програмирането, гости на Факултет „Техника и технологии“ бяха ученици от Езикова Гимназия „Васил Карагьозов“ – Ямбол. Проведената тематична лектория „Програмиране и компютърно управление“ в лабораториите на факултета, с преподаватели от катедра „Електротехника, електроника и автоматика“, предизвика интереса на средношколците и техните учители г-жа Росица Йорданова – учител …

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ за студенти ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

1) В съответствие с Академичния календарен план на ТрУ, учебните занятия от първи модул за задочно обучение, ще се проведат от 13.10.2022 г. до 23.10.2022 г., по график, който ще бъде публикуван на 05.10.2022 г. 2) В съответствие със Заповед № 73/04.10.2022г. на Декана на ФТТ на 13.10.2022 г. в зала …

Continue reading