11 МАЙ – ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

11 МАЙ – ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

Патронният празник на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора беше отбелязан тържествено с много и разнообразни прояви.

Бяха организирани курсове за повишаване на техническите знания на студентите чрез ЦПО по:

 • „CAD проектиране с „Autocad“ – 1 част, доц. д-р Нели Георгиева
 • „Информационни технологии“, доц. д-р Ваня Стойкова
 • „Енергийна ефективност на сгради“, гл. ас. д-р Иван Бинев
 • „Модна графика“ , гл. ас. д-р Жулиета Илиева
 • „Климатични системи в АТЗТ“ , доц. д-р Митко Стоянов
 • „Производство на хлебни изделия“, гл. ас. д-р Иван Димов

Бяха организирани и се проведоха състезания по:

 • „Информационни технологии“ – 28.04.2017г.
 • „CAD проектиране с „Autocad“ – 1 част  – 30.04.2017г.
 • „Модна графика“ – 03.05.2017
 • Конкурс с цел създаване на рекламни материали за КСК – видеоклип/мултимедийна презентация „Моят факултет, моята специалност“ – 09.05.2017г.
 • „Климатични системи в АТЗТ“ – 09.05.2017г.

Осъществиха се изложби и представяния:

 • Изложба на скици по „Модна графика“;
 • Изложба на земеделска техника;
 • Представяне на хлебни и сладкарски изделия от производители и студенти;
 • Представяне на отличените разработки от конкурса „Моят факултет, моята специалност“;
 • Представяне на рекламни материали на фирми.

Особен интерес предизвика провеждането на кръгла маса на тема „Наука-бизнес-образование“, на която присъстваха над 25 фирми-партньори на Факултета.

Мисията, целите, дейността на факултет „Техника и технологии“ – Ямбол,  бяха представени от Декана на факултет „Техника и технологии“ – Ямбол – проф.д-р инж. Красимира Георгиева. Тя посочи и проблемите, които стоят пред висшето образование и подготовката на кадри, които трябва да се решават съвместно и  с  активното участие на работодателите и бизнеса. Представителите на фирмите запознаха студенти, преподаватели и гости с дейността на фирмите и възможностите за съвместна дейност и потребността от кадри.

В тържество за отбелязване на патронния празник на Факултета се включиха следните официални гости:

доц. д-р Дарина Заимова –  Зам.-ректор по проектна дейност на Тракийски университет;

инж. Георги Славов – Кмет на община Ямбол;

Илиана Бицова – Зам. кмет на община Ямбол;

доц. д-р Евгени Петков Славов, д.в.м. – Зам.-декан Учебно-методическа дейност на Ветеринарномедицински факултет.

Тържеството беше открито от доц. Таня Пехливанова – Зам. декан по учебната дейност. Слово за делото на Светите братя произнесе доц. Маргарита Пехливанова.

Приветствие по случай празника поднесе инж. Георги Славов – Кмет на община Ямбол.

Поздравителен адрес от името на Ветеринарномедицински факултет прочете Зам.-декан Учебно-методическа дейност на Ветеринарномедицински факултет.

Поздравителни адреси бяха изпратени от името на Аграрен факултет и Стопански факултет.

Проф. д-р Красимира Георгиева – Декан на Факултета връчи грамоти на най-добре представилите се студенти в професионалните и спортни състезания и конкурси.

Проведе се XХVI международна научна конференция „Мениджмънт и качество” за млади учени.

Конференцията беше открита от проф. Красимира Георгиева, която приветства участниците и гостите. Пленарен доклад на тема: „Политика на подбор и програма на обучение на докторанти в европейските страни“ изнесе проф.дтн инж. Георги Тасев, Доктор хонорис кауза на Тракийски университет – Стара Загора. Конференцията продължи със заседания по секции на 11 и 12 май. В конференцията се включиха: 5-ма доктори, 4-ма млади учени, 27 студенти (общо 64 –ма участници, от които 55 студенти) с 36 доклада. Научната комисия присъди награда за представяне на млад учен на Десислава Николова от Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас.

Бяхя присъдени награди за студент на: Елена Балчева – Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол приТракийски университет – Стара Загора,Таня Пенева – Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол приТракийски университет – Стара Загора и Лилия Топузова – Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол приТракийски университет – Стара Загора.

На 12 и 13 май се проведе обучение  по „Методика на научните изследвания“ за докторанти и млади учени с лектор проф.дтн инж. Георги Тасев.

Проявите по случай Патронния празник бяха отразени в национални и регионални медии и на сайта на Факултета.

Comments are closed